ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Životní prostředí je z hlediska organizace součástí jejího okolního prostředí. Životní prostředí jednak determinuje možnosti fungování organizace, jednak je organizací samo ovlivňováno.
Imprese je pojem z oblasti internetového marketingu a znamená kolikrát byla konkrétní webová stránka navštívena.
Zkušební období slouží k tomu, aby si zákazník mohl vyzkoušet produkt před tím, než jej koupí. Je velmi obvyklé například u software kde je typicky 14 nebo 30 dní.
Revenue stream (zdroj příjmů) je označení příjmů pocházejících z jedné služby, produktu nebo zdroje.
Životní situace je pojem, který se veřejném sektoru používá pro označení konkrétní situace občana či firmy (podniku) ve které využívá některou z veřejných služeb.
Zajištěný dluh (Secured debt) je dluh u kterého dlužník ručí ještě jiným svým majetkem. Z pohledu věřitele je takový dluh jistější. Zajištěný dluh má obvykle nižší hladinu úroku než dluh nezajištěný.
Zranitelnost (Vulnerability) je pojem používaný v řízení rizik pro označení slabiny či nedostatku (aktivum), která umožňuje uplatnění hrozby. Při analýze rizik je zranitelnost vlastností aktiva.
Znalostní ekonomika je označení pro současné moderní ekonomické systémy vyspělých států, které jsou založené na využívání znalostí pro vytváření hodnot a na inovacích.
Zdrojová strategie nebo také nákupní strategie (Sourcing strategy) stanovuje, jakým způsobem bude firma nakupovat nebo získávat zdroje pro své fungování.
Zmírnění rizika je jedním ze způsobů, jak se lze vypořádat s riziky. Zmírnit riziko znamená, že uděláme nějaké opatření, které úroveň rizika sníží, zmírní.
Zákaznické portfolio (Customer Portfolio) je označení souhrnu typů zákazníků či jejich segmentů. Jedná se o strukturu zákazníků podniku.
Změny jsou základní charakteristikou života moderních organizací.
Znalost představují jeden typ zdrojů, resp. vstupů do produkčního procesu. Obvykle se dělí na tacitní a explicitní.
Zákazník je firma nebo člověk, který nakoupil výrobek - produkt nebo službu.
Zlatý kruh je zásada pro vysvětlování něčeho někomu v pořadí proč, jak a teprve nakonec co (produkt, služba).
Zákaznická samoobsluha (anglicky Customer Self Service) znamená, že se zákazník může obsloužit sám. Je to díky využití technologií, které umožňují, aby si zákazník sám vyřídil své požadavky - například formuláře, editaci různých údajů o sobě, objednávky a podobně. Samoobslužné procesy výrazně zrychlují a zlevňují poskytování služeb a zvyšují i spokojenost zákazníků.
Znalostní podnik je takový, který dokáže rychle a efektivně sdílet znalosti, vytvářet inovace a rychle reagovat na změny trhu.
Zásoby jsou jednou ze tří nejvýznamnějších složek oběžného majetku. Patří sem především výrobky, zboží a materiál.
Záložní kopie je kopie originálních dat která slouží jako pojistka pro případnou obnovu originálních dat. Měla by být na jiném médiu a v jiné lokalitě, než jsou originální data.
Zbytková úroveň rizika (nebo někdy residuální míra rizika) je taková, která zůstane po realizaci opatření.
Zaměstnanec je člověk který je placen svým zaměstnavatelem za práci.
Zajištěná půjčka (Secured Loan) je půjčka, u které dlužník ručí ještě jiným svým majetkem. Z pohledu věřitele je taková půjčka jistější, z toho důvodu má zajištěná půjčka obvykle nižší hladinu úroku než půjčka nezajištěná.
Získaná média (Earned media) znamená veškeré mediální aktivity a výstupy, které získáte (bez zaplacení). Jsou to zveřejněné články, blogy, citace, recenze, posty nebo jakékoliv jiné zmínky o vaší firmě nebo vašich produktech.
Zpracováním osobních údajů dle GDPR se rozumí jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů.
Zaměstnavatel je firma nebo podnikatel, který zaměstnává lidi (zaměstnance) v pracovněprávním vztahu. Spolu mají podepsanou pracovní smlouvu.
Záruční doba je časové období, po které dává výrobce záruku na výrobek, zboží nebo službu. Obvykle musí být výrobek používán v souladu s pokyny výrobce.
Zastupující uživatel (anglicky Proxy user) je uživatel který je zmocněn jiným uživatelem nebo autoritou k zastupování jiného uživatele. Zastoupení se použív například ve workflow nebo jiném schvalování.
Způsobilost je pojem používaný v personalistice a řízení lidských zdrojů. Způsobilost je schopnost jedince používat znalosti a dovednosti v určitém kontextu, který je vymezen stupněm samostatnosti a odpovědnosti, jakož i mírou složitosti prostředí.
Zboží jsou produkty určené prodeji.
Zájmové skupiny (Stakeholders) jsou jedinci, skupiny či jiné organizace nějak svázané s organizací. Zahrnuje to zákazníky, zaměstnance, manažery firmy, vlastníky, dodavatele, veřejnou správu a další subjekty.
Zisk je pozitivní rozdíl mezi výnosy a náklady, v případě záporných hodnot se jedná o ztrátu. Jedná se o syntetický ukazatel efektivnosti podnikové činnosti, v zisku se odrážejí všechny faktory úspěšného podnikání.
Země (country) je mezinárodně uznávaná entita vymezená územím a vlastní identitou. Na svém území země vytváří a uplatňuje zákony a poskytuje svým občanům veřejné služby.
Základní registry je informační systém veřejné správy, který obsahuje Referenční údaje a představuje základní kámen pro rozšiřování služeb pro občany v rámci strategie rozvoje projektů e-Governmentu.
Životnost je vlastnost každého předmět, zařízení, infrastruktury či vybavení. Je to doba po kterou zůstane funkční a udrží si požadované vlastnosti.
Zaměstnání je činnost, kterou zabýváme a pomocí které vyděláváme své živobytí. Zaměstnání lze můžeme hledat, lze jej ztratit. Jsme zaměstnáni na konkrétní pracovní pozici.
Zálohování dat spočívá v ukládání kopie dat na jiný datový nosič, který se optimálně nalézá v jiné lokalitě než zálohované zařízení (počítač, disk, telefon, tablet, server).
Zpráva, sdělení (běžně se používá anglický pojem Message) je jádro věci, které chceme cílové skupině přímo nebo nepřímo sdělit. Například message prezentace, reklamního banneru a podobně.
Placená média (Paid media) znamenají veškeré mediální aktivity a výstupy, které jsou zaplacené. Patří sem tradiční reklama, přímý mailing, sponzorství, PR články, bannery, plakáty, reklama ve vyhledávání, reklama na sociálních sítích a podobně.
Zotročený počítač (někdy také Zombie počítač) je počítač nakažený nějakým škodlivým botnetem nebo jiným malwarem a který vykonává úkony jako je rozesílání spamu nebo DDoS útok bez vědomí majitele počítače.
Životnost projektu je doba, po kterou je předmět projektu funkční a udrží si požadované vlastnosti.
Brand (česky také Značka) je taková obchodní značka, která má na trhu jméno a u zákazníků váhu.
Zpětná kompatibilita je pojem používaný v informačních technologiích. Zpětně kompatibilní software nebo hardware znamená, že i novější verze nebo výstupy z ní spolupracují nebo fungují se staršími verzemi.
Zadluženost je ekonomický pojem, který označuje skutečnost, že podnik používá pro financování svých aktiv cizí kapitál.
Zastřešující značka je taková značka, která zastřešuje ostatní značky v nějaké skupině firem nebo v korporaci.
Zpětná vazba je základním regulačním mechanismem složitých systémů. Principem je porovnávání hodnot na vstupu s hodnotami výstupu.
Zakázka je formální zadání práce na základě něčího požadavku - buď od zákazníka nebo od jiného oddělení ve firmě.
Zápis z jednání (anglicky Meeting minutes) je písemný záznam o tom, co se na jednání odehrálo, co bylo řešeno a jaké jsou závěry. Správně vedený zápis z jednání by měl obsahovat seznam účastníků, zápis obsahu jednání, učiněné závěry z jednání a případně seznam úkolů z jednání vyplývajících.
Zdroje jsou základní výrobní faktory a vstupy do produkčního procesu. Mezi zdroje patří lidské zdroje, finanční zdroje, materiál, informace, energie a utility.