ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Vektorová grafika skládá výsledný obrázek z geometrických tvarů jsou přímky, křivky, mnohoúhelníky nebo body. Na rozdíl od rastrové grafiky (bitmapové), kde je obrázek složen výhradně z barvených bodů (pixelů).
Vůdcovství je styl vedení lidí, který zdůrazňuje následování určité vize a staví na schopnosti vůdce stimulovat, inspirovat, vést a motivovat lidi právě prostřednictvím určování směru a vize.
Volatilita znamená kolísavost, nestálost ceny. Čím je větší volatilita, tím více cena (například kurz) kolísá ve větším rozpětí.
Variabilní náklady jsou náklady zavislé na množství vyprodukovaných výrobků nebo poskytnutých služeb. Jejich objem roste s množstvím objemu výrobků nebo služeb.
Veřejná moc je moc vycházející z lidu, z občanů, ze společnosti. Jde o schopnost dané společnosti vytvořit systém závazných pravidel chování (právní řád - legislativu) a vynucovat jejich dodržování jako součást mechanismů společenské regulace a udržování homeostáze společnosti.
Veřejný zájem je v řadě právních systémů různých zemí tzv. neurčitým právním pojmem. Jeho obsah je často dovozován a obvykle se hledá přímo v konkrétních správních řízeních, protože přinejmenším některá z nich mohou spočívat v potřebě porovnávání a vyvažování několika veřejných zájmů – např. zájem na ochraně přírody versus zájem na zachování dopravní obslužnosti.
Věřitel (Creditor) - je subjekt, který poskytuje jinému subjektu (dlužníkovi) plnění (tím mohou být peníze, konkrétní věc, právo na užívání, nebo cokoli jiného).
Vhled (Insight) je pojem označující náhlé, nečekané a bezprostřední nalezení řešení problému bez zdánlivého předchozího vědomého přemýšlení. Řešení se jakoby najednou objeví zcela zřetelně v mysli řešitele.
Virtualizace znamená, že nad fyzickým prostředím je vytvářeno virtualizované prostředí, které je mnohem efektivněji přizpůsobitelné potřebám uživatelů.
Vize je to představa žádoucího budoucího cílového stavu a má podobu jednoduchého popisu jeho podoby a ideálního stavu, kterého chce organizace svojí strategií dosáhnout.
Vlastní jmění (Equity) - též vlastní kapitál - je kapitál, který patří majiteli (majitelům). Je hlavním nositelem podnikatelského rizika. Jeho podíl na celkovém jmění je ukazatelem finanční jistoty podniku.
Vnímání je sběr informací ve formě podnětů z okolního prostředí prostřednictvím smyslů a jejich transformaci do vyšších oblastí psychiky (zejména vědomí nebo nevědomí).
Vnitřní výnosové procento (Economic Rate of Return), obvykle se používá zkratka IRR, udává relativní výnos (rentabilitu), kterou projekt během svého životního cyklu poskytuje.
Smyslem výběru pracovníků je zvolit pro danou pozici i pro organizaci pravděpodobně nejvhodnějšího kandidáta.
Výdaj, výloha či útrata je úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Výdaje a příjmy jsou základní hodnotové veličiny sledované v souvislosti s řízením peněžních toků (cash flow).
Vstupní stránka (Landing Page) je stránka, kterou jako první navštíví návštěvník webu. Může to být hlavní stránka, ale také jakákoliv jiná (např. stránka produktu).
Výrobní faktory se používají při výrobě ekonomických statků jako vstupy. Ekonomická teorie obvykle definuje tři typy výrobních faktorů - půdu, práci, kapitál.
Výplatní poměr (Payout Ratio), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje, jak velký podíl vytvořeného čistého zisku po zdanění je vyplacen akcionářům a jak velká část je použita na reinvestice.
Výkupné je částka, kterou zaplatí jedna strana za propuštění jiné osoby, majetku nebo informací.
Vzdálená správa je možnost ovládat jiný počítač připojený na internet pomocí speciálního programu. Používá se pro správu serverů nebo pro technickou pomoc zákazníkovi s jeho počítačem.
Výchozí heslo (defaultní heslo) je heslo dané výrobcem pro uvedení přístroje do chodu. Z hlediska bezpečnosti byste vždy měli toto heslo změnit.
Výkonnostní bonus je taková odměna pracovníka (nebo její část), která je závislá na odvedené práci nebo splněných ukazatelích (například počet získaných klientů, počet objednávek a podobně). Někdy se výkonnostní bonus uděluje jen za mimořádné výkony, ne pravidelně.
Výdaje za služby jsou provozní výdaje vynaložené za nákup služeb (například IT služby, vedení účetnictví, za údržbu).
Vlohy jsou vrozené vnitřní dispozice člověka. Jsou to vrozené schopnosti.
Venture kapitál (Venture Capital) někdy se označuje jako rozvojový kapitál či rizikový a rozvojový kapitál, je označení pro kapitál investovaný do výstavby podniků, tedy kapitál investovaný do založení podniku, rozběhu podniku (start-up) a dalšího rozvoje podniku na základě kvalitního podnikatelského plánu.
Výdaje příštích období jsou krátkodobé cizí zdroje - výdaje, u nichž je známo, že se uskuteční v budoucnu, ale zatím k nim ještě neexistuje faktura nebo jiný daňový doklad.
Vlog je v podstatě blog, který není založený na textovém obsahu, ale na videu. Vlogy, podobně jako blogy mohou mít různých obsah a různé podoby - od komentáře dění, přes shrnutí novinek, recenze produktů až po manuály či instruktážní videa.
Value Proposition je jasné vyjádření důvodu, proč by si měl zákazník koupit službu nebo výrobek.
VAR (Value-added reseller) je označení prodejce s přidanou hodnotou, dokáže tedy zákazníkovi výrobek přizpůsobit, zprovoznit a zajistit jeho podporu nebo zajistit jiné služby.
Vnímání zákazníka je výsledek sledu činností a emočních pochodů, které se odehrávají v hlavě zákazníka jako reakce na nějakou konkrétní značku, firmy, výrobek, službu nebo jiný produkt.
Výdaje (Expenses) jsou výlohy či útraty peněžních prostředků či jejich ekvivalentů za účelem dosažení výnosů. Projevují se snížením objemu peněžních prostředků firmy.
Vlastník je osoba (nebo skupina osob) která vložila do organizace základní kapitál, a má tím svrchované právo nad organizací a jejím majetkem.
Veřejné služby jsou jednotlivé výstupy veřejného sektoru.
Veřejné finance je pojem, který označuje veřejné peněžní prostředky (resp. veřejné penežní fondy - veřejné rozpočty).
Výklenková strategie je taková obchodní strategie, která se zaměřuje na ty části trhu, kde je malá nabo žádná konkurence.
Virální efekt nebo také virální princip je způsob rychlého a samovolného šíření nějaké zprávy, informace, videa a podobně mezi lidmi prostřednictvím internetových služeb jako jsou e-maily a různé sociální sítě a jiné služby pro sdílení obsahu.
Virální marketing je marketingová technika, která využívá různé sociální sítě a komunity k rychlému rozšíření určitého produktu nebo propagační informace.
Vlastník procesu je osoba zodpovědná za proces - jeho výstupy i celkový průběh.
Vaporware je neformální označení takového výrobku nebo služby, jehož vstup na trh je s velkou publicitou oznámený ale ve skutečnosti není na trh nikdy uvedený (nebo není ani vyrobený prototyp).
Vlastník rozpočtu je někdo ve firmě, typicky manažer nebo ředitel, v jehož pravomoci je rozhodování o výdajích v oblasti, za kterou je odpovědný.
Výrobky jsou o výstupy z produkčního procesu, určené pro trh, které mají materiální podobu - jde o hmotné produkty, resp. hmotné statky.
Vícefaktorové ověření je takový způsob ověření identity člověka, který využívá dvě nebo více na sobě nezávislých informací nebo věcí, kterými identitu člověka ověřuje. Používá se při ochraně citlivých informací.
Veřejné statky jsou jedním typem tržního selhání. Představují specifický typ statků, jejich klíčové rysy jsou nerivalitnost spotřeby a nevylučitelnost spotřeby.
Veřejně obchodovaná společnost je firma, společnost, jejíž akcie jsou obchodované na alespoň jedné burze cenných papírů.
Výzkum trhu je shromažďování a analýza informací vedoucích k pochopení situace a požadavků trhu. Jsou to informace o velikosti trhu, očekávání zákazníků, jejich preferencích, trendech vývoje na trhu a podobně.
Verze dokumentu je obsahově rozdílná varianta jednoho a toho samotného dokumentu. Verze se používají pro sledování a kontrolované řízení změn v dokumentech.
Výdaje jsou peněžní toky v organizaci (cash flow) – jedná se o úbytky peněz. Oproti tomu náklady jsou hmotné toky v peněžním vyjádření – tedy nemusí se ihned jednat o úbytky peněz.
Vzdělávání je proces uvědomělého a aktivního získávání, předávání, zprostředkování a utváření soustavy vědomostí, dovedností a znalostí člověka. Vzdělávání je spojeno s aktivní prací lektora, učitele nebo nějakého technického prostředku (např. e-learning) vůči člověku, který se vzdělává a chce zpravidla dosáhnout nějakého stupně vzdělání.
Výkaz práce je přehled aktivit pracovníka za nějaké časové období, tedy přehled o jeho jednotlivých pracovních úkolech, činnostech, zakázkách, projektech a podobně.
Výnosy ze služeb jsou všechny příjmy, jejichž základem je poskytování služeb zákazníkovi.
Vnitrofiremní komunikace zahrnuje veškerou komunikaci, která se odehrává mezi managementem firmy a jejími zaměstnanci. Jejím cílem je plynulé předávání pracovních nebo zaměstnaneckých informací, zlepšování pracovního prostředí a plynulosti procesů.
Výnosy jsou souhrnem peněžních prostředků, které podnik získá ze všech svých činností (produkce výrobků nebo služeb) za určité období.
Výrobní náklady jsou náklady potřebné k vyrobení daného produktu. Jsou to všechny náklady na materiál a výrobu. Vyjadřují se jako náklady k jednomu kusu.
Vracející se návštěvník je takový návštěvník webu, který se na webové stránky vrátil vícekrát. Navštěvuje je opakovaně.
Vydírání je neopodstatněná hrozba kterou jedna osoba dělá druhé. Nesplnění této hrozby podmiňuje výměnou za něco - získáním něčeho nebo vykonáním nějakého činu. Závažné vydírání je tresný čin.
Výstupy projektu jsou všechny výsledky aktivit projektého týmu. patří mězi ně jak výsledky (to co dodáváme zákazníkovi), tak další výstupy potřebné pro práce na projektu (například výkazy práce).
Virtuální server je vytvořený prostor v rámci jednoho fyzického výkonného serveru.
Výrobce (anglicky Manufacturer) je fyzická nebo právnická osoba, která ze surovin, součástí nebo jiných výrobků vyrábí nějaký výrobek.
Verbální komunikace je veškerá komunikace mezi lidmi vedená prostřednictvím řeči a konkrétního jazyka. Verbální komunikace je zásadní způsob dorozumívání mezi lidmi.
VoIP znamená telefonování po internetu, to znamená využití internetového připojení k uskustečnění telefonného hovoru bez potřeby telekomunikačního operátora. Je to zkratka ze slov Voice Over Internet Protocol.
Vyhnutí se riziku je jednou ze strategií, jak se lze vypořádat s riziky. Znamená to, že neuskutečníme svůj záměr, z něhož riziko vyplývá.
Vízum je povolení, které opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území jiného státu.
VAMBO (Vendor assisted MBO) - je situace, kdy kontrolní majetkový podíl v společnosti od stávajících vlastníků nakoupí manažerský tým. To vše se děje s přispěním nebo podílem dodavatele.