ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Audit
Audit je preskúmanie určitých činností, informácií a dát s cieľom preveriť ich platnosť a spoľahlivosť. Výsledkom auditu je audítorská správa. Audit vždy vykonáva nezávislá a kvalifikovaná osoba, ktorá sa nazýva audítor.

Audit je preskúmanie určitých činností, informácií a dát s cieľom overiť ich platnosť a spoľahlivosť. Výsledkom auditu je audítorská správa. Audit vždy vykonáva nezávislá a kvalifikovaná osoba, ktorá sa nazýva audítor. Ten môže byť externý alebo interný podľa druhu a povahy auditu.

 • Interný audit - je vykonávaný organizačným prvkom zakomponovaným do organizačnej štruktúry organizácie (interný audítor)
 • Externý audit - je vykonávaný externým subjektom (audítorom, audítorskou firmou, štátnymi orgánmi a pod)

Existuje viac druhov auditov:

 • Finančný audit alebo tiež audit účtovných výkazov preveruje správnosť finančných výkazov organizácie
 • Audit kvality alebo tiež audit systému riadenia kvality preveruje systém riadenia kvality v organizácii podľa vopred stanovených kritérií. Spravidla sa vykonáva podľa niektorej z noriem ISO
 • Ekologický audit alebo tiež audit vplyvov na životné prostredie preveruje zhodu s požiadavkami na ochranu životného prostredia
 • Audit informačného systému alebo tiež IT audit preveruje hardware, softvér, informácie, bezpečnosť alebo prevádzkovú dokumentáciu informačného systému
 • Bezpečnostný audit (Security Audit) preveruje systém riadenia bezpečnosti v organizácii
 • Technický audit preveruje kvalitu výrobkov
 • Procesný audit preveruje procesy v organizácii
 • Manažérsky audit preskúmava úroveň riadenia alebo stupeň zrelosťou riadenie organizácie
 • Strategický audit
 • Forenznú audit
 • Energetický audit
 • a ďalšie

Najznámejšie a najviac formálne iz medzinárodného hľadiska je finančný audit. Vychádza zo zákonov príslušného štátu alebo medzinárodných štandardov (napr. SOX, IAS / IFRS). Je vykonávaný certifikovaným audítorom. Z časového hľadiska existujú audity ročnej alebo priebežné, z hľadiska šírky a hĺbky záberu existujú audity selektívne alebo komplexné.

Využitie auditu v praxi: Primárne slúži na zistenie stavu nezávislou a kvalifikovanou osobou (audítorom). Dôvodov pre vykonanie auditu sa v praxi celá rada, je vždy dôležité poznať účel auditu a komu je určený. Výsledky externého auditu sú určené pre vlastníkmi (napr. akcionára), investorov, verejnosť, štátne orgány a ďalšie záujmové skupiny. V niektorých prípadoch audit nariaďuje zákon. Oproti tomu interný audit slúži top manažmentu organizácie ako súčasť vnútornej kontroly (napríklad proti podvodom) pre alebo optimalizáciu (optimalizáciu procesov, organizácie a či riadenie). Audit je tak využívaný na preverenie skutočného stavu, ako podklad na rozhodovanie a vykonávanie zmien.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.02.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia