ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Ekonomika a financie
Oblasť ekonomiky a financií obsahuje pojmy, metódy riadenia, rôzne analytické techniky, ukazovatele a štandardy, ktorých predmetom je riadenie financií v podniku v rámci celého ich životného cyklu.

Financial-management-topic“V skutočnosti môže podnik k spoločenskému blahu prispievať iba v prípade, že je vysoko ziskový.”

Peter Ferdinand Drucker

Ekonomika a financie v každej organizácii používa celý rad pojmov, metód riadenia, rôzne analytické techniky, finančné ukazovatele a štandardy, ktorých predmetom je riadenie financií v podniku (v organizácii). V praxi sa používajú rôzne pomenovania a pojmy, ako je finančný manažment, riadenie financií alebo finančné riadenie podniku.

Zahŕňa komplexné finančné riadenie, rôzne metódy riadenia financií v podniku, teda nakladanie s finančnými zdrojmi v celom ich životnom cykle - od získavania finančných zdrojov a kapitálu (financovania a získavania finančných zdrojov na finančnom trhu), rozpočtovanie, rozdeľovanie a distribúciu finančných zdrojov, riadenie a efektívna nakladanie s finančnými zdrojmi, hospodárenie s finančnými zdrojmi, riadenia finančných rizík, rozdeľovanie zisku a ďalšie finančné operácie v organizácii.

Cieľom riadenia financií v trhovom hospodárstve je maximalizácia trhovej hodnoty podniku, teda trhovej hodnoty vlastného imania, za ktoré sú svojím dielom zodpovední manažéri podniku a to voči majiteľom podniku či ďalším záujmovým skupinám (stakeholderům). Manažér zodpovedný za riadenie financií v celej organizácii sa nazýva finančný riaditeľ (CFO). Ďalšie ciele finančného riadenia sú zabezpečenie platobnej schopnosti podniku, zaistenie likvidity aktív a zabezpečenie rentability (ziskovosti) podniku.

Ciele riadenia financií vo verejnom sektore a hospodárenia s verejnými financiami sú popísané v osobitnej oblasti Verejné financie.

Finančné riadenie podniku zahŕňa niekoľko rôznych skupín procesov ako sú:


Metódy finančného riadenia sú:

Metódy finančného riadenia sú postavené na rôznych finančných ukazovateľoch a výkazoch:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace štandardy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia