ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Cloud Computing
Cloud Computing je relatívne nový pojem pre prevádzkovanie informačných a komunikačných technológií (ICT) formou služieb prostredníctvom internetu.

Cloud ComputingCloud Computing pojem pre využívanie softvér alebo hardvér formou služieb a prostredníctvom internetu a v súčasnosti predstavuje jeden z najdôležitejších trendov v tejto oblasti, na ktorý prechádzajú aj najväčší poskytovatelia podnikového softvéru. Z pohľadu zákazníka sa vďaka cloud computingu nemusíme starať o žiadne svoje servery, ale jednoducho to čo potrebujeme (softvér, diskový priestor - úložisko, atď.) Nakúpime formou služby. Poskytovateľ sa potom postará o prípadnej zložení tejto služby z viacerých čiastkových služieb - napríklad aplikácií (softvér), výpočtového výkonu, dátových úložísk, infraštruktúry - z viacerých (mrak-cloud) čiastkových poskytovateľov.

Ako zákazník tak platíme len za zdroje, ktoré skutočne využívame a nestaráme sa závod potrebné infraštruktúry.

Termín “Cloud - mrak” sa začal objavovať v druhej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia. Prvá služba Cloud Computingu - Amazon Web Services (AWS) - vznikla v roku 2002, pretože spoločnosti Amazon nevyhovovalo, že využíva približne len 10% svojej kapacity výpočtovej techniky a zvyšok ležia ladom pre prípady nárazového využitie, napríklad v období pred Vianocami , kedy je nápor zákazníkov mnohonásobne vyššia ako vo zvyšku roka. Prvé komerčné služba - Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) - potom bola spustená v roku 2006. Až neskôr sa k trendu Cloud Computingu začali pridávať ďalšie významné IT spoločnosti.

Masívne využívanie Cloud Computing bolo umožnené predovšetkým rozvojom dostatočne silného pripojenie na internet a tiež rozmachom tzv. virtualizácie na strane poskytovateľov IT, ktorá umožní na jednom fyzickom serveri prevádzkovať viac virtuálnych serverov pre viac zákazníkov naraz. Pomáha teda lepšie vyťažovať bežiaci výkon serverov a využívať tak úspory z rozsahu.

Cloud teda nie je žiadny konkrétny hardvérový či softvérový produkt, ale o model dodávky IT zdrojov. Je to vlastne jedna z foriem outsourcingu.

Základné princípy a myšlienky tohto prístupu sú však oveľa starší a ako používatelia sa s nimi bežne stretávame už oveľa dlhšiu dobu, bez toho aby sme to vnímali. Napríklad používanie klasického e-mailu či využívanie rôznych hostingových služieb, kedy využívame platených či bezodplatných služieb, možno svojím spôsobom označiť ako Cloud Computing. V týchto prípadoch sú dáta, aplikácie a infraštruktúra “niekde v mraku” - ako používatelia nevieme, kde sa fyzicky nachádza. Cloud Computing sa však od štandardných hostingových, e-mailových či iných služieb odlišuje najmä v troch veciach:

 • Cloud computing je škálovateľný - to znamená, že zmeny parametrov a rozsahu sú podľa požiadaviek a potreba zákazníka, napríklad navýšenie výkonu, navýšenie dátovej kapacity atď.
 • Cloud computing je samoobslužný (self-service) - zákazník si väčšinu vecí objednáva a riadi sám
 • Primárnym cieľom je redukcia nákladov na prevádzku svojho informačného systému (cloud computing teda prináša prevádzkové úspory), minimálne v tom, že firma nemusí mať vlastných odborníkov

Podstatnou vlastnosťou Cloud Computingu je, že používateľ nevie a zvyčajne ani nepotrebuje vedieť, kde sú fyzicky umiestnené dáta ani samotný softvér. Cloud computing môže byť poskytovaný na viacerých úrovniach - ako prenajatý hardware (tzv. IaaS), alebo na prvý celej platformy (Paas) alebo na úrovni softvér (tzv. SaaS) alebo ich kombináciu. Služby cloud computingu alebo ich obsluha sú typicky dostupné prostredníctvom štandardného webového prehliadača prípadne pomocou špeciálnych klientskych aplikácií či mobilných aplikácií.

Cloud Computing teda zahŕňa nasledujúce tri úrovne služieb:

Cloud Computing v organizácii sa dá realizovať viacerými spôsobmi:

 • Verejný cloud - kedy organizácia využíva cloud externého poskytovateľa, platí len za služby
 • Privátne cloud - kedy organizácia má svoje služby izolované od ostatných

Z pohľadu zákazníka (používateľa) nemusia byť zjavné, kde sa nachádza jeho dáta, kde sa prevádzkujú aplikácie, kde sa odohráva výpočtový výkon, kto poskytuje komunikačnú infraštruktúru. Všetko je virtuálne “v oblakoch (clouds)” a služby sú veľmi škálovateľné. Zákazník platí za použitie služby, v rozsahu, ktorý potrebuje.

Výhodou externého cloudu sú minimálne investičné náklady do ICT, zákazník platí len za prevádzku služieb, ktoré si objedná. Výhodou interného cloudu je optimalizácia využitia jeho ICT infraštruktúry, možnosť škálovanie výkonu a odolnosť voči výpadku, takže dochádza k optimalizácii investícií do IKT a k zvyšovaniu bezpečnosti ICT služieb.

Cloud Computing má z pohľadu zákazníka celý rad výhod ale tiež nedostatkov a rizík. Medzi možné prínosy oproti klasickému modelu prevádzkovanie informačných technológií patrí najmä:

 • Značná škálovateľnosť služieb - to umožňuje využívať a platiť len za potrebný rozsah služieb. Parametre služby (napr. Kapacitu, výkon a pod.) Je možné dynamicky meniť podľa aktuálnej potreby zákazníka, čo je jedna z najväčších predností Cloud Computingu. Ľahko si teda môžeme zabezpečiť lepšie parametre / kvalitu služby v období s väčším vyťažením a naopak znížiť parametre / kvalitu (a tým aj náklady) v období s menším vyťažením.
 • Nižšie investičné náklady - nie je nutné robiť, vlastniť a udržiavať vlastný hardvér či softvér, je nutné iba vytvorenie základnej infraštruktúry a dostatočná konektivita k internetu. Prípadne sú, podľa typu služby, potrebné určité investície na obstaranie špeciálneho klientskeho softvéru. Iné opakovanej či skryté investície nie sú zvyčajne potrebné, ak áno, potom nebývajú vysoké. Investičné náklady sa teda presúvajú do prevádzkových nákladov, ktoré predstavujú pravidelné platby za využívanie služby. To je významný aspekt najmä pre orgány verejnej správy (tj. Štátnej správy a samosprávy), u ktorých prestavujú investičné a prevádzkové náklady inú časť ich rozpočtu.
 • Nižšie mzdové náklady na ICT pracovníkov - v tomto prípade nie je potrebné zamestnávať veľký počet rôznych ICT špecialistov, obvykle postačuje malé a efektívne ICT oddelení, prípadne možno uvažovať o jeho outsourcingu. Ak teda nejakej spoločnosti ponúkame služby Cloud Computingu, potom nie je vhodné rokovať s ich ICT oddelením (z ich pohľadu, je pripravujete o prácu), ale skôr s manažmentom spoločnosti, pre ktorý môže táto forma prevádzkovanie ICT predstavovať určité prínosy.
 • Nezávislosť na mieste, čase a platforme - služby Cloud Computingu je zvyčajne možné používať odkiaľkoľvek a kedykoľvek, podmienkou je však konektivita k internetu. Vzhľadom na to, že služby sú typicky dostupné prostredníctvom štandardného webového prehliadača, je možné použitie na rôznych platformách, ako napríklad MS Windows, Linux, Mac OS, rôznych mobilných zariadení pod.

Naproti tomu je nutné uviesť aj možné nedostatky, medzi ktoré patrí predovšetkým tieto oblasti:

 • Dáta sú fyzicky uložené u poskytovateľov služieb - vďaka čomu nie sú pod priamou kontrolou zákazníkov. Potenciálne tu existuje riziko úmyselného alebo neúmyselného zneužitia dát. To však neznamená, že by sme mali mať negatívny pohľad na bezpečnosť Cloud Computingu, skôr je nutné vyberať si spoľahlivé a dôveryhodné poskytovateľa. V dnešnej dobe je zabezpečenie dát u popredných poskytovateľov na veľmi vysokej úrovni, často oveľa vyššie, než by sme dosiahli vlastnými prostriedkami.
 • Dáta môžu byť fyzicky uložené v inej krajine - u veľkých poskytovateľov sú zvyčajne využívané komerčné technologické centrá po celom svete. Táto skutočnosť môže predstavovať určité právne problémy, napríklad v oblasti spracovania osobných alebo citlivých údajov, autorských práv a pod. Špecifické požiadavky potom môžu mať tiež orgány verejnej správy. Niektorí poskytovatelia služieb sú si vedomí tohto nedostatku a ponúkajú tiež alternatívu s umiestnením v technologických centrách v danej krajine (napr. Máme garanciu, že naše dáta sú fyzicky uložené v ČR).
 • Značná závislosť na poskytovateľovi služby a jeho riešenie - použité softvérové a hardvérové riešenie je dané poskytovateľom a zvyčajne ich nemôžeme ovplyvniť. Ďalej je veľmi dôležité spomenúť, že zmena poskytovateľa služby môže byť veľmi komplikovaná a nákladná.
 • Prechod z klasického modelu prevádzkovania IS / ICT na Cloud Computing - jedná sa o pomerne náročný proces, ktorý môže zahŕňať výmenu, úpravu či vytvorenie potrebných aplikácií tak aj migráciu dát z existujúcich systémov. Z technického hľadiska to môže byť pomerne komplikovaná úloha.
 • Vyššie prevádzkové náklady na konektivitu k internetu - vzhľadom k podstate Cloud Computingu, kedy sú služby poskytované prostredníctvom internetu, prirodzene rastie objem prenesených dát a súčasne sa zvyšujú požiadavky na prenosovú rýchlosť a latenciu spojenie. Tieto vyššie náklady však môžu byť kompenzované oveľa väčšími úsporami v iných oblastiach.

Možno povedať že Cloud Computing je do určitej miery marketingový pojem, ktorý je aktuálne veľmi populárne, avšak jeho princípy nie sú úplne nové. Celkom iste sa však jedná o veľmi významný trend, ktorý bude značne ovplyvňovať vývoj podnikovej informatiky v budúcich rokoch. Všeobecne nemožno povedať, či prevažujú prínosy či nedostatky tohto prístupu - vždy záleží na konkrétnom prípadu a potrebách zákazníka.

Existujú dva extrémne názory na Cloud Computing, z ktorých ani jeden nie je možné považovať za správny. V jednom prípade sa jedná o úplne odmietavý postoj a obavu o bezpečnosť dát, kedy sa organizácia snaží zabezpečiť prevádzku ICT výhradne vlastnými prostriedkami. V druhom prípade sa potom jedná o naprostej nadšenie pre Cloud Computing s cieľom vykonať outsourcing pokiaľ možno všetkého ICT (s výnimkou základnej infraštruktúry). Táto zmena je však veľmi radikálne a mnohokrát nepremyslená.

Najlepšie je pragmatický prístup, kedy je nutné úplný alebo čiastočný prechod na Cloud Computing starostlivo zvážiť a optimalizovať. Súčasne je nutné zvažovať aj náklady a problémy spojené s prechodom / migráciou na Cloud Computing, prípadne tiež v súvislosti s neskoršou zmenou poskytovateľa služieb. V súlade s vyššie uvedenými kategóriami inovácií ICT tak môže zákazník znížiť svoje náklady a zvýšiť svoju prevádzkovú excelentnosť.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia