ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Vlastní kapitál (Equity)
Vlastní jmění (Equity) - též vlastní kapitál - je kapitál, který patří majiteli (majitelům). Je hlavním nositelem podnikatelského rizika. Jeho podíl na celkovém jmění je ukazatelem finanční jistoty podniku.

Vlastní kapitál (Equity) - též vlastní jmění - je kapitál, který patří majiteli (majitelům, vlastníkům, společníkům). Je hlavním nositelem podnikatelského rizika. Jeho podíl na celkovém jmění je ukazatelem finanční jistoty podniku či organizace

Vlastní kapitál není stálou veličinou, ale mění se v závislosti  na hospodářském výsledku v příslušném období. Dosahuje-li podnik zisku (a není-li spotřebován), vlastní kapitál roste. Pokud je podnik ztrátový, vlastní kapitál klesá.

Vlastní kapitál je rozdělen do několika položek:

  • Základní kapitál - tvořen peněžními i nepeněžními vklady společníků do podniku. Ve společnostech s ručením omezeným a v akciových společnostech se vytváří povinně a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku. U akciových společností vzniká vydáním (emisí) akcií. Zvýšení základního kapitálu lze zajistit novými peněžními i nepeněžními vklady společníků, získáním nového společníka (např. vstupem soukromého investora), příp. vydáním nebo navýšením hodnoty akcií. Snížení vlastního kapitálu lze provést jen do výše základního kapitálu.
  • Kapitálové fondy - kapitál, který podnik získal z vnějšku (nejde ale o cizí kapitál), především sem patří emisní ážio (příplatek, rozdíl mezi dosaženou prodejní cenou akcií a cenou nominální při emisi akcií)
  • Fondy ze zisku - fondy tvořené interně ze zisku, patří sem rezervní fond (zákonně předepsaný), příp. ostatní fondy (dané stanovami společnosti).
  • Nerozdělený zisk - část zisku po odvodu daní, která se nerozděluje majitelům, ale slouží k dalšímu podnikání. Nerozdělený zisk se pak přiděluje různým rezervním fondům. Nemusí být tvořen peněžními prostředky.

K čemu je v praxi základní kapitál?

V rámci finanční struktury podniku je nutné posuzovat a analyzovat zejména relaci mezi vlastním a cizím kapitálem. K tomu slouží ukazatele zadluženosti. Dostatečné množství vlastního kapitálu pro podnikání budí dojem spolehlivého a silného partnera. Pro majoritního vlastníka je navíc řízení takového podniku snazší. Za určitých okolností je tedy využití vlastního kapitálu pro podnikání levnější (pokud vlastníci nenárokují vysoký zisk). V takové situaci naopak může být levnější použití cizího kapitálu a to také z důvodů daňové optimalizace (odečtení úroků od základu daně).

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 31.07.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí