ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat

Vydavatelem, provozovatelem serveru a poskytovatelem souvisejících služeb je společnost Educius z.s. Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha (dále jen „vydavatel“).

Podmínky publikace a autorská práva

Není-li výslovně uvedeno jinak, autorská práva k textům, grafice nebo jiným materiálům chráněným autorským právem, které jsou publikovány na serveru ManagementMania.com, vykonává vydavatel.

Obsah publikovaný na Managementmania.com je publikovaný pod licencí Creative Commons BY-NC. Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte). Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/

Vydavatel publikuje na internetu a v tištěných periodických i neperiodických publikacích odborné články zaměřené na management. Příspěvky určené k publikaci na serveru ManagementMania.com by měly být převážně původní a dosud jinde nepublikované. Vydavatel nebude bránit ani publikování starších textů, pokud jejich obsah bude přínosný pro zaměření serveru, bude zapadat do jeho koncepce. Příspěvky určené k publikaci tvoří zejména autorské články a příspěvky do wiki oddílů portálu a diskusí.

Autorské články

Vydavatel si vyhrazuje právo vrátit příspěvek autorovi k úpravě, přepracování a právo odepřít publikaci příspěvku podle vlastního uvážení. Vždy bude přihlížet ke koncepci a vysoké obsahové kvalitě portálu ManagementMania.com. Vydavatel má právo příspěvek zkrátit anebo rozdělit na více částí. V případě, že autor výslovně neuvede, že trvá na autorské korektuře, je vydavatel oprávněn provést zejména pravopisné a stylistické korektury. Příspěvek je přijat k publikaci v okamžiku, kdy vydavatel odešle jeho odesílateli, jako autorovi příspěvku potvrzení, že souhlasí s jeho uveřejněním. Tímto okamžikem nabývá vydavatel nevýhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování příspěvku v jím vydávaných elektronických či tištěných médiích, včetně práva k překladům a publikaci v jiném než původním jazyce příspěvku. Vydavatel zveřejňuje příspěvky podle vlastních redakčních potřeb a to včetně určení média, rubrik, odkazů, záložek, souvisejících odkazů a jazykových mutací. Jednotliví autoři předávají vydavateli příspěvky k publikaci zpravidla bez nároku na honorář. Případný autorský honorář je vždy řešen dohodou mezi autorem a vydavatelem.

Sdílení vlastního obsahu a informací

V sekcích určených pro kolektivní vytváření obsahu (Zkušenosti a názory) stejně jako v sekcích určených k diskusi mohou uživatelé serveru ManagementMania.com zveřejňovat svůj obsah a informace. V případě obsahu chráněného autorským právem uděluje uživatel publikací vydavateli nevýhradní, časově ani místně neomezené, převoditelné právo publikovaný obsah bezúplatně užívat, měnit, spojovat s jinými autorskými díly či jiným obsahem a šířit jej prostřednictvím elektronických i tištěných médií. Uživatelé jsou povinni zdržet se porušování autorských i jiných práv třetích stran v souvislosti s jimi publikovaným obsahem, nebo obsahem jimi předaným k publikaci. Vydavatel má právo podle vlastního uvážení jakýkoli obsah nebo jeho část kdykoli, bez předchozího upozornění uživatele smazat, změnit nebo k němu znemožnit přístup.

Podmínky užívání služeb

Vztah mezi uživatelem serveru ManagementMania.com a vydavatelem se řídí těmito všeobecnými podmínkami. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je vydavatel vykonavatelem majetkových práv k obsahu, jež podléhá ochraně podle autorského práva. Jakékoli přebírání anebo šíření obsahu serveru pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu vydavatele prostřednictvím robotů, spiderů, automatizkovaného softwaru či zařízení, automatizovaného nebo manuálního stahování či jinými metodami (zejména web scraping, harvesting, data extraction, apod.) je zakázáno.
Obsah serveru ManagementMania.cz nenahrazuje kvalifikovanou odbornou pomoc poskytovanou odborníky v daném oboru. Vydavatel neručí za to, že veškeré publikované informace jsou aktuální, správné, úplné nebo pravdivé. Vydavatel také neručí za to, že publikované informace jsou vhodné ke konkrétnímu účelu ať komerčnímu či nekomerčnímu. Vydavatel má právo podle vlastního uvážení jakýkoli obsah nebo jeho část kdykoli, bez předchozího upozornění uživatele smazat, změnit nebo k němu znemožnit přístup.

Využití textů z portálu ManagementMania.com
Při využití textů z portálu pro nekomerční účely není třeba písemný souhlas vydavatele při dodržení podmínek citace s uvedením zdroje:

Vzor citace ManagementMania - Příklad citace bez autora:

Vzor citace

Příklad citace s autorem (použijte, pokud je u článku uveden autor):

SMITH, John. Facility management. In: ManagementMania.com . Wilmington (DE), 2011-2013, 09.03.2012 . Dostupné z: https://managementmania.com/cs/facility-management

Označení a ochranné známky

Veškeré ochranné známky nebo jiná označení třetích osob nebo výrobků či služeb třetích osob, které jsou zmíněny na těchto stránkách, přísluší jejich právoplatným držitelům a jsou použity výlučně k identifikaci příslušných osob nebo jejich výrobků či služeb.

Ochrana osobních údajů

Vydavatel zaručuje, že s osobními údaji bude nakládat v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Účel, k němuž budou Osobní údaje zpracovány, vyplývá z, nebo je uveden na příslušné stránce, která umožňuje vložení takových údajů. Osoba, která poskytla osobní údaje, souhlasí s tím, aby vydavatel poskytnuté osobní údaje zpracovával pro účely uvedené výše. Vydavatel je oprávněn pověřit zpracováním údajů jinou osobu. Osoba, která poskytla osobní údaje, má právo požádat vydavatele, aby její osobní údaje vyloučil ze zpracovávání.

Registrace a nakládání s e-maily

Osobní údaje a maily uživatelů, získané při registraci nebo zadáním jinde na portálu, jsou chráněny a je s nimi nakládáno výhradně v souladu s platnými právními předpisy.
Provedením registrace souhlasí uživatel se zaražením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze Provozovatele serveru a s jejich následným zpracováním výhradně pro účely Provozovatele ManagementMania, zejména pro zasílání informačních zpráv, pro plnění dalších vzájemných smluvních ujednání, pro marketingové účely Provozovatele, zasílání newsletterů, informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení, nabízení výrobků a služeb, prostřednictvím elektronických prostředků dle platných právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Provozovatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.