ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Utopené náklady jsou náklady, které již byly dříve vynaloženy, nedají se nijak ovlivnit a neměly by být při současném nebo budoucím rozhodování brány v potaz.
Umělá inteligence znamená, že stroj se chová a myslí jako člověk.
Událost (anglicky Occurrence někdy Event) je nějaká aktivita nebo změna stavu, která vliv na firemní procesy nebo firemní aktiva a je žádoucí ji zaznamenat - například do nějakého logu nebo deníku. Může jít o běžnou či mimořádnou událost, nebo o něco mimořádného, například incident nebo havárii.
Účetní období (Accounting Period) je ekonomický pojem, který označuje období, za které daná účetní jednotka vyhotovuje účetní závěrky.
Údolí smrti (Valley of Death) je pojem první fáze startupu (nebo vývoje výrobku či služby), kdy produkt ještě není v zisku.
Úkol je nějaká činnost nebo kus práce, který je třeba udělat.
Útok na výchozí heslo (tedy na heslo dané výrobcem) je nejběžnější a nejsnazší způsob ovládnutí nějakého zařízení připojeného na internet. Dá se mu jednoduše zabránit tím, že ho změníte.
UX (User Experience, Uživatelský prožitek) je pojem používaný v oblasti designu a návrhu výrobků a služeb. Jde o dojem, který působí na člověka při interakci s produktem.
Utajované informace jsou informace označené státem, jejichž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmů státu nebo země.
Update znamená aktualizaci software, to znamená dílčí vylepšení nebo odstranění chyb.
Upgrade softwaru znamená zásadní vylepšení, novou verzi programu. Oproti tomu update označuje jen dílčí vylepšení.
Udržovatelnost (Maintainability) je vlastnost výrobku, zařízení nebo jiného majetku definovaná jako jeho schopnost setrvat v daných podmínkách v dobrém stavu nebo být rychle do tohoto stavu pomocí aktivit údržby vrácen.
Účetní závěrka a uzávěrka jsou pojmy, které se velmi často zaměňují. Dále je popsáno, jaký je mezi nimi rozdíl.
Účetní jednotka je každý subjekt, který je povinen vést oddělené účetnictví.
Ukazatele rentability patří mezi poměrové ukazatele, bývají označovány také jako ukazatele návratnosti, výkonnosti, profitability ratio. Tato skupina ukazatelů poměřuje zisk se zdroji.
Uživatel je někdo, kdo něco používá. Ve firmách se tak označují hlavně uživatelé počítačů, software a podnikové sítě.
Ukazatele tržní hodnoty vyjadřují, jak trh hodnotí minulou činnost podniku a budoucí výhled. Důležité jsou především pro současné a budoucí investory a ukazuje jim, jakou návratnost mohou očekávat od vložených prostředků.
Únos dat je nejnovější kybernetická hrozba.
Účet, je v účetnictví název pro prvek, který slouží k zachycení účetních případů.
USP je zkratka pro jedinečný prodejní argument (Unique Selling Proposition) a znamená to popis toho, co konkrétní službu či výrobek odlišuje od konkurence tak, aby se kvůli tomu zákazník rozhodl to koupit.
Učení (Learning) je pojem pro získávání, předávání nebo změnu znalostí, zkušeností, návyků, dovedností, chování, preferencí, hodnot a podobně. Učení tak ovlivňuje vnímání informací člověkem. Schopnost učení mohou mít jak lidé, tak některé stroje či vyspělé informační systémy.
Úroková sazba (nebo úroková míra) je jeden ze základních atributů úvěru a vyjadřuje navýšení zapůjčené částky za stanovené období v procentech.
Univerzální znamená všeobecný, všestranný, určený k všestrannému použití. Jeho opakem je ad-hoc.
Účetní doklady jsou písemnosti, na základě kterých se v účetnictví účtuje. Účetní doklady musí být: pravdivé, úplné, přehledné, včasné, pečlivě vyhotovené (musí být čitelné, nesmí se v nich přepisovat, dodatečně vpisovat apod.).
Uživatelské jméno je jednoznačná identifikace uživatele v nějakém software či aplikaci sloužící k přihlášení uživatele.
Úzké hrdlo (Bottleneck) je v určitém ohledu limitujícím a rizikovým prvkem systému.
Údržba zahrnuje všechny činnosti a procesy, jejichž cílem je udržování zařízení, zachování funkcí a užitné hodnoty zařízení.
Účetnictví (Accountancy, book-keeping) je pojem označující vedené záznamy o hospodářských jevech subjektu (účetní jednotky), kterým může být právnická či fyzická osoba.
Účel je to kvůli čemu se něco děje, něco se podniká. Účel dává věci nebo jednání hlavní cíl či smysl.
Účelnost (Effectiveness), označuje obecně dělání správných věcí, tedy schopnost produkovat užitek (efekt, účel, produkt) a je nejčastěji používán v souvislosti s hodnocením schopnosti produkovat požadovaný efekt.
Účetní závěrka je soubor účetních výkazů.
Ukazateli aktivity sledujeme schopnost podniku využívat majetek. Tedy jak podnik využívá svá aktiva, zda disponuje nevyužívanými kapacitami, zda má firma dostatek produktivních aktiv.
Úrok (Interest) je pojem, pod kterým se rozumí smluvně stanovená odměna za půjčení peněžních prostředků věřitele dlužníkovi.
Účetní hodnota je hodnota majetku vykazovaná ve finančních výkazech.
Uchazeč o zaměstnání je někdo, kdo projeví zájem o práci na nějaké pracovní pozici v organizaci.
Uživatelská recenze (User review) je recenze napsaná uživatelem. Má obvykle formát článku někdy včetně ratingu, s přiznaným autorstvím uživatele, často je umístěna na sociálních sítích nebo jako doplněk oficiální recenze.
Unikátní návštěvník je označení návštěvníka webové stránky, který navštíví webovou stránku v určitém časovém období. Žádná z jeho pozdějších návštěv webu se již nezapočítává do počtu unikátních návštěvníků.
Uzamčení zákazníka (Vendor Lock-In) znamená situaci, když je zákazník závislý na určitém dodavateli nebo dodavatelích a nemůže přejít k jiným dodavatelům nebo využívat jiný produkt bez značných nákladů na tuto změnu.
Územní samospráva je součástí veřejné správy. Zahrnuje samosprávu vykonávanou územně samosprávnými celky
Účet je základní jednotka účetnictví. Je to chronologický zápis změn hodnot určité účetní entity.
Up-Selling je obchodní taktika, jejímž cílem je prodat zákazníkovi lepší nebo dražší produkty než si původně vybral.
Úroveň rizika v současnosti znamená jaká je podle analýzy současná míra rizika, tedy bez realizovaných opatření. Někdy se označuje jako inherentní míra rizika.
Účetní životnost je doba životnosti majetku firmy vyjádřená v účetnictví, například formou odpisů. Po ukončení účetní životnosti je majetek odepsán a jeho hodnota v účetnictví je nulová.
Uživatelská role je sada oprávnění, kterou je možné přiřadit jednomu nebo více uživatelům.
Teorii, jak má organizace fungovat tak, aby dosáhla rovnováhy mezi individuální iniciativou a tvořivostí na jedné straně a pravidly a řádem na druhé straně.
Uživatelský účet jsou informace o uživateli nějakého systému a obsahuje obvykle uživatelské jméno, heslo, osobní nastavení a další.
Pojem úvěr označuje v jakékoliv formě dočasně poskytnuté finanční prostředky, které je nutné podle dohodnutých podmínek vrátit.
Užitek (Utility) je pojem používaný v ekonomii pro označení subjektivní pocit uspokojení spotřebitele plynoucí ze spotřeby statků. Každý racionálně uvažující spotřebitel či zákazník se snaží svůj užitek maximalizovat a na druhé straně minimalizovat své výdaje (či náklady) vztahující se k užitku.