ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
RFQ (Request for Quote) je poptávkový dokument, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem dodavatelé splní předmět poptávky a jaká bude cena. Běžne se používá jen zkratka RFQ.
Reflace je záměrné zvyšování cen stimulací vlády nebo centrální banky pomocí zvyšování peněz v oběhu nebo snižováním daní. Je to vlastně typ záměrné inflace.
RSVP je zkratka z francouzského výrazu répondez s’il vous plait. V překladu znamená odpovězte prosím.
Reputační riziko je riziko ztráty nebo poškození dobré pověsti, tedy pozitivního vnímání ze strany zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů.
Regulace je soubor pravidel a norem, které upravují fungování finančních institucí, jejichž hlavním cílem je zvýšení finanční stability a ochrana klientů.
Recese je v makroekonomický pojem pro pokles reálného hrubého domácího produktu (HDP) v zemi nebo regionu po dvě nebo více následující čtvrtletí v roce.
Rozpočet (Budget) je základní finanční plán, který obsahuje seznam plánovaných příjmů a výdajů.
Rentabilita investovaného kapitálu neboli výnosnost dlouhodobého investovaného kapitálu měří, kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny, kterou investovali akcionáři a věřitelé.
Rentabilita tržeb (Return on Sales), obvykle se používá zkratka ROS, je pojem, který označuje kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu tržeb.
Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity), obvykle se používá zkratka ROE, je pojem, který označuje kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu.
Rentabilita vlastního kapitálu z cash flow, obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje kolik cash flow připadá na jednu korunu investovaného kapitálu.
Riziková společnost je sociologická teorie německého sociologa Ulricha Becka. Podle něj na jedné straně modernizace a rozvoj vědy a techniky přináší řadu pozitiv a ulehčuje život, na druhé straně má negativní účinky například na životní prostředí a přináší celou řadu rizik
Rovná daň je zdanění jednotnou sazbou daně na všechny subjekty nebo osoby bez ohledu na jejich příjmy, obrat a podobně. Je většinou uplatněna u spotřební daně, daně z přidané hodnoty. Některé státy uplatňují rovnou daň i na daň z příjmů. Jejím opakem je progresivní daň.
Ready made společnost je obchodní společnost je založena za účelem prodeje budoucímu vlastníkovi, který chce čas komplexním zakládáním obchodní společnosti.
Reakce v přítomnosti jiných osob jsou pojmem sociální psychologie. Jde o možné základní reakce jedinců a reakce jedinců v přítomnosti jiných osob.
Rozdílové ukazatele se vypočítají jako rozdíl určité položky aktiv a určité položky pasiv. Rozdílové ukazatele se používají především k analýze a řízení likvidity podniku.
Řízení (Management) znamená „mít pod svým vedením, ovládat, spravovat, regulovat, usměrňovat“.
Řídicí výbor (anglicky Steering committee) je poradní orgán který je složený ze seniorních expertů s bohatou zkušeností, jejichž názory slouží při strategickém řízení firmy v tématech strategického směřování, rozpočtu, strategických vztahů a podobně. Členové řídícího výboru nezasahují do rutinního řízení firmy.
Výzkum a vývoj (V&V) - anglicky R&D (Research and Development) zahrnuje všechny aktivity organizace, jejichž předmětem je vývoj a výzkum nových produktů, služeb, výrobků, materiálů, postupů a podobně.
Recenze (Review) je posouzení produktu, díla, výrobku někým zkušeným, odborníkem nebo nezávislým subjektem. Recenze může také produkt porovnávat s jím srovnatelnými produkty. Má obvykle formát článku a je umístěna v respektovaném médiu.
RTO (Recovery Time Objective) je jeden z ukazatelů dostupnosti dat. RTO vyjadřuje množství času potřebné pro obnovení dat a celého provozu nedostupného systému (software).
RPO (Recovery Point Objective) je jeden z ukazatelů dostupnosti dat. RPO vyjadřuje, do jakého stavu (bodu) v minulosti lze obnovit data.
RPSN udává celkové náklady, které musí dlužník zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s půjčkou či úvěrem.
Registr osob, používá se zkratka ROS, je pojem, který označuje Základní registr osob, tedy firem a dalších právnických osob. Je to jeden ze základních registrů České republiky
Registr obyvatel, používá se zkratka ROB, je pojem, který označuje jeden ze základních registrů dle § 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. V tomto registru jsou vedeny referenční údaje o fyzických osobách.
Registr územní identifikace nemovitostí, používá se zkratka RÚIAN, je pojem, který označuje jeden ze základních registrů dle § 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
Reciprocita znamená vzájemný, oboustranně vyrovnaný vztah nebo oboustranně vyrovnané poskytování něčeho (např. služeb). Oboustranně vyrovnaný vztah je reciproční vztah.
Rekvalifikace je získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.
Responsivní design znamená, že webová stránka se přizpůsobí cílovému zařízení. Jinak se zobrazí na velkém monitoru a jinak na mobilním zařízení.
Rescue after MBO (RAMBO) je označení pro situaci, kdy je třeba zachránit firmu po nevydařeném odkupu managementem (MBO). Buď nový management svoji roli nezvládl nebo nastaly jiné obtíže.
Registrace uživatele (anglicky User registration, User sign-in) znamená vytvoření účtu uživatele. Při registraci musí budoucí uživatel obvykle zadat své uživatelské jméno a heslo, pod kterým se bude dále přihlašovat.
Resume je pojem pro životopis používaný v USA, anglicky Kanadě a Austrálii. Ostatní země používají životopis nebo CV.
Retence zákazníků zahrnuje všechny aktivity směřující k zadržování odcházejících zákazníků.
Revolvingový úvěr (Revolving Credit) je pojem, který označuje krátkodobý úvěr, je kombinací kontokorentního úvěru a krátkodobé bankovní půjčky. Jedná se o úvěr s možností dalšího obnovení.
Řízení vztahů se zákazníky zahrnuje všechny procesy komunikace se zákazníky, jejich vzájemnou koordinaci, slaďování a řízení.
Reklamní slepota (Ad blindness) je vědomé i podvědomé ignorování reklamních sdělení. Lidé mají přirozenou tendenci ignorovat nebo vyhýbat se reklamám. Ty díky tomu mají menší propagační dopad.
Reset znamená uvedení do původního stavu daného výrobcem. Při resetu dojde k nastartování zařízení (počítače nebo jiného přístroje) znovu od začátku společně s vymazáním nastavení uživatele. Někdy se podobně používá slovo Restore.
Restart (Reboot) znamená znovunastartování nějakého systému, software, počírtače nebo jiného zařízení. Některé systémy vyžadují restart ve chvíli, kdy se v nich něco zásadního změní, například po aktualizaci.
Rozptýlení značky (anglicky Brand Diffusion) je proces přenosu informací a celkového vnímání nové značky mezi tzv. adoptéry značky. Cílem je získat povědomí o značce mezi co největší počet potenciálních zákazníků.
Rodina značek (anglicky Brand Family) je označení pro více služeb nebo produktů pod jednou společnou značkou (brandem). Typicky jsou to rozdílné produkty přikryté jednou společnou značkou, která je zastřešuje jejich vnímání zákazníkem.
Respondent je osoba, která odpověděla na otázky v rámci nějakého dotazníkového šetření nebo ankety.
Reálná hodnota je cena získaná a zaplacená při transakci mezi prodejcem a nabyvatelem za oboustranně výhodných podmínek.
Refaktoring je proces vylepšování nebo čištění kódu programu beze změny jeho chování.
Rabat je sleva kterou dává prodávající kupujícímu, obvykle ve velkoobchodě při dosažení určitého objemu za určité časového období. Rabat je proplacen zpětně až po zaplacení celé ceny zákazníkem.
Řízená diskuse (anglicky Facilitated discussion) je věcný rozhovor, dialog dvou nebo více lidí nad určitým tématem s tím, že jeden z účastníků (tzv. facilitator) tuto diskusi řídí a usměrňuje. Cílem diskuse je téma rozebrat z různých stránek, shromáždit argumenty pro případné rozhodnutí.
Rutinní incident je takový incident, který se vyskytuje opakovaně a na jehož řešení existuje připravený postup, proces a pracovníci jsou na připraveni řádově lépe než na mimořádný incident.
Cash flow rentabilita aktiv (Cash flow Return on Assets), obvykle se používá zkratka ROA(CF), je pojem, který označuje jakou část príjmů podnik generuje z kapitálu vázaného v majetku. Ukazatel je odvozen od ukazatele Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets).
Reklama je libovolná forma a způsob propagace výrobku, služby, organizace (např. firmy), obchodní značky, která směřuje je zvýšení prodeje. Současná reklama využívá různá média, zejména však masová (tisk, rozhlas, televize, internet…).
Role v pracovních skupinách je pojem sociální psychologie a personalistiky. Jde o různé pracovní role, které zastávají členové pracovních skupin. Kenneth Benne a Paul Sheats (1948) vymezili celkem dvacet pět rolí ve třech skupinách.
Řídicí dokumenty firmy jsou sada principů, postupů, doporučení nebo nařízení, které pomáhají při řízení organizace a usměrňování chování pracovníků. Typicky jsou to organizační řád, směrnice, normy, pracovní postupy a podobně.
RFP (Request for Proposal) je poptávkový dokument jehož cílem získat nabídku dodavatele.
Rentabilita či návratnost je ekonomický pojem, který označuje schopnost podniku vytvářet nové zdroje, tedy vytvářet zisk využitím investovaného kapitálu.
RAMS je akronym ze slov Reliability, Availability, Maintainability, and Safety, tedy spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost a bezpečnost. Jsou to všechno vzájemně provázané a důležité aspekty pro maximalizaci efektivnosti provozu firem.
Rentabilita aktiv neboli produkční síla poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na způsob financování. Důležité je tedy to, zda podnik dokáže efektivně využít svoji majetkovou bázi.
Rozptyl je míra variability, rozmanitosti nějakých měřených hodnot. Čím je rozptyl větší, tím více se hodnoty odchylují od průměru.
Rozpočtový deficit státu nastává, pokud jsou výdaje státu vyšší než jeho příjmy.
ROFL je zkratka z anglického výrazu Rolling on the Floor Laughing a znamená válet se smíchy po podlaze.
Redundance znamená nadbytečnost, přebytek nebo rezervu.
Rootkit je škodlivý program navržený tak, aby bez vašeho vědomí získával nad vaším počítačem vzdálenou kontrolu. Útočník pak může ovládat váš počítač odkudkoliv.
Registr práv a povinností, používá se zkratka RPP, je pojem, který označuje jeden ze základních registrů dle § 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
Řízený proces znamená takový firemní proces, který se vykonává podle nastaveného postupu a ne náhodně.
Řízení přístupu je proces zamezení přístupu někomu, kdo ho mít nemá a povolení pouze tomu, kdo ho má mít.
Rozšířená realita je pohled na reálný svět doplněný o digitální informace.
Rozhodování patří mezi klíčové manažerské funkce (funkce managementu) a proto se týká všech oborů a aspektů organizace. Rozhodování je podstatou práce manažerů, podobně jako související řešení problémů.
Rozpětí řízení (Span of control) je pojem, který charakterizuje počet podřízených pracovníků / organizačních jednotek pod jedním manažerem.
Rozvaha, bilance (Balance sheet), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje soupis majetku podniku v peněžním vyjádření z hlediska jeho formy a zdrojů financování k určitému časovému okamžiku. Rozvaha vždy dává pouze statický pohled na stav v podniku.
Řízená dokumentace znamená, že jednotlivé verze dokumentů a celý proces jejich uvolňování je pod kontrolou a že všichni uživatelé ví která verze je platná. V režimu řízené dokumentace musí být například směrnice, pracovní postupy a podobně.
Režijní náklady označují náklady vztažené k podpůrným procesům.
Cash flow rentabilita tržeb (Cash Return on Gross Assets), obvykle se používá zkratka ROS (CF), je pojem, který označuje finanční efektivitu firmy. Ukazatel je odvozen od ukazatele rentability tržeb (ROS), místo zisku se však do čitatele dosazuje CF.