ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Účet v účetnictví (Account)
Účet, je v účetnictví název pro prvek, který slouží k zachycení účetních případů.

Účet, je v účetnictví název pro prvek, který slouží k zachycení účetních případů. Účet má číslo, název.

Účetní případy jsou zaznamenávány na účty prostřednictvím účetních záznamů v účetních knihách: hlavní knize a (účetním) deníku. Účetní deník zobrazuje účetní případy chronologicky, hlavní kniha podle jednotlivých účtů. Seznam účtů, který účetní jednotka používá, se nazývá účtový rozvrh.

Účet se otevírá (zřizuje) na počátku účetního období se stavem k tomuto datu, který je převzatý z rozvahy a označuje se jako počáteční stav.

Základní třídění účtů

  • Rozvahové - účty vzniklé z rozvahy, kde se sledují aktiva a pasiva podniku. Účet převzatý z aktiv rozvahy (levé strany) musí mít zapsán počáteční stav na straně MD (Má dáti) a nazýváme jej účet aktivní (eviduje majetek dle jeho složek). Účet převzatý z pasiv rozvahy (pravé strany) musí mít zapsán počáteční stav na straně D (Dal) a nazýváme jej účet pasivní (eviduje zdroj financování neboli krytí aktiv). Konečný stav účtu (zůstatek) se zjistí z počátečního stavu (zůstatku) a z jeho změn: Počáteční stav + přírůstky – úbytky = konečný stav

  • Výsledkové - otevírají se pro samostatné sledování nákladů a výnosů (za účelem zjištění výsledků hospodaření), podle jejich jednotlivých druhů, nákladové účty a výnosové účty

  • Závěrkové - účetní jednotka je používá pouze pro zachycení souvztažnosti a podvojnosti při otevírání a uzavírání rozvahových a výsledkových účtů. Závěrkové účty jsou Počáteční účet rozvažný, Konečný účet rozvažný a Účet zisku a ztráty.

  • Podrozvahové - účtuje se na nich o majetku, který účetní jednotka užívá, ale nevlastní nebo o něj pečuje (najatý majetek, majetek přijatý do úschovy, zásoby přijaté ke zpracování) a dále o odepsaných pohledávkách, o přísně zúčtovatelných tiskopisech, zástavním právu, pohledávkách a závazcích z leasingu, z opcí, z termínovaných vkladů, …apod.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 21.02.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí