ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Due Diligence
Due Diligence (DD) znamená jednak zvyčajnú starostlivosť v obchodnom styku, a jednak, najmä v európskych krajinách sa termínom due diligence chápe hĺbková previerka podniku.

Due Diligence (DD) zvyčajne sa neprekladá, je pojem, ktorý pochádza z amerického práva a obchodnej praxe pri uzatváraní obchodných zmlúv. Používa sa v dvoch základných významoch. Najmä v USA sa pojmom Due Diligence označuje obvyklá starostlivosti v obchodnom styku medzi dvoma podniky. Najmä v európskych krajinách pojem Due Diligence označuje komplexné audit, teda hĺbkovú kontrolu či previerku podniku. Due Diligence audit sa vykonáva obvykle pri predaji podniku, akvizícii, majoritným kapitálovom vstupe investora alebo poskytnutie úveru a to z dôvodov komplexného preverenia jeho situácie. Výsledok Due Diligence potvrdzuje správnosť všetkých faktov dôležitých pre predaj a istotu všetkým zainteresovaným stranám. To platí aj pre uzatváranie obchodných zmlúv.

  • Finančné due diligence, niekedy tiež účtovné due diligence - cieľom je eliminácia rizík z nesprávne vedeného účtovníctva alebo z finančnej situácie podniku, finančná due diligence znamená komplexnú finančnú analýzu podniku
  • Daňové due diligence - cieľom je zistiť, či podnik spĺňa všetky zákonné povinnosti a zistiť riziká spôsobené prípadným nesprávnym platením daní z príjmu alebo dane z pridanej hodnoty
  • Trhová due diligence - cieľom je zistenie posúdenie trhového potenciálu a postavenie podniku na trhu.
  • Právne due diligence - cieľom je posúdenie právnych aspektov podniku, teda správnosť pracovno právnych vzťahov, všetkých obchodných a finančných vzťahov vrátane majetkovoprávnych vzťahov vlastníkov podniku
  • Prevádzkové due diligence - cieľom je zistenie efektívnosti prevádzky podniku vo vzťahu k podnikateľskému zámeru a obchodným plánom. Investor posudzuje, či je podnik vôbec schopný svojich plánov dosiahnuť
  • Technické due diligence, niekedy tiež technologické due diligence - cieľom je zistiť stav technológie a technologický potenciál podniku
  • Personálne due diligence - cieľom je zistenie potenciálu ľudských zdrojov a celkovo ľudského kapitálu podniku
  • Manažérske due diligence - cieľom je posúdiť kvalitu manažmentu, niekedy sa označuje ako management assesment
  • Ekologická due diligence - cieľom je preverenie súladu doržování štandardov v oblasti ochrany životného prostredia. Týka sa predovšetkým podnikov, ktorých činnosť má vplyv na životné prostredie

Využitie due diligence v praxi: Používa sa pre hĺbkové preverenie podniku z dôvodov zvýšenia dôveryhodnosti a zníženie rizík pre druhú stranu (investora, banku, obchodného partnera) v rámci určitej obchodné transakcie. Jedná sa v podstate o audit s jasným cieľom. Podľa typu a veľkosti podniku, typu obchodnej transakcie sa volí tiež typ a rozsah due diligence.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia