ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Finančné služby (Finančný sektor)
Finančné služby (sektor) sú z hľadiska rozdelenia národného hospodárstva súčasťou sektora služieb. Zahŕňa služby z oblasti finančného priemyslu, ktorého súčasťou sú všetky organizácie, ktoré sa zaoberajú hospodárením s finančnými prostriedkami.

Finančné služby alebo tiež finančný sektor (financial services, financial industry, financial sector) je jedno z odvetví sektoru služieb. Zahŕňa všetky služby z oblasti finančného priemyslu, ktoré zaisťujú finančné inštitúcie. Ich hlavným predmetom činnosti je hospodárenie s finančnými prostriedkami. Finančný sektor využívajú všetky organizácie alebo jednotlivci, ktorí potrebujú buď uplatniť svoje prebytkové finančné zdroje alebo naopak získať cudzie finančné zdroje pre svoj chod alebo podnikanie. V oboch prípadoch sa obracajú na nejakou finančnú inštitúciu. Finančný sektor používa rôzne finančné inštrumenty.

Finančný sektor zahŕňa najmä bankovníctva (označovaný niekedy tiež ako bankový sektor), poisťovníctvo, zaisťovníctvo, finančné fondy, leasingové spoločnosti a ďalšie.

Podľa klasifikácie NACE je finančný sektor pomenovaný Peňažníctvo a poisťovníctvo a má nasledujúce členenie do odvetví:

 • Centrálne bankovníctvo

 • Bankové služby (komerčné bankovníctvo)
  • Úschova finančných prostriedkov
  • Úschova cenných predmetov
  • Vedenie účtov
  • Zaistenie (sprostredkovanie) bezhotovostného platobného styku
  • Poskytovanie pôžičiek (úverov)
  • Zmenárenské služby
  • Vydávanie cenných papierov (najmä šekov)
  • Burzové obchody
  • Poradenské a sprostredkovateľské finančné služby
  • Vydávanie platobných kariet
  • Vydávanie debetných kariet
  • Spracovanie a zúčtovanie transakcií platobných a debetných kariet
  • Prevádzkovanie bankomatov (ATMs)
  • Prevádzkovanie ďalších e-banking a e-commerce riešeni
  • Notárske služby
 • Poistenie, zaistenie
  • Poistenie
   • Poistenie majetku
   • Poistenie zodpovednosti za škodu
   • Poistenie právnej ochrany
   • Poistenie finančných strát
   • Poistenie pohľadávok
   • Životné poistenie
   • Neživotné poistenie
  • Zaistenie
  • Dôchodkové zabezpečenie
 • Ostatné finančné sprostredkovanie
  • Činnosti holdingových spoločností
  • Trasty, fondov a podobných finančných subjektov
  • Finančný leasing
  • Ostatné poskytovanie úverov
  • Poskytovanie úverov spoločnosťami, ktoré neprijímajú vklady
  • Poskytovanie obchodných úverov
  • Činnosti záložní
  • Ostatné poskytovanie úverov
  • Ostatné finančné sprostredkovanie
  • Faktoringová činnosti
  • Obchodovanie s cennými papiermi na vlastný účet
  • Obchodovanie s cennými papiermi a komoditami na burzách (kapitálový trh)
  • Iné finančné sprostredkovanie
 • Ostatné finančné služby
  • Riadenie a správa finančných trhov
  • Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
  • Riadenie fondov
 • Dôchodkové zabezpečenie

Finančný sektor prepája všetky ostatné sektory hospodárstva a akákoľvek nestabilita tohto sektora vedie k nestabilite celého hospodárstva. Vzhľadom na globalizáciu finančných trhov sú potom dôsledky svetovej a vedú ku globálnym finančným (ekonomickým) krízam. Hlavným cieľom je vyhnúť sa týmto krízam a to do istej miery zaisťuje regulácia.

Finančný sektor podlieha regulácii a dohľadu ako na národnej, tak na medzinárodnej úrovni s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu stabilitu, transparentnosť a dôveryhodnosť celého finančného trhu. Istota a dôvera na trhu je totiž významným prvkom celého finančného sektora. Je dôležitá dôvera všetkých organizácií a všetkých zákazníkov, ktorí jeho služby využívajú. S dôverou a stabilitou finančného trhu súvisí nezávislé hodnotenie finančných inštitúcií alebo ich finančných produktov (rating).

Regulačné orgány finančného trhu existujú tak na medzinárodnej, ako aj na národnej úrovni. Na národnej úrovni to bývajú často inštitúty štátnej moci (pozri štátna správa). Z toho ale vyplývajú niektoré zásadné obmedzenia. Medzi najväčšie patrí obmedzenosť právomocí na území daného štátu. Ďalšou nevýhodou môže byť rozdrobenie regulátorov na jednotlivé finančné odbory. Vzhľadom k tomu, že zlúčenie všetkých regulačných úradov v jeden globálny z dôvodu rôznorodosti sveta nie je možné, je aspoň snaha docieliť čo najjednotnejšie postupů.Ve spojenom kráľovstve dohliada na sektor finančných služieb FSA (Financial Services Authority).

V oblasti bankovníctva ako kľúčovej súčasti finančného sektora bol už v roku 1974 založený Bazilejský výbor pre bankový dohľad. Vydané štandardy týmto výborom sa označujú ako Basel (Basel II, Basel III). Odvetvie poisťovníctva a investícií majú tiež svoje príslušné medzinárodné regulačné orgány, tými sú predovšetkým Svetová banka (The World Bank), IFC (International Finance Corporation) ako člen skupiny svetovej banky, ktorý poskytuje finančné služby pre projekty v rozvojových krajinách, medzinárodné centrum pre urovnávanie investičných sporov ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), Multilaterálna agentúra pre investičné záruky MIGA (Multilateral investment Guarantee Agency) a Svetová asociácia finančných búrz WFE (World Federation of Exchanges) a ďalšie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia