ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je CFROI - CF výnosnosť investície (Cash Flow Return on Investment)
CF výnosnosť investície (Cash Flow Return on Investment), zvyčajne sa používa skratka CFROI, je pojem, ktorý označuje prevádzkovú výkonu obchodnej činnosti, ktoré by podnik dosiahol v prípade, že by bez dodatočných investícií po dobu životnosti prevádzkových aktív generoval prevádzkový cash flow v rovnakom objeme , ktorý dosahoval v sledovanom období.

CF výnosnosť investície (Cash Flow Return on Investment), zvyčajne sa používa skratka CFROI, je pojem, ktorý označuje prevádzkovú výkonu obchodnej činnosti, ktoré by podnik dosiahol v prípade, že by bez dodatočných investícií po dobu životnosti prevádzkových aktív generoval prevádzkový cash flow v rovnakom objeme, ktorý dosahoval v sledovanom období. Táto výkonnosť podniku sa potom porovnáva s priemernými nákladmi kapitálu (WACC), tj s výkonnosťou, ktorú požadujú investori.

CFROI patrí medzi komplexné merítka výkonnosti podniku, jeho výpočet vychádza z konceptu vnútorného výnosového percenta (IRR).

Výpočet:

kde:

  • HPCF je hrubý prevádzkový cash flow (tj NOPAT + opotrebenie a amortizácia + ostatné nepeňažné položky (náklady a výnosy nevyvoláva žiaden tok peňazí))
  • HNA je hodnota neodepisovaných aktív (obežné aktíva - krátkodobé záväzky (ČPK) + pozemky + ostatné neodpisovateľný aktíva) v poslednom roku životnosti
  • SHI sú súčasné hrubé investície (celkové aktíva - krátkodobé záväzky + akumulovanej nepeňažné náklady + vplyv inflácie)
  • CFROI je CF výnosnosť investície
  • N je životnosť aktíva

Pre vyhodnotenie ukazovateľa je nutné najprv vypočítať tzv čisté CFROI, ktoré vznikne odpočítaním WACC od CFROI.

Výpočet:

Net CFROI = CFROI - WACC,

kde:

  • Net CFROI je čisté CFROI
  • CFROI je CF výnosnosť investície
  • WACC sú priemerné náklady kapitálu

Ak je hodnota čistého CFROI kladná (tj CFROI> WACC), potom došlo k zvýšeniu hodnoty pre akcionárov. Ak je naopak hodnota čistého CFROI záporná (tj CFROI <WACC).

Schéma konštrukcie ukazovatele CFROI:

Využitie pojmu CFROI v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov. Tento ukazovateľ sa veľmi líši u podnikov v rôznych odvetviach a je nutné posudzovať ho v kontexte s obratom firmy.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia