ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Test již absolvovalo 993 uživatelů s průměrným výsledkem 57.09%. Vyzkoušejte si, jak na tom jste Vy.

Doporučujete tento test?
Hodnocení:
Cover_image_detail_information-security

Znáte skutečný stav plnění požadavků ochrany informací (zejména se jedná osobní údaje, obchodního tajemství a know-how, autorská práva a duševní vlastnictví, utajované informace atd.), vyplývajících ze zákona a smluvních vztahů, ve Vaší organizaci? Na tuto otázku Vám pomůže odpovědět náš test.

Smyslem tohoto testu je pomoci Vám identifikovat související rizika, která v praxi řešíte a to v postavení statutárního orgánu nebo vedoucího zaměstnance. Dotazník zjišťuje stav dodržování bezpečnostních požadavků z pohledu platné legislativy ČR i EU a smluvních závazků.

Statutární orgány jsou povinni vykonávat jejich působnost s péčí řádného hospodáře, s odbornou péčí. Důkazní břemeno, zda jednali s péčí řádného hospodáře či nikoli, nesou statutární orgány sami. Vedoucí zaměstnanci jsou ve smyslu zákoníku práce mj. povinni zabezpečit dodržování právních a vnitřních předpisů. Mají nejen právo, ale současně také povinnost podřízeným zaměstnancům ukládat závazné pokyny (akt řízení). Důležité je upozornit, že projev vůle se dle zákona neprojevuje pouze konáním, ale také nečinností. S uvedeným úzce souvisí odpovědnost za případně způsobenou škodu.

Pokud konkrétní jednání statutárního orgánu nebo vedoucího zaměstnance naplní skutkovou podstatu trestného činu, nese trestněprávní odpovědnost za toto jednání sama taková fyzická osoba. Dle platné národní právní úpravy mohou nést ve vybraných případech odpovědnost rovněž právnické osoby.

Časový limit: bez časového omezení
Počet otázek: 14

Zdroj:

Mgr. Tomáš Sekera, MBA