ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ERP softvér
ERP systém (ERP softvér) je označenie pre komplexný podnikový softvér.

ERP systém (Enterprise Resource Planning Softvér, ERP softvér, skrátene len ERP) je označenie pre komplexný podnikový softvér, ktorý slúži na riadenie firemných zdrojov. Skratkou ERP sa označuje celá kategória podnikových informačných systémov, ktorá zahŕňa komplexnú správu a riadenie zdrojov organizácie, typicky finančné zdroje, ľudské zdroje, materiálové hospodárstvo a ďalšie. Skratka ERP znamená ** Enterprise Resource Planning ** (Plánovanie zdrojov organizácie) a je odvodená od metódy plánovania podnikových zdrojov.

ERP softvér v praxi:

Čo všetko patrí medzi ERP softvér?

ERP softvér je veľmi široká kategória. Veľkosť a rozsah funkcií je daná od veľkosti a potrieb organizácie. Ako ERP sú označované ako tie najväčšie systémy (napr. SAP, Infor) ktoré široko pokrývajú takmer väčšinu podnikových procesov, tak malé systémy, ktoré riešenie len časť správy firemných zdrojov. Neexistuje jasné vodítko, čo ešte je a čo nie je ERP softvér, ale mal by to byť softvér, ktorý prekonáva osamotené aplikácie a integruje veľkú časť procesov organizácie a pomáha zdieľať alebo naopak chrániť dôležité firemné informácie. Jeho podstata teda nie je iba v plánovanie, ako by sa mohlo zdať z výkladu skratky, ale najmä v tom, že spája procesy, informácie a ľudí z rôznych častí organizácie do jedného spoločného prostredia. Pomáha lepšie vykonávať procesy a sprístupňovať informácie v reálnom čase v rámci celej firmy. Pomáha uchovávať, zdieľať alebo chrániť firemné dáta.

Aké procesy rieši ERP softvér?

ERP systémy zvyčajne zahŕňajú tieto oblasti firemných procesov:

  • Personalistiky a riadenia ľudských zdrojov
  • Správu majetku
  • Plánovanie
  • Logistika a doprava materiálu
  • Skladové hosposdářství
  • Ekonomiku a financie (účtovníctva, fakturácie, spracovanie prijatých faktúr, finančné riadenie)

Najčastejšie ERP pokrývajú obeh objednávok, zákaziek od zákazníkov až po dodaní výrobky či služby. Pracovníci tak môžu v každom okamihu zistiť, v akom stave sa objednávka nachádza, čo bolo dodané, čo dodať chýba, aký je stav skladu a podobne. Firma môže lepšie plánovať, účtovať, spracovávať faktúry, vidieť platobnú disciplínu zákazníkov, históriu všetkých jeho objednávok alebo zmlúv. Rovnako dôležité sú informácie o tom, aký pracovník je za čo zodpovedný, aké má pridelené pracovné nástroje, či za ktorú zákazku zodpovedá. Vyspelejšie ERP systémy pomáhajú vytvárať podklady pre plánovanie.

Hlavné prínosy ERP softvér

Hlavné prínosy ERP systémov sú v automatizácii a prepojenie bežných firemných procesov, v uchovanie a zdieľanie kľúčových informácií, v analytických možnostiach, ktoré umožňujú lepšie plánovanie a rozhodovanie. V dobre navrhnutom a nasadenom ERP systému ľudia ľahšie zdieľa informácie a navzájom komunikujú.

ERP zjednodušuje plánovanie, riadenie výroby, riadenie zákaziek, projektov atď. Automatizácia procesov znamená zníženie časového odstupu od obstaranie dát po ich vyhodnotenie. Veľké prínosy sú najmä vo firmách, kde jednotliví pracovníci alebo časti firmy sú od seba geograficky vzdialení. Vďaka spoločnému softvér môžu zdieľať informácie v jednom čase.

Skutočné finančné prínosy sú často bodom sporu, pretože implementácie ERP býva veľmi nákladný projekt az toho dôvodu je návratnosť investície veľmi dlhá alebo dokonca náklady prevyšujú prínosy. Je to jeden z dôvodov, prečo má v Posledná rokoch veľký úspech nasadzovanie ERP formou SaaS alebo ako cloudové ERP riešenie. Zákazníci dostávajú vďaka cloud ERP v relatívne štandardné a cenovo dosiahnuteľné riešenie ktoré stoja v mesačnom predplatnom jednotky percent toho, čo predtým stála celá implementácia. ERP systémy sa tak dostávajú do cenovej úrovne, ktorá je finančne dosiahnuteľná a aj pre malé a stredné firmy.

Aký ERP systém zvoliť a ako ho nasadiť?

Volba konkrétního ERP software závisí na velikosti, složitosti a na konkrétních potřebách organizace. Základní požadavky na něj jsou závislé na typu firmy, na odvětví ve kterém se nachází a na její velikosti.
ERP systém není ve firmě osamocený a téměř nikdy ne jediný software, který firma používá. Je vždy součástí celého podnikového informačního systému. Bývá sice jeho jádrem, ale vždy musí být zohledněny všechny souvislosti a jeho návaznosti na okolí - zejména existují software, data, zvyklosti a úroveň lidí.

Volba správného ERP software tedy vždy musí vycházet z konkrétní situace a při firma nesmí zapomenout na to, kvůli čemu software vlastně pořizuje, tedy aby pomohl uchovávat a sdílet informace a soulad mezi nimi, procesy a lidmi. V praxi je tedy třeba vždy zohlednit toto okolní prostředí, stejně jako fakt, že i samotný ERP software se může skládat (a v praxi se většinou také skládá) z mnoha dalších modulů nebo samostatných aplikací jako jsou různé CRM, SCM, HRM, ECM, DMS a celé řada jednoúčelových aplikací.

Nejde totiž iba o “výmenu softvér”. Pri a po nasadení takéhoto systému musí väčšinou firma zmeniť spôsob, akým je riadená a musí zmeniť svoje procesy, pracovné postupy. Ľudia musia meniť spôsob práce, procesy a ďalšie svoje zvyklosti. Samostatnou kapitolou pri implementácii ERP softvér sú dáta - zachovanie kontinuity s minulosťou sa rieši rôznymi spôsobmi, najčastejšie pomocou migrácia starých dát do nového prostredia. Migrácie dát však nie je takmer nikdy jednouchá. Ak sa firma rozhodne nasadiť alebo zmeniť svoj ERP systém, musí byť schopná zvážiť všetky tieto pohľady. Implementačný projekt je tak jeden z najkomplexnejších problémov, ktoré firmy v priebehu svojho života riešenie. Z toho dôvodu najímajú odbornej konzultantmi alebo systémových integrátorov, ktorí majú rutinné skúsenosti a pomáhajú vyhnúť sa nástrahám a zvládnuť celý proces zmeny.

Realita po implementáciu bohužiaľ býva taká, že namiesto zjednodušenie sa ERP stane nočnou morou a komplikovaným monštrom, ktoré stoja veľké finančné prostriedky a prácu v mnohých ohľadoch zesložiťuje. To sa stáva v dôsledku podcenenie prípravy, neskúsenosť alebo príliš voľnému pôsobenie členov implementačného tímu. Nie sú zohľadnené všetky aspekty, tím nie je skúsený, užívatelia si vymýšľa veľa nepodstatností, ktoré procesy nezjednoduší ale napak skomplikujú. Svoj podiel majú aj dodávatelia, ktorí svoj softvér zesložiťují aby dokázali vyhovieť širokému spektru svojich zákazníkov. Výsledok je softvér, ktorý sa používa len sčasti alebo zlým spôsobom. Je preto dôležité

Pripravujeme pre vás návod Ako vybrať ERP systém.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.07.2015
Má Vaša firma čo ponúknuť?
Ľudia, ktora to vedia