ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Úvěr (Credit)
Pojem úvěr označuje v jakékoliv formě dočasně poskytnuté finanční prostředky, které je nutné podle dohodnutých podmínek vrátit.

Úvěr (anglicky credit) označuje v jakékoliv formě dočasně poskytnuté finanční prostředky, které je nutné podle dohodnutých podmínek vrátit. Úvěr poskytuje věřitel dlužníkovi. Z hlediska podnikového účetnictví se úvěr stává cizím kapitálem (zdrojem) na straně pasiv v rozvaze a slouží k pořízení aktiv. Nákladem za poskytnutí úvěru je úrok a ostatní výdaje spojené s jeho získáním.

Poskytování úvěrů je jedna z finančních služeb poskytovaná finančními institucemi. Úvěr nejčastěji poskytují banky. Hlavními kritérii při samotném rozhodování o poskytnutí úvěru bankou  jsou:

 • Návratnost, tj. schopnost dlužníka splatit úvěr ve sjednané lhůtě
 • Výnosnost úvěru

Návratnost úvěru ovlivňuje především výše dosahovaného příjmu dlužníka, jeho výnosnost je odvislá především od výše úrokové sazby

Jaké jsou druhy úvěrů?

 • Akceptační úvěr - úvěr, kdy banka na žádost klienta (dlužníka) akceptuje směnku vystavenou na ni klientem, tj. zaváže se zaplatit směnku za dlužníka ve lhůtě její splatnosti. Banka akceptačním úvěrem nedává dlužníkovi peníze, ale přejímá jeho závazek
 • Avalový úvěr (Aval Credit) -  úvěr, který je představován poskytnutou zárukou klientovi za zaplacení jeho závazků. Banka neposkytuje přímo peněžní prostředky, nepřebírá závazek, ale ručí za jeho zaplacení
 • Dodavatelský úvěr -  forma obchodního úvěru, který je poskytnut dodavatelem odběrateli ve formě odložení platby za dodané zboží. Je často kryt směnkami, které může dodavatel eskontovat u banky, čímž přemění dodavatelský úvěr na úvěr bankovní (eskontní)
 • Eskontní úvěr - úvěr vznikající odkupem cenných papírů před lhůtou jejich splatnosti (eskontem), nejčastěji směnek
 • Finanční úvěr - poskytnutí peněžních prostředků v české nebo v cizí měně, se kterým je spojena povinnost k jejich vrácení v peněžní formě; za finanční úvěr se považuje i peněžní půjčka, hypotéční úvěr, spotřebitelský úvěr, finanční leasing
 • Hypoteční úvěr - úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné
 • Investiční úvěr - účelově vázaný bankovní úvěr poskytnutý na financování investic
 • Kontokorentní úvěr - krátkodobý úvěr, poskytovaný za stanovených podmínek k běžnému bankovnímu účtu (kontokorentnímu). Úvěr je až do stanovené výše (úvěrového rámce) automaticky čerpán při výdajích z účtu, které převyšuj jeho zůstatek (vzniká “záporný zůstatek”)
 • Lombardní úvěr -  krátkodobý úvěr zajištěný zástavou movitých věcí (zejména cenných papírů, šperků, drahých kovů, nebo určitých komodit). Lombardní úvěr kromě bank poskytuje centrální banka komerčním bankám oproti zástavě cenných papírů (za lombardní sazbu)
 • Negociační úvěr - modifikace eskontního úvěru, kdy eskontující (negociační) banka eskontuje směnky vývozce (věřitel) vystavených na dovozce (dlužník), iniciativa k eskontu směnek leží na dovozci
 • Obchodní úvěr - úvěr vyplývající z běžného obchodního styku mezi podnikateli (odložená splatnost, poskytnutí zálohy, atp.)
 • Odběratelský úvěr - forma obchodního úvěru, který je poskytnut odběratelem dodavateli ve formě zálohy na dodávané zboží
 • Provozní úvěr (Operating loan) - forma úvěru pro krátkodobé financování provozních potřeb podniku
 • Ramboursní úvěr - modifikace akceptačního úvěru, kdy je ramboursní bankou akceptována směnka vystavená na dovozce (dlužníka) vývozcem (věřitelem)
 • REPO operace - poskytnutí úvěru se zajišťovacím převodem cenných papírů. Dlužník se zavazuje věřiteli, že na něj převede dohodnuté množství zastupitelných cenných papírů proti zaplacení určitých finančních prostředků (zajišťovací převod proti čerpání úvěru), a věřitel se zavazuje k určitému datu nebo na požádání dlužníka převést cenné papíry zpět na dlužníka proti zaplacení sjednané částky peněz (jistiny s úroky)
 • Revolvingový úvěr - úvěr, který má na dané období sjednaný finanční limit a klient může při jeho splácení opakovaně čerpat prostředky až do výše limitu
 • Spotřebitelský úvěr -  poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit
 • Syndikovaný úvěr (Syndicated Loan) - úvěr poskytovaný několika věřiteli (bankami) společně. Věřitelé uzavírají s klientem společnou syndikační úvěrovou smlouvu

V bankovním sektoru je možné využít i speciální finančně úvěrové služby, do kterých můžeme zařadit:

 • Faktoring – jde o odkup krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti
 • Forfaiting – odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek před dobou splatnosti
 • Leasing – jde o pronájem investičního zařízení, předmětů dlouhodobé spotřeby a jiných předmětů za sjednané nájemné na dobu určitou či neurčitou.

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.02.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí