ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Synnomie je stav vysoké soudržnosti dané society. Hodnoty a normy jsou respektovány a dodržovány. Skupinová morálka je na vysoké úrovni, mechanismy sociální kontroly jsou funkční.
SSME (Service - Science, Management and Engineering), lze přeložit jako služby – věda, správa a realizace, používá se obvykle zkratka SSME.
Sociální kapitál je součást intelektuálního kapitálu organizace. Zahrnuje sítě mezilidských vztahů uvnitř i vně organizace.
Sebevědomí (sebedůvěra) je složka osobnosti, která utváří naše vnitřní já, tedy určuje jak si člověk uvědomuje své možnosti, schopnosti a jak dokáže obstát v různých situacích.
Specifické cíle jsou takové cíle organizace, které upřesňují strategické cíle a jsou přiřaditelné konkrétním odpovědným osobám v organizaci.
SaaS (Software as a Service) je způsob poskytování licencí software, při kterém zákazník nekupuje licenci software, ale používá jej formou služby. Zjednodušeně jde o pronájem software.
Sociální komunikace je sociální aktivita, která je formou sociální interakce. Sociální komunikace je způsob předávání informací, znalostí, otázek, pokynů, příkazů, ale také fám, dezinformací, šuškandy, šeptandy apod. mezi lidmi.
Správa majetku je soubor procesů a činností, které zajišťují bezproblémové provozování majetku s cílem udržovat jeho hodnotu co nejvýše, nebo dokonce jeho hodnotu dále rozvíjet, zvyšovat.
Sektory trhu (někdy též sektory ekonomiky) rozdělují činnosti odehrávající se v ekonomice (národním hospodářství) každého státu do základních skupin (sektorů).
Scammer je označení pro podvodníka, který ostatní lidi podvádí, nutí k nějaké činnosti pomocí triků, lží, vydírání nebo nepravdivých informací. Typické podvody které scammer dělá jsou scam, pretexting, phishing či grooming.
Startup (též start up, start-up, startup company) je pojem označující nově vznikající projekt či začínající podnik, který je inovační a má velký potenciál růstu.
Sociální vliv (Social Influence) je pojem sociální psychologie. Podle Eddyho Van Avemaeta jde o „změnu úsudků, názorů a postojů jedince v důsledku setkání s názory ostatních.“ Sociální vliv určitého jedince úzce souvisí s jeho sociální pozicí, sociální rolí a sociálním statusem.
Software označuje programové vybavení informačních a komunikačních technologií , tj. v širším významu zahrnuje počítačové programy a data, tedy vše co není hardware. V praxi se pojem software používá pouze pro označení počítačových programů.
SLD (Second Level Domain) zkratka pro internetové domény, které jsou registrované konkrétními firmami nebo lidmi (například google). Musí být vždy zařazené pod doménou první úrovni (například .com).
Seznamování se směrnicemi je proces pro nové nebo stávající pracovníky, jehož cílem se seznámit je nebo vyškolit v nových nebo již zavedených směrnicích nebo pracovních postupech.
Služba v IT pojetí označuje poskytnuté technické prostředky - logiku či funkcionalitu software, která má srozumitelnou hodnotu, užitek a výstup pro zákazníka (uživatele).
Socializace je pojem, který označuje proces začleňování jedince do sociální skupiny a do společnosti a kultury. Jedinec si postupně osvojuje normy a hodnoty, očekávané způsoby chování, učí se různé sociální role a rozvíjí schopnosti a dovednosti.
Vzdělání nebo též stupeň vzdělání (Level of Education) je pojem, kterým se rozumí souhrn znalostí, které člověk získává učením pomocí samostudia, studia, výuky či vzdělávání. Vzdělání je výsledkem procesu učení a začíná školním vzděláváním a končí osobním rozvojem jednotlivce v dospělosti.
Suspect je označení pro potenciálního a zatím nekvalifikovaného zákazníka. Je to vyhlédnutý potenciální zákazník který má povědomí o existenci naší firmy nebo produktu.
Sniffing znamená odposlouchávání komunikace počítačů v lokální počítačové síti.
Schodkové utrácení znamená, že výdaje v daném období převyšují příjmy. Firma, jednotlivec nebo stát si v takové situaci musí finanční zdroje půjčit. Tím vzniká dluh.
Z pohledu CSR spadá do sociální sféry firemní filantropie a firemní dobrovolnictví, zaměstnanecká politika, péče o zdraví a bezpečnost zaměstnanců, podpora vzdělávání a rekvalifikace, zaměstnávání minoritních a ohrožených skupin obyvatelstva, důraz na rovnost žen a mužů (genderová politika), sponzorství, dále ochrana a dodržování lidských práv, zodpovědné propouštění, tzv. outplacement, angažovanost ve prospěch místní komunity a work-life balance (vyvažování osobního a pracovního života zaměstnanců).
Směrnice EU (EU Directive) je právní dokument EU, který stanovuje cíle, kterých musí členské země EU dosáhnout.
Směrnice je písemně sepsaný soubor postupů a pravidel, které ve firmě nebo organizaci pomáhá sjednotit postupy, nastavit pravidla a usměrnit chování lidí v procesech.
Setrvačnost je snaha hmotného tělesa setrvat v pohybu nebo směru, je to tendence setrvat v aktuálním pohybu. Je to jeden ze základních konceptů fyziky.
Scam je pojem pro podvod jehož cílem je vylákat peníze nebo něco hodnotného a slíbené plnění - nějakou službu, zboží nebo platbu a pak nedodat.
Syntéza je proces (myšlenkový postup) skládání jednotlivých částí do celku.
Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility), používá se zkratka CSR, je pojem, který zahrnuje společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů.
Spolupráce (anglicky Collaboration) znamená společné úsilí jednotlivců zaměřené k dosažení prospěchu všech, kteří se na spolupráci podílejí. Spolupracovat tedy znamená pracovat společně s cílem nějakého výsledku.
SWIFT kód je mezinárodně uznávané a pro každou banku jedinečné označení, které jí jednoznačně identifikuje. Odborně se nazývá BIC.
Shortlist je neformální anglický pojem pro úzký výběr vytvořený z nějakého delšího seznamu. Může jít o kandidáty, výrobky, projekty, projektové záměry, požadavky a podobně.
Svolení nebo povolení (Permission) je souhlas k nějakému jednání, úkonu nebo právnímu aktu. Může mít podobu plné moci, uděleného přístupu nebo přístupových práv.
Sangvinik je typ optimistického, aktivního a společenského člověka. Je rád středem pozornosti.
SPI model je akronym prvních tří písmenek nejvíce známých modelů poskytování služeb v IT a to Software as a Service, Platform as a Service a Infrastructure as a Service.
Systém je soustava prvků, které se vzájemně ovlivňují a také ovlivňují chování systému. Systém lze členit na podsystémy, pokud ale systém rozložíme až na jednotlivé prvky, přestane být systémem.
SME (Small and Medium Enterprise, SMEs) je anglická zkratka označující kategorii malé a střední podniky.
Sdílené hodnoty odpovídají organizační kultuře v užším smyslu. Sdílené hodnoty je pojem, pro pojmenování hodnot sdílených v organizaci většinou jejích zaměstnanců.
Sedm nových úkolů manažera budoucnosti je nadčasový přehled, který v roce 1954 představil Petr F. Drucker v knize Practice of Management
Koncept Service Component Architecture (SCA) představuje, oproti standardním technologiím, odlišný pohled na pojem informační systém či aplikace, zejména pak na jejich návrh a implementaci. Service Component Architecture (SCA) je založena na principech servisně orientované architektury (SOA), kterou však v některých ohledech rozšiřuje.
Service Level Agreement, zkratka SLA, je dohoda o úrovni poskytovaných služeb. SLA představuje formalizovaný popis služby, kterou poskytuje dodavatel zákazníkovi. SLA definuje rozsah, úroveň a kvalitu služby.
Sociální pozice je jeden ze základních pojmů sociální psychologie. Jde o postavení v určitém sociálním systému, resp. v jeho struktuře. Konkrétní pozice s sebou nese konkrétní soubor práv a povinností. Sociální pozice vždy zahrnuje sociální roli a sociální status.
Sociogram je grafické zpracování výsledků sociometrického šetření (sociometrie), znázorňuje vzájemné vztahy mezi členy zkoumané skupiny a jejich kvalitu.
Solventnost (Solvency), je ekonomický pojem, který označuje schopnost podniku hradit včas, v pořadované výši a na požadovaném místě všechny splatné závazky.
Stát je organizační jednotka lidské společnosti vymezená územím a vlastní identitou. Na svém území stát vytváří a uplatňuje zákony a poskytuje svým občanům veřejné služby.
Statek (statky) je jedním z fundamentálních pojmů ekonomické teorie. Jde o předměty (např. výrobky, služby), jejichž spotřeba či jiné použití přináší jejich uživatelům užitek.
Stupeň oddlužení, obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje schopnost podniku dostát svým závazkům z vlastních finančních možností, je indikátorem racionality finanční politiky podniku.
Štábně-liniová organizační struktura je jedním z typů formální organizační struktury.
P. E. Vernon rozpracoval model sociální inteligence E. L. Thorndikea.
Skimming je pojem pro útok na bankomat jehož cílem je neoprávněně přečíst údaje uvedené na platební kartě pomocí speciálního zařízení.
Sponzoring je způsob podpory ze strany osoby nebo organizace (sponzora), který dává k dispozici finanční částku nebo věcné prostředky a za to dostává protislužbu, obvykle propagaci.
Sociální interakce je vzájemné působení mezi jednotlivci, jednotlivcem a sociální skupinou, sociálními skupinami. Jde o jakoukoli formu působení mezi lidmi. Interakce obvykle vyvolává určitou reakci.
Sociální skupina je pojem sociální psychologie a sociologie. Skupinu tvoří určitý počet lidí, minimálně dva nebo více. Musí jít o vnitřně a funkčně propojený celek. Podle J. E. McGratha jsou skupinou jedinci, kteří se pravidleně stýkají a kteří sami sebe za skupinu považují.
Subvence je forma finanční podpory (dotace) poskytované na nějakou přesně vymezenou činnost.
Soubor je množina dat, která má nějaké společné vlastnosti, formát, jméno a příponu. Téměř všechna data používaná počítačem musí být v nějakém souboru, který je uložený na disku.
Splynutí (Merger, Merge) je pojem pro spojení (fúzi) dvou organizací při kterém obě zanikají a vzniká organizace nová.
Standard je dokument, který obsahuje nějaká pravidla, návody či definice podle nichž postupují ti, kterých se týká. Standardy jsou obvykle mezinárodně platné.
Sociální inženýrství pojem pro manipulaci a klamání lidí, zpravidla za účelem získání informací nebo proniknutí do systému.
SENSEX BSE je nejvýznamější a nejstarší akciový index v Indii.
Strmá organizace je taková organizace, která má vysoký počet stupňů řízení a tedy hodně organizační jednotek. Bývá těžkopádnější a méně pružná než plochá organizační struktura.
Spam je pojem pro nevyžádanou zprávu zaslanou formou e-mailové zprávy.
Subsystém (podsystém) je relativně samostatná část systému, je to nějaká jeho uzavřená část, která plní určitý funkční účel.
Strojírenství je odvětví, které se zabývá návrhem a výrobou strojů a zařízení. Patří do sekundárního sektoru.
Slideware je neformální označení pro produkt, který zatím ještě neexistuje a je pouze představený v prezentaci (na slidech)
Syndikovaný úvěr je pojem, který označuje dlouhodobý úvěr poskytovaný skupinou bank za jednotných podmínek.
Státní regulace zasahuje do chování ekonomiky, organizací, firem nebo jednotlivců a pomocí zákonů toto chování usměrňuje formou administrativních zákazů, udělováním licencí, daněmi, stanovováním cenových stropů, minimálních cen a podobně.
Střední management (anglicky Middle management) existuje ve větších organizacích, typicky manažeři oddělení, úseků a podobných organizačních jednotek. Tvoří řídící vrtstvu mezi vrcholovým a nižším managementem.
Spread je cenové rozpětí mezi cenou nabídky a cenou poptávky.
Spoofing je pojem používaný v internetové bezpečnosti pro falšování identity. Jako spoofing se označují všechny způsoby falšování identity.
Šikana je jakékoliv chování při němž dochází k ponižování, ubližování, zastrašování, týrání nebo ohrožování nějakého člověka či skupiny lidí.
Sweat Equity znamená vklad do podnikání, startupu nebo zhodnocení majetku formou nápadu nebo odvedené práce.
Saturace trhu, nebo také nasycení trhu (Market saturation), znamená úroveň nasycení - tedy schopnost trhu, resp. zákazníků na něm, přijímat další nabídku produktů.
Symetrie označuje oboustranně vyvážené proporce něčeho. Ve vědeckých disciplínách znamená souosost, tedy stejné proporce po obou stranách osy.
Stimul je podnět vycházející z okolního prostředí vedoucí k nějaké aktivitě. Je to pojem z psychologie.
Správce daně je státní orgán, obvykle daňový úřad, který je odpovědný za výběr a správu daní.
Sales pitch je anglický výraz pro obchodní prezentaci nějakého nabízeného výrobku nebo služby před zákazníkem, a to v podobě jasné a stručné obchodní argumentace.
Statutární orgán (executive) je pojem, který označuje osoby, které jsou oprávněné jednat jménem právnické osoby a jejím jménem činit právní úkony.
Strategické řízení se v tomto cyklu: formulace východisek, provedení situačních analýz, formulování strategie, realizace a kontrola
Strategie (Strategy) je označení pro dlouhodobý plán vytvořený k dosažení určitého cíle nebo cílů. Strategie je jedním z výstupů strategického řízení. V praxi se jedná zpravidla o formalizovaný dokument, který obsahuje popis prvních dvou fází strategického cyklu, tedy popis mise organizace, její vize a strategických cílů a harmonogramu jejich realizace.
SEO (Search Engine Optimization) je optimalizace pro internetové vyhledávače.
SSH (Secure Shell) je bezpečná (šifrovaná) komunikace mezi dvěma počítači. SSH použijeme, chceme-li například ovládat počítač na dálku (k němuž máme přihlašovací údaje) nebo třeba jen přenášet soubory.
Strategické cíle jsou nejvyšší cíle organizace či jednotlivce. Strategické cíle jsou používány v rámci strategického řízení. Správně nastavené cíle organizace nejsou zaměřené pouze na jednu oblast (například zisk), ale jsou nastaveny jako vyvážené.
Soukromé statky jsou pojmem, který označuje specifický typ statků - jsou rivalitní ve spotřebě a vylučitelné ze spotřeby.
Společné statky jsou pojmem, který označuje statky na rozhraní mezi soukromými statky a veřejnými statky. Základní charakteristiky jsou rivalitnost spotřeby a nevylučitelnost spotřeby.
SERP (Search Engine Result Page) je pojem z oblasti internetového marketingu, který je překládán jako stránka výsledků vyhledávání.
Sales Tax je obdoba DPH v USA.
Šifrovaná komunikace je komunikace, která je pomocí šifrovacího algoritmu převedena do podoby, která je nečitelná pro ty, jimž není určena.
Seed financování je označení pro financování podnikání v jeho počáteční fázi, kdy firma negeneruje zisk.
Strategický cyklus se skládá se základních fází strategického řízení. Je to nekonečný kruh střídajících se fází.
Segment trhu je skupina lidí nebo firem, která má společné některé charakteristiky jako jsou například nákupní preference, věk, region, zájmy a podobně.
Strojový kód je soubor instrukcí pro procesor počítače. Jde o nejnižší možnou formu počítačového programu.
Sociální síť je sociologický pojem pro soubor sociálních vztahů mezi jednotlivými prvky sítě, které se vzájemně ovlivňují a kterými jsou zejména jednotlivci.
Stupně řízení, někdy též organizační úrovně je pojem, který charakterizuje počet stupňů organizačních jednotek v organizační struktuře organizace.
Styl řízení/styl vedení je pojem, který vyjadřuje charakteristický způsob provádění řídící práce manažerů ve vztahu k řízeným pracovníkům.
Struktura je složení nebo uspořádání vztahů nějakého systému, které vykazuje určité zákonitosti nebo pravidelnosti. Struktura je popsána vztahy mezi jednotlivými prvky.
Slovníkový útok je technika útoku na heslo pomocí známých slov z nějakého seznamu známých nebo pravděpodobných slov.
Success gap je to, co chybí k úspěchu. Například k úspěchu produktu u zákazníků nebo k úspěchu dokončení nějaké změny.
Standardní pracovní postupy (SOP) jsou detailně popsané instrukce a postup provádění úkonů a činností s cílem dosáhnout správného a stejného výsledku.
Schopnost je pojem, který znamená předpoklady, potenciál a dispozice pro určitý druh činnosti, pro určitou aktivitu, pro určitou dovednost. Schopnosti se rozvíjejí učením na základě vloh.
Šedá informatika (anglicky Gray IT) je označení neoficiálních excelových tabulek a různých dalších evidencí, které nejsou zcela pod kontrolou firmy, ale na základě dat v nich obsažených se odehrává podstatná část řízení a rozhodování.
SLM (Service Level Management) někdy překládáno jako řízení úrovně služeb.
SQL (Structured Query Language) je strukturovaný dotazovací jazyk. Používá se pro práci s relačními databázemi, ve kterých se uživatel dívá na data v podobě soustavy provázaných tabulek.
Status report je hlášení o stavu za nějaké časové období.
Sociální role je jeden ze základních pojmů sociální psychologie. Způsob chování očekávaný ostatními od držitele určité sociální pozice. Souhrn povinností spjatých s danou pozicí.
Single Sign-On (používá se běžně zkratka SSO) umožní použít jedno přihlášení do více aplikací zároveň. Uživatel se pomocí jednoho přihlášení ověří a ostatními aplikacemi je považován jako důvěryhodný.
Služba je výstup práce nebo poskytnutých zdrojů poskytovatele, který má pro zákazníka hodnotu. Služby jsou produkty, tedy výstupy tzv. produkčního procesu, podobně jako výrobky. Služby nelze skladovat a nemohou se zkazit.
Organizační struktura založená na strategických obchodních jednotkách (Strategic Business Units - SBUs) je jedním z typů formální organizační struktury.
Spotřební daň je jedna z nepřímých daní, která slouží k regulaci určitých komodit na trhu nebo ke zvýšení příjmů státu, například daň z pohonných hmot, nebo daň z tabákových výrobků.
Synergie (anglicky Synergy) znamená společné působení s výsledkem, který je leší nebo větší než je jen součet všech dílčích sil.
Sociální status je jeden ze základních pojmů sociální psychologie. Jde o souhrn práv vázaných na danou sociální pozici. Jinak řečeno, jde o sociální hodnotu daného místa v daném sociálním systému (struktuře).
Sex patří v některých organizacích k oblíbeným metodám kariérního postupu.
Stalking je úmyslné a zlovolné pronásledování a obtěžování jiné osoby, které snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost.
Stanovy společnosti představují společně se zakladatelskou smlouvou základní dokument společnosti sepisovaný při jejím založení. Stanovy představující určitou regulaci činnosti a řízení společnosti.
SSD je úložiště dat na počítači. Je to druh pevného disku, který nemá žádné pohyblivé součástky a je založený na soustavě flash pamětí.
Sazba daně z příjmů právnických osob je pojem, který označuje sazbu daně z příjmů. Patří mezi přímé daně, odvádí se na základě písemného daňového přiznání poplatníka příslušnému finančnímu úřadu.
Sdílená složka nebo sdílený adresář je složka se soubory v počítači nebo na nějakém úložišti, do které může přistupovat více uživatelů. Minimálně jeden z nich má oprávnění ostatním přidělovat nebo odebírat sdílení.