ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Tržní hodnota (anglicky Market Value) je hodnota stanovená na základě obchodu mezi ochotným prodávajícím a nestranným kupujícím na volném trhu.
Trh práce (Labour Market) je pojem, který označuje pomyslný prostor, kde dochází ke střetu nabídky pracovních sil, tedy lidí, jejich schopností, předpokladů, dovedností a kvalifikace a a poptávky ze strany zaměstnavatelů.
Technologie je pojem, který se znamená souhrn výrobních prostředků pro danou pracovní činnost (k výrobě výrobky nebo poskytnutí služby). Technologie může rovněž znamenat souhrn prostředků dané organizace, nebo její výrobní nebo podpůrné know-how.
Tržní hodnota akcie je cena, za kterou se akcie obchoduje na kapitálovém trhu.
Trvání je časové období, které je nutné k dokončení nějakého úkolu nebo činnosti. Udává se v časových jednotkách - v hodinách, dnech, týdnech, měsících nebo letech.
Temperament je složka osobnosti člověka která se projevuje intenzitou a dynamikou jeho reakcí, prožíváním životních situací a jeho chováním.
Timesheet je záznam času stráveného pracovníkem na jednotlivých pracovních úkolech, činnostech, zakázkách, projektech a podobně.
Trh (Market) je pojem, který označuje prostor, kde dochází ke směně statků a / nebo financí (peněz). Obchod mohou mezi sebou uskutečnit dva subjekty ( lidé, organizace, podniky), ale trh musí tvořit alespoň tři subjekty tak, aby mohla vzniknout konkurence.
Trvale udržitelné tempo růstu (Sustainable Growth Rate), někdy se používá zkratka g, je pojem, který označuje tempo růstu podniku, při kterém není nutné zajišťovat dodatečné vnější zdroje pro financování, protože je plně financován z vlastních zdrojů a reinvestovaného zisku.
Tvrdé workflow je takové, u kterého jeho účastníci musí postupovat pouze a přesně podle toho, jak jim workflow systém dovolí. Ten vynutí jednotlivé kroky a účastníci nemohou jednat jinak.
Použijme analogii s turbulencí jako s projevy atmosféry (existencí vzestupných či sestupných proudů vzduchu). Atmosféru můžeme považovat za okolí organizace a letadlo jako vlastní organizaci. V atmosféře probíhají určité jevy, které ve větší či menší míře ovlivňují pohyb letadla (organizace) a kterým se nelze stoprocentně vyhnout.
Trvalé zlepšování je nikdy nekončící proces zlepšování procesů a technologií založený na aktivním zapojení pracovníků do zlepšování jejich vlastní práce, zjednodušování procesů, využívání nových technologií a podobně.
Tržní potenciál je maximální možný limit trhu, je to 100% poptávky všech zákazníků po určitém produktu nebo službě.
Text je človekem nebo strojem čitelná sekvence znaků, které dávají dohromady slova v konkrétním jazyce. Pro počítače je možné text kódovat mezinároních standardech jako je např. ASCII.
Trichotomická otázka je otázka, která umožňuje pouze jednu ze tří možných odpovědí (např bílá-modrá-červená)
Tokenizace je pojem z oblasti bezpečnosti a znamená proces záměny citlivých dat za jejich bezpečný ekvivalent, který se nazývá token. Využívá se například pro zabezpečení plateb přes mobilní telefony, kde číslo platební karty nahrazuje anonymním číslem a pomocí něho autorizuje platbu, aniž by byly zveřejněny detaily účtu.
Turingův test při textové konverzaci prověřuje, zdali na druhé straně je člověk nebo počítač. Testuje tedy především schopnost stroje napodobit lidskou konverzaci.
Tržní výklenek (Market niche) je konkurencí neobsazená část trhu trhu.
Tržby (Sales) označují tu část výnosů, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží a služeb v daném účetním období (měsíci, roku).
TLD (Top Level Domain) je zkratka pro domény nejvyššího řádu napříkla com, .net a podobně.
Tvrdé faktory řízení organizace jsou takové její prvky, které lze nějak formalizovat a zavést.
Tržní selhání je pojem ekonomie. Jde o jev, kdy dochází ke snižování efektivnosti fungování trhu na rozdíl od modelu dokonalé konkurence.
Term sheet je nezávislý souhrn budoucího obchodu nebo transakce který slouží oběma stranám k vyjasnění podmínek při předsmluvních jednáních.
Tisková zpráva je textové sdělení určené médiím, které vydává firma, osobnost, politická strana či jiná organizace. Tisková zpráva se vydává když potřebujete sdělit něco důležitého veřejnosti prostřednictvím médií.
Talent Management je personální strategie a řízení lidí zaměřené na vyhledávání, angažovanost a rozvoj talentovaných jednotlivců s klíčovými kompetencemi v souladu s potřebami organizace.
Transakční náklady jsou náklady nezbytné k tomu, aby se uskutečnila ekonomická transakce (obchod, směna, dodávka zboží či služeb, půjčka apod.).
Tekutá modernita je sociologická teorie polského sociologa Zygmunta Baumana.
Tržní kapitalizace je tržní hodnota akciové společnosti.
Každý člen sociání skupiny nepotřebuje vědět, pamatovat si a umět všechno, stačí, když ví o někom jiném ve skupině, kdo má o dané věci znalosti, schopnost či dovednosti.
Formální organizační strukturu lze analyzovat a popisovat z různých hledisek - vznikají tak rozličné typologie, které se liší podle různých autorů a hodnotících kritérií. Kritérii jsou počet vedoucích, míra vertikálního či horizontálního uspořádání a existence podpůrných organizačních útvarů.
Top manažer je označení člena vrcholového managementu organizace.
Technická dokumentace (anglicky Technical documentation) jsou takové dokumenty, které obsahují detailní informace o nějakém produktu. Například je to manuál, technický list, instalační manuál, bezpečnostní list a podobně.
TIA je zkratka z anglického výrazu Thanks In Advance a znamená předem děkuji.
Trojský kůň je druh škodlivého software, počítačového viru, který se tváří jako běžný software a ve skutečnosti provádí škodlivé operace bez vědomí uživatele.
Tržní hodnota firmy je odhadnutá částka, za kterou je oceněna celková hodnota podniku z pohledu trhu, tedy potenciálních investorů či kupujících.
Celkový oslovitelný trh (Total Addresable Market) je celková poptávka po daném produktu nebo službě.
Talent je vrozená nadprůměrná úroveň schopností.
Technologická strategie je rozhodnutí o tom, jaké technologie budou ve firmě povoleny a používány.
Trade dress označuje obchodní styl či design, které je charakteristické pro konkrétní značku. Trade dress může být předmětem ochrany duševního vlastnictví, kterým si firma chrání vizuální styl svojí značky.
Typologie pracovních týmů je pojem sociální psychologie, personalistiky, vedení a komunikování a organizování. Jde o vymezení základních typů pracovních týmů.
Tým je označení skupiny lidí, kteří chtějí dosáhnout společného cíle, plní společný úkol a postupují koordinovaně.
Tisková konference je nástroj k získání publicity. Je to organizované setkáním firmy, jejích představitelů nebo jednotlivců se zástupci médií.