ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Analýza procesov (procesné analýza)
Analýza procesov (niekedy tiež Procesná analýza) je všeobecný pojem pre analýzu toku práce v organizáciách. Pomáha pochopiť, zlepšiť a riadiť procesy v organizácii.

Analýza procesov (niekedy tiež Procesná analýza) je všeobecný pojem pre analýzu toku práce v organizáciách. Pomáha pochopiť, zlepšiť a riadiť procesy v organizácii. Analýza procesov je teda analýza zameraná na postup práce od jedného človeka k druhému, pričom opisuje vstupy, výstupy, jednotlivé kroky a prípadne tiež spotrebu zdrojov. Zjednodušene je analýza procesov o tom, “ako sa čo robí” alebo “ako čo prebieha”. Môže sa jednať o analýzu jedného konkrétneho procesu alebo komplexnú analýzu všetkých procesov organizácie.Prečo organizácie analyzujú svoje procesy? V zásade z troch dôvodov:

  • Aby boli procesy popísané (napr. na účely popisov pracovných náplní, návodov, postupov práce alebo pre funkčnú špecifikáciu pri vývoji aplikácií)
  • Aby boli procesy riadené alebo automatizované (napríklad automatické schvaľovanie faktúr - viď workflow)
  • Aby sme mohli procesy zlepšiť, optimalizovať

Využitie analýzy procesov v praxi: Procesná analýza je jednou z najdôležitejších analytických techník, ktoré organizácia v praxi používajú. Využijeme ju kedykoľvek, keď potrebujeme zistiť či popísať tok práce, zlepšiť výkonnosť, účelnosť, efektívnosť, hospodárnosť alebo profitabilitu. Procesná analýza je východiskový bod pre ďalšiu optimalizáciu či reengineering. Typické príklady využitie analýzy procesov sú:

  • Popis procesov určený pre vnútorné predpisy / smernica
  • Popis procesov pre pracovnej náplne
  • Popis procesov pre zákazníkov či obchodných partnerov (napr. ako majú postupovať pri nákupe)
  • Popis procesov ako podklad pre zavedenie nových systémov, aplikácií informačného systému podniku. Je využívaná ako podklad pre zadanie pre podnikové aplikácia v ktorých sa podpora procesov realizuje (napr. ERP aplikácie, HRM aplikácie, CRM aplikácie a podobne).
  • Následná optimalizácie procesov alebo či zásadné reengineering procesov s cieľom zlepšenia, zníženie nákladov, zjednodušenie alebo zrýchlenie procesov, odstránenie nedostatkov

Analýza procesov pomáha jednotlivé procesy identifikovať, popísať, vizualizovať a dať do vzájomných súvislostí. Môže poskytnúť ako detailné, tak prehľadový obrázok o podnikových procesoch a zvýrazniť nedostatky či problémy. Typické výstupy analýzy procesov sú procesné modely alebo celková mapa procesov v organizácii. Výstupy môžu mať grafickú podobu (procesné modely) ale aj formu slovného či inak štruktúrovaného popisu procesov.

Riziká procesnej analýzy:Nebezpečenstvo sa môže skrývať v nesprávne vykonanej analýze, zle zvolenom postupe a nástrojmi procesnej analýzy. Veľakrát sa venuje neprimerane veľká práca samotnej analýze v porovnaní s jej skutočnými prínosmi. Je preto vhodné správne zvoliť metodiku, nástroj. Z toho dôvodu si organizácia často najímajú špecializovaných odborníkov.

Postup procesnej analýzy: Vzhľadom k širokej palete využitie procesnej analýzy, nie je možné povedať univerzálna metodiku - postup a forma analýzy procesov sa vždy musí odvíjať od konkrétnej potreby a konkrétnej situácie organizácie. Pri analýze procesov možno postupovať od analýzy jednotlivých procesov (tzv. opisy procesov alebo modely jednotlivých procesov) a ísť zdola-nahor alebo pri komplexnej analýze procesov využiť tzv mapu procesov. Výsledkom procesnej analýzy môže byť (v závislosti na použitej metodike a nástrojoch) obyčajný textový popis alebo sofistikovaný procesný model so zobrazením všetkých závislostí (kto, čo robí, aké dáta vznikajú, aké technológie sa používajú atď).

Procesné analýzu môže vykonávať skúsený pracovník rovnako dobre ako externá poradenská firma. Služieb externistov organizácie využívajú najmä v situáciách, kedy potrebujú procesy optimalizovať a hľadajú skúsenosti a najlepšej praxe odinakiaľ alebo potrebujú tzv “pohľad zvonku”.

Pozn: Jednorazová, intenzívna forma procesnej analýzy sa niekedy nazýva ako procesný audit.

Vybrané techniky analýzy procesov:

Vybrané metodiky modelovania procesov:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia