ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Dáta
Dáta v najužšom význame sú získané a zachytené údaje opisujúce realitu. V informatike ide o fyzicky zaznamenané výsledky pozorovaní reality, fakty, poznatky, znalosti a vedomosti.

Dáta získané a zachytené údaje opisujúce realitu. Ide o fyzicky zaznamenané výsledky pozorovaní reality, fakty, poznatky alebo vedomosti a vedomosti. Dáta existujú a sú uložené na rôznych médiách alebo nosičoch (napr. papier, elektronické médium alebo ľudská myseľ). Interpretáciou dát a ich vzťahov za pomoci vedomostí vznikajú informácie.

Jedno zo základných členenie rozdeľuje dáta na:

  • Kvantitatívne dáta - číselné charakteristiky sledovaného javu (napr. cena, rozmery, váha …), niekedy sa používa pojem “tvrdá” dáta
  • Kvalitatívne dáta - nečíselné charakteristiky sledovaného javu (napr. spokojnosť zákazníka), niekedy sa používa pojem “mäkká” dáta

V poňatí štatistiky sa dáta (resp. premenné) delia obvykle podľa typu vzťahov medzi hodnotami na:

  • Nominálny dáta - o dvoch hodnotách nominálnej premennej možno povedať, či sú identické alebo odlišné (napr. výrobca, model, typ …)
  • Ordinálne dáta - ako nominálna, navyše u dvoch hodnôt ordinálne premenné môžeme určiť poradie (napr. miera spokojnosti zákazníka, hodnotenie kvality výrobku …)
  • Kardinálne dáta - číselné premenné, táto skupina premenných sa ďalej delia na:

    • Rozdielové (intervalové) - ako ordinální, navyše možno určiť o koľko je jedna hodnota väčšia ako druhá
    • Pomerové - ako rozdielová, navyše možno vypočítať koľkokrát je jedna hodnota väčšia ako druhá

Nominálne a ordinálne premenné patrí medzi kvalitatívne dáta. Rozdielové a pomerové premenné patrí medzi kvantitatívne dáta.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia