ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Účetní jednotka (Accounting entity)
Účetní jednotka je každý subjekt, který je povinen vést oddělené účetnictví.

Účetní jednotka (anglicky Accounting entity) je každý subjekt, který je povinen vést oddělené účetnictví zachycující veškerou jeho hospodářskou činnost. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě byli její uživatelé schopni činit ekonomická rozhodnutí. Rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů stanovuje zákon příslušné země nebo státu.

Co je účetní jednotka v praxi?

Každá účetní jednotka pak vede samostatné a oddělené účetnictví. Účetní jednotkou může být podnikatel (OSVČ), firma nebo její část, například pobočka v cizí zemi nebo dceřiná společnost. Ty potom vedou také účetnictví odděleně od svého vlastníka.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Česká republika)
Účetní jednotka dle české České republiky

V České republice stanovuje rozsah účetnictví vedené účetní jednotkou Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.).

Účetní jednotky jsou přesně vyjmenované v § 1 odst. 2 Zákona o účetnictví a jsou jimi:

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,
b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,
c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,
d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty,1a) včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 15 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku,
f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo
h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 12.09.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí