en | cs | sk

Účetní závěrka (Financial Report)

Co je Účetní závěrka (Financial Report)
Účetní závěrka (Financial Statements), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje soubor účetních výkazů.

Účetní závěrka (Financial Statements), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje soubor účetních výkazů. Její součástí je rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztrátypříloha k účetní závěrce. Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

Využití účetní závěrky v praxi: Účetní závěrka je základním zdrojem informací pro finanční analýzu.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Související profese:

Další informace a zdroje (Česká republika)

Účetní závěrku upravuje Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
V ČR lze pracovat v současné době se třemi typy účetních závěrek:
Řádnou účetní závěrku, označovanou také jako konečnou účetní závěrku - je nejčastějším typem, zpracována je k poslednímu dni běžného účetního období. K tomuto datu jsou uzavírány účetní knihy (tj. prováděna účetní uzávěrka).
Konsolidovaná účetní závěrka, je řádnou účetní závěrkou, která je povinně zpracovávána mezi kapitálově propojenými subjekty. Slouží k informování akcionářů, společníků a dalších osob, neslouží pro daňové účely či rozdělování zisku.
Mimořádnou účetní závěrku, je také konečnou účetní závěrkou, je sestavena, pokud to vyžadují okolnosti - např. konkurz, likvidace.
Mezitímní účetní závěrku, ta je sestavována v průběhu účetního období a je zpracována v souvislosti s přeměnou společnosti. Rozdíl oproti dvoum výše zmíněným závěrkám je v tom, že nedochází k uzavírání účetních knih. Mezitímní účetní závěrka má omezenou vypovídací schopnost.

Hodnocení:
Článek mohou hodnotit jen přihlášení uživatelé. přihlásit Zavřít
0
0
Poslední aktualizace: 17.02.2014
cs | en | sk

Vybrané příspěvky k tématu :