ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Dopyt (v ekonómii)
Dopyt (Demand) je pojem ekonomickej teórie. Dopyt je množstvo statkov alebo zdrojov na trhu, ktoré je kupujúci (zákazník) ochotný zaobstarať za určitú cenu, v určitý čas a na určitom mieste.

Dopyt (Demand) je pojem ekonomickej teórie. Dopyt je množstvo statkov alebo zdrojov na trhu, ktoré je kupujúci (zákazník) ochotný zaobstarať za určitú cenu, v určitý čas a na určitom mieste. Dopyt sa na trhu stretáva s ponukou. Dopyt vzniká na trhu služieb, tovar, komodít, financií a tiež na trhu práce. Citlivosť zákazníkov na zmenu ceny sa nazýva ako elasticita dopytu.

Ekonomická teória rozlišuje tieto typy dopytu:

  • Agregátny dopyt (Aggregate demand) - súhrn všetkých zamýšľaných kúpi v danej ekonomike. Je určená objemom výrobkov a služieb, ktoré kupujúci chcú kúpiť a výškou cien, ktoré sú ochotní za ne zaplatiť
  • Individuálny dopyt (Individual demand) - množstvo plánovaného kúpi a cien, ktoré je jediný kupujúci ochotný zaplatiť alebo objem produkcie jediného výrobcu a cien, ktoré sú kupujúci ochotní zaplatiť
  • Čiastkový/trhový dopyt (Market demand) - množstvo plánovaného kúpou jedného výrobku alebo služby a cien, ktoré sú kupujúci ochotní zaplatiť na trhu

Graficky opisuje dopyt krivka dopytu. Tá sa zakresľuje do grafu nasledovne:

Na vodorovnej osi je zachytené dopytované množstvo produktu (statku, zdroja) (Q) a na zvislej osi je zachytená jeho cena (P). Krivka dopytu (D) nemá náhodný tvar. Klesá smerom doprava dole. Zodpovedá zákonu klesajúceho dopytu - s poklesom ceny dopytované množstvo rastie. Lacnejší tovar je pre kupujúcich lákavejšia a v rámci svojho rozpočtového obmedzenia ho môžu nakúpiť väčšie množstvo. Ďalším vysvetlením tvaru krivky dopytu je zákon klesajúceho marginálneho úžitku.

Na strane dopytu dochádza medzi jednotlivými kupujúcimi ku konkurenciu. Každý sa snaží získať produkt pre seba tým, že je ochotný zaplatiť za výrobok vyššiu cenu ako ostatní.

Dopyt v praxi: Dopyt vzniká vďaka zákazníkom av interakcii s ponukou formuje trh. Dopyt po produktoch (výrobkoch alebo službách) či zdrojoch určuje veľkosť trhu, kde možno uplatniť ponuku firiem či jednotlivcov. Znalosť dopytu po určitom statku na trhu je jednou zo základných informácií, s ktorými každý podnik musí pracovať. Na dopyt je možné buď len pasívne reagovať alebo ju naopak aktívne vytvárať (pozri marketingová obchodná koncepcia, stratégie modrého oceánu). Dopyt na produktoch, rovnako ako ponuka ovplyvňuje správanie podniku na trhu vo všetkých smeroch - ovplyvňuje produktové portfólio, celý životný cyklus výrobkov i služieb, rýchlosť inovácií, spôsob propagácie, marketing a cenu. Tam kde nie je reálny dopyt, ťažko môže podnik niečo ponúkať.

Podniky zisťujú dopyt pomocou rôznych foriem prieskumov trhu a osobné vedomostí svojich obchodníkov. V poslednej dobe sa veľa uplatňuje využitie sociálnych sietí a ovplyvňovanie dopytu pomocou týchto nových médií. Schopnosť správne odhadnúť súčasný a najmä budúci stav dopytu na trhu musí byť jedna zo základných schopností manažéra obchodu (CSO).

Na druhú stranu každá organizácia stojí na strane dopytu (teda v úlohe zákazníka) voči zdrojom, ktoré pre svoje fungovanie potrebuje a ktoré na trhu hľadá. Vo znalostnej ekonomike je kľúčová dopyt po kvalitných ľudských zdrojoch. Tá je vytváraná potrebou organizácie naplniť jej stratégiu a pracovné miesta, ktoré potrebuje pre svoje fungovanie. Hľadá teda na trhu vhodné profesie a profily ľudí, ktoré potrebuje k svojmu fungovaniu.

Rovnakým spôsobom hľadá finančné zdroje na finančných trhoch, prípadne ďalšie zdroje a služby (napr. telekomunikačné, finančné, IT služby, k naplneniu svojho fungovania.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia