ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Basel III
Basel III predstavuje pravidlá regulácie bankovníctva vydané Bazilejským výborom pre bankový dohľad.

Basel III sú pravidlá regulácie bankovníctva vydané Bazilejský výbor pre bankový dohľad, jedná sa o nástupcu Basel II.

Cieľ Basel III: silný a odolný bankový systém ako základ trvalo udržateľného ekonomického rastu.

Po skúsenostiach z nedávnej finančnej krízy je zrejmé, že princípy zahrnuté v Basel II nie sú dostačujúce. Banky sa snažili stanovené pravidlá obchádzať a vysoko riziková aktíva zo svojich bilancií vyvádzali, teda držali úroveň imania nižšia, než zodpovedalo ich skutočné rizikové expozícii. Okrem toho sa často stávalo, že aj v prípadoch veľkých finančných ťažkostí banky vyplácali štedré bonusy svojim manažérom a dividendy akcionárom, čo naďalej situáciu bánk ešte prehlbovalo.

Tieto skutočnosti viedli Bazilejský komisiu k úprave bankovej regulácie v podobe Basel III. Jej cieľom je odstrániť procyklickosť bankovej regulácie, posilniť bankový systém a zvýšiť disciplinovanosť bánk. Úlohou proticyklickej kapitálového vankúša bude absorbovať straty v krízových obdobiach a zabezpečiť, aby bola banka schopná udržať svoju kapitálovú primeranosť nad minimálne požadovanou mierou. S tým súvisí aj zavedenie nových pravidiel zakazujúcich vyplácanie dividend alebo bonusov v prípade, že sa bánk bude potýkať s finančnými problémami. Výplaty dividend, bonusov a ďalších odmien totiž banku ďalej oslabujú a pôsobia procyklicky.

Časový nábeh Basel III: postupne od roku 2013 do roku 2019.

Basel II × Basel III:

  • Niektoré oblasti regulácie sa na základe nových poznatkov zdokonalili (napr. kapitálová primeranosť), iné sa do regulácie najnovšie zahŕňajú (napr. ukazovatele zadlženosti (leverage ratio) a štandardy likvidity)
  • Opatrenie nielen na mikroúrovni (napr. kapitál a ukazovateľa kapitálovej primeranosti, ukazovatele zadlženosti (leverage ratio), posilnenie likvidity), ale novo aj makro obozretnosť (proticyklické kapitálové vankúše)
  • Cieľový stav: regulačné imanie v objeme 10,5% z rizikovo vážených expozícií vrátane bezpečnostného vankúša 2,5% odporúčania Bazilejského výboru implementovaná do právnych predpisov EÚ

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace inštitúcie:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia