ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Home Office je anglický pojem pro možnost pracovat z domova. Home Office patří mezi často používaný zaměstnanecký benefit.
Právnická osoba (anglicky Juridical person, legal person) znamená ve většině států firmu, obchodní společnost či jiný typ organizace založený dle práva. Jejím protikladem je fyzická osoba, tedy člověk.
Public Relations (PR) je souhrnný pojem pro záměrné aktivity organizace vůči veřejnosti, které slouží zájmům organizace.
PIN znamená Personal Identification Number a je to číslo, pomocí kterého se člověk nebo uživatel systému ověřuje. PIN se používá například při vstupu do telefonu, při platbě kartou a podobně.
Pravý úhel je polovina přímého úhlu, značí se 90° . Pravý úhel například svíraj strany čtverce.
P/N nebo také jen p/n je zkratka pro Part Number, tedy unikátní označení konkrétního typu výrobku, jeho modelu, zboží nebo dílu. S/N nebo s/n je sériové číslo, které označuje jeden konkrétní výrobek - takové číslo musí být úplně unikátní.
Přístupová práva znamenají úroveň oprávnění zaměstnance nebo uživatele systému k něčemu přistoupit, něco využívat. Přístupová práva se udělují obvykle na základě oprávnění, svolení nebo svěřených pravomocí.
Prezentace znamená předvedení někomu něčeho. Prezentace může mít formu ukázky, demonstrace, videoukázky, vystoupení před publikem, prezentace pomocí webu a podobně. Jejím cílem je něco ukázat, motivovat nebo přesvědčit posluchače o něčem.
Positioning statement je krátký a výstižný popis toho, jak konkrétní produkt (brand) naplňuje potřeby zákazníka. Může obsahovat o vymezení od konkurence - tedy jak je naplňuje lépe než konkurence.
Producent (anglicky Producer) je fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje zemědělské produkty nebo produkuje suroviny.
Příjmový doklad (Receipt) je formální, obvykle písemné potvrzení o přijetí nějaké hodnotné věci, typicky peněžního obnosu.
Podíl na zisku je jednou z forem od motivační odměny pracovníků za jejich dobrou výkonnost. Podíl na zisku může být vyplácen formou mzdy (platu) jako variabilní složka mzdy nebo formou akcií.
Postoj zákazníka (anglicky Customer attitude) znamená jak je zákazník vnímá značku nebo výrobek nebo službu, co si skutečně myslí a jak vnímá jejich hodnotu pro sebe.
Potřeba je člověkem pociťovaný nedostatek něčeho co chce, něčeho nezbytného v daný okamžik. Potřeba je spouštěčem, hybatelem a motivátorem chování a například i nákupního rozhodování.
Psychologická smlouva je pojem, který označuje soubor vzájemných očekávání a povinností mezi pracovníky organizace a organizací.
Protiopatření (nebo jen opatření) je cokoliv, co je navrženo za účelem snížení rizik, zvýšení kvality, výkonnosti nebo bezpečnosti. Může to být změněný proces, technický prostředek, organizační opatření nebo změna postupu.
Přímé náklady (Direct Costs) jsou takové náklady, které lze přiřadit konkrétnímu nákladovému objektu.
Podpůrné procesy jsou všechny procesy, jejichž jediným cílem je zajistit fungování hlavních procesů a chodu organizace.
PEG poměr (price to earnings to growth ratio), obvykle se používá zkratka PEG, je pojem, který označuje poměr podílu tržní ceny akcie k zisku na akcii a růstu zisku.
Poměr ceny a tržeb na akcii (Price to Sales Ratio), obvykle se používá zkratka P/S, je pojem, který označuje aktuální cenu akcie vztaženou k celkovým prodejům na akcii.
Podřízený dluh je nějaký dluh, který je podle smlouvy nebo jiných pravidel uspokojen až po uspokojení jiného dluhu, tedy druhý nebo další v pořadí.
Portfolio je původně latinský výraz, který v podnikání znamená sestavu, set či soubor něčeho.
Phishing je pojem pro podvodný útok, jehož cílem je vylákat důvěrné informace od uživatele prostřednictvím falešného e-mailu nebo webových stránek.
Pharming je pojem pro podvodný útok, jehož cílem je vylákat důvěrné informace od uživatele prostřednictvím ovládnutých webových stránek.
Přebytek výrobce (Producer Surplus) je pojem ekonomické teorie, který označuje rozdíl mezi tržní cenou produktu a částkou, kterou minimálně by výrobce byl ochoten vyrábět
Přebytek spotřebitele (Consumer Surplus) je pojem z ekonomické teorie, který označuje rozdíl mezi částkou, kterou by kupující byl ochoten maximálně zaplatit za určité množství a částkou, kterou skutečně platí (tržní cena).
Presales označuje všechny činnosti, procesy a aktivity které se provádějí předtím, než je získaný zákazník nebo než je produkt vypuštěný na trh. Typicky zahrnuje analýzu potřeb zákazníka, návrhy technických řešení a tvorbu nabídek a variant řešení.
Patent je právní ochrana vynálezu, která jeho majiteli zaručuje ochranu jeho duševního vlastnictví.
Pojem Porfolio je v projektovém řízení pojem pro sadu projektů či programů.
Pseudonym je zástupné jméno (krycí nebo umělecké) po kterým člověk vystupuje a komunikuje s ostatními lidmi namísto svého skutečného jména. Pseudonym pomáhá skrýt totožnost člověka.
Průkaz totožnosti (anglicky Identity document) je dokument, kterým prokazujete, že vy jste skutečně vy. Je to například občanský nebo řidičský průkaz, tedy jakýkoliv dokument, kterým prokazujete svoji totožnost.
Par Value je anglické označení pro čistou nominální cenu akcie, dluhopisu či jiného cenného papíru.
Pákový efekt (Leverage), někdy též finanční páka je ekonomický pojem pro efekt, kdy investor obchoduje na finančním trhu nejen se svým vlastním kapitálem, ale zejména s využitím dodatečného cizího kapitálu.
PPA (Pay per Action) je jeden z jeden z modelů plateb za reklamu na internetu. Je to platba za nějakou žádanou akci (typicky objednávka, registrace nového klienta a podobně).
Projektové výnosy jsou výnosy na základě výstupů nebo výsledků projektu. Jsou obvykle nepravidelné a nárazové.
Politika znamená nějakou sadu pravidel, které si organizace nebo stát určí a následuje je. Na rozdíl od strategie je politika dlouhodobě platná a nemá konkrétní cíl k dosažení.
Zatímco strategie je soustředěná na dosažení určitého konkrétního cíle, politika je širší pojem - nastavuje sadu pravidel, které si organizace určí a následuje je.
Provozní výnosy jsou výnosy (příjmy, tržby) pocházející z hlavní činnosti dané firmy.
Projekt na klíč (Turnkey project, Turnkey delivery) je pojem pro takový projekt (dodávku), při kterém je dodavatel odpovědný zákazníkovi kompletně za celý výsledek a předává jej výsledek zákazníkovi zcela dokončený a připravený k použití.
Programovací jazyk je pojem označující jazyk, který slouží k tvorbě počítačových programů (nebo též Software).
Public Private Partnership znamená poskytování veřejných služeb v partnerské spolupráci veřejného sektoru a soukromé firmy.
Podnikání (Entrepreneurship) je označení pro soustavnou samostatná činnost převodu inovací, financí a podnikatelského nápadu do ekonomických statků a dosažení zisku.
Porucha, je pojem, který označuje přerušení funkce nebo plynulého provozu.
Plat (Salary) je pojem pro odměnu poskytovanou zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Plat má podobu peněžitého plnění je zpravidla fixní a pravidelný a vyplácí na na základě zaměstnanecké smlouvy.
Poplatník daně je osoba (člověk nebo firma), jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Poplatník je povinný platit daně.
Plátce daně je osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.
Pasivní příjem je takový příjem peněz, u kterého není třeba vynakládat žádné nebo jen malé úsilí nebo který nevyžaduje přítomnost nebo aktivní práci. Příkladem je příjem z pronájmu, z licencí, z úroků a podobně.
Programové prohlášení je oficiální znění mise organizace.
PageRank (někdy též Page Rank) označuje hodnotu (na stupnici 0-10) každé jednotlivé webové stránky, která je spočtena alogirtmem vyhledávání společnosti Google.
Průměr (Mean) znamená průměrnou hodnotu z několika různých hodnot. Počítá se jako střední hodnota z nějaké sady čísel.
Podíl na trhu (tržní podíl) znamená procento jaké má firma nebo konkrétní produkt z celkového objemu prodeje na trhu.
Pojem Partnership se používá buď pro označení typy právní osoby (založené dle legislativy) nebo pro vztah dvěma organizacemi nebo lidmi, kteří spolupracují.
PPI (Pay per Impression) je obchodní model pro platbu za reklamu na internetových stránkách. Inzerent platí za počet zobrazení reklamního banneru (ne za proklik).
Pracoviště je místo, kde pracovník vykonává svoji práci, kde pracuje. Může to být kancelář, tovární hala, vozidlo nebo také domácnost (home office). Pracoviště má každý pracovník specifikované ve své pracovní smlouvě.
Kontaktní místo je člověk, oddělení nebo nějaké technologické zařízení či software, které pro zákazníka vyřizuje a koordinuje všechny jeho požadavky, náměty, stížnosti a podobně.
Přímé zahraniční investice (FDI) je pojem pro přímé investice do obchodní společnosti nebo do podnikání investorem z jiné země.
Proforma faktura je dokument o množství a ceně, který zasílá prodejce kupujícímu dopředu před dodáním služeb nebo zboží.
Potřeby zákazníků (anglicky Customer needs) jsou to, co zákazníci potřebují nebo chtějí. Tyto potřeby se firmy snaží uspokojit pomocí nabídky svých produktů nebo služeb.
Pracnost je doba potřebná k dokončení nějakého úkolu nebo činnosti.
Počítačová síť je spojení dvou a více zařízení (počítačů) tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat.
Práce v týmu vyžaduje koordinaci a spolupráci jednotlivých členů v týmu. Je pro ni typická koordinace výstupů práce.
Prodejní cena je konečná cena pro zákazníka. Je to to, co zákazník zaplatí. Prodejní cena je obvykle nějak stanovena trhem, jeho poptávkou a nabídkou, tedy za kolik jsou zákazníci daný produkt ochotni kupovat.
Podznačka (anglicky Sub-brand) je značka, která patří do nějaké rodiny značek a je podřízená jedné zastřešující značce (umbrella brand). Příklady pod-značek jsou Google Play, Google Docs, Google Maps atd - všechny patří pod zastřešující brand Google.
Podvojné účetnictví (Double Entry Bookkeeping System) je systém účtování určený pro podnikatele zapsané v obchodním rejstříku a pro všechny, kteří se rozhodnou vést své účetnictví v tomto systému.
Právnická osoba (nebo jen osoba) je právní pojem, který zahrnuje jakéhokoliv člověka nebo organizaci (firmu, sdružení, státní organizaci atd.) mající svá práva a povinnosti.
Pracovní prostředí (anglicky Work environment) je místo, kde pracovníci vykonávají svoji práci. Pro některá povolání je to kancelář, pro jiná výrobní hala, nebo třeba veřejné prostranství.
Moderní GIS díky použití počítačů a výkonných algoritmů, založených na pokročilé matematice a statistice, umožňují odpovídat na otázky, které by bez GIS prakticky nešly efektivně řešit.
Cash flow (CF), česky peněžní tok, je rozdíl mezi peněžními příjmy a peněžními výdaji za sledované období, ve výkazu CF jsou uvedeny tedy skutečné hotovostní toky.
Provozní náklady (OPEX - Operational Expenditures) - jsou veškeré náklady organizaqce vynaložené na zajištění provozu, nákup materiálu, služeb a dalších zdrojů.
Proklik (Clickthrough) je pojem z oblasti internetové reklamy a označuje kliknutí na odkaz (link), které uživatele dovede na cílovou webovou stránku.
Projekt je časově ohraničená a ucelená sada činností a procesů, jejímž cílem je zavedení, vytvoření nebo změna něčeho konkrétního. Projekt je třeba určitým způsobem řídit.
Počítačový červ je škodlivý počítačový program, který je schopen automatického vytváření vlastních kopií a jejich rozesílání na jiné počítače.
Business Proces je tok práce nebo činností.
Pracovní skupina (anglicky Working group) je druh sociální skupiny, která vzniká na pracovišti. Jde tedy o vnitřně a funkčně propojený celek minimálně dvou spolupracovníků, kteří mají přinejmenším jeden společný cíl.
Produktové portfolio je označení souhrnu všech výrobků, zboží nebo služeb poskytovaných zákazníkům. Je to kompletní nabídka všech produktů.
Popis pracovního místa je jednou z klíčových činností v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů. Obvykle zahrnuje vymezení klíčových atributů pracovního místa.
Politika ochrany soukromí je dokument, který popisuje a vysvětluje, jakým způsobem organizace zachází s osobními daty svých zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, uchazečů o práci a dalších osob.
Pravomoc typicky představuje právo (resp. práva) pracovníka požívat volnost rozhodování. Pravomoc má být jasně vymezena v popisu pracovního místa.
Právo EU je společné právo, které je uplatňováno na území Evropské Unie pomocí různých právních aktů a dokumentů.
Příjem je přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Příjmy a výdaje jsou základní hodnotové veličiny sledované v souvislosti se řízením peněžních toků (cash flow).
Příjmy jsou peněžní toky v organizaci (cash flow) – jedná se o přírůstky peněz. Oproti tomu výnosy jsou hmotné toky v peněžním vyjádření – tedy nemusí se ihned jednat o přírůstky peněz.
Pracovní morálka je způsob jakým se lidé staví ke své práci, jak plní své pracovní povinnosti. Je ovlivněna osobností konkrétního člověka a jeho motivací.
Proces je postupný tok dějů, stavů, aktivit nebo práce.
Počítačová bezpečnost je součást informační bezpečnosti zaměřená na bezpečnost související s informačními a komunikačními technologiemi.
Počítačový virus je škodlivý počítačový program, jehož cílem je ohrozit, poškodit, nebo zničit data.
Příležitost v managementu rizik, je pojem, který označuje pozitivní podnikatelské riziko.
Příjemce (anglicky Receiver) je ta strana komunikace, která je cílem komunikace, tedy která ji přijémání komunikaci od druhé strany. Ta se nazývá odesílatel (anglicky Sender).
Prospect je označení pro potenciálního zákazníka, tedy někoho, kdo nějakým způsobem reagoval na marketingovou aktivitu, kdo projevil zájem o produkt.
Peníze (Money) jsou platidlo, které je směnitelné za zboží a služby.
Platba (Payment) je převedení finančních prostředků nějaké osobě, příkladem je platba za služby, platba faktury, zaplacení splátky úvěru a podobně. Platba může proběhnout v hotovosti nebo bezhotovostně.
Prototyp je první vzorový výrobek, který byl vyrobený jako jeden kus k ověření jeho vlastností v praxi.
Průmysl 4.0 je označení pro automatizaci výroby a změny na trhu práce, které to s sebou přinese. Je založený na rozmachu digitalizace, robotizace a automatizace.
Plán je sada zamýšlených aktivit pomocí kterých chceme dosáhnout nějakého cíle (například plán projektu) nebo je to rozvržení jednotlivých prvků v nějakém systému (například architektonický plán) nebo zamýšlených cílových hodnot nějakých ukazatelů výkonnosti (například finanční plán).
Penzionování je jedna z personálních činností. Zahrnuje zajištění odchodů pracovníků do důchodu
Přímé daně jsou pojem, který označuje zdanění příjmů nebo majetku vztažené jmenovitě k poplatníkovi.
Přidaná hodnota je rozdíl mezi výrobou a výrobní spotřebou.
Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii (Price Earings Ratio), obvykle se používá zkratka P/E, je pojem, který označuje kolik jsou ochotni akcionáři zaplatit za 1 Kč zisku na akcii.
Provozní efektivnost je schopnost firem fungovat na denní bázi nákladově efektivním způsobem, tedy úsporně a zároveň kvalitně.
Převzetí (Takeover) je pojem, kterým označujeme převzetí podniku na základě koupě.
Produkty jsou výstupy produkčního procesu a podle své podstaty se dělí na materiální produkty (výrobky) a nemateriální produkty (služby).
Paket (Packet) je blok dat přenášený v počítačových sítích.
Prior Art znamená všechno, co je veřejně známo před podáním patentu. Pokud tomu tak je, nemůže být daná věc patentována.
Provoz jsou všechny činnosti a aktivity, které se týkají každodenních rutinních činností ve firmách. Jeho opakem je rozvoj, který se naopak týká hlavně směrování toho, kam se firma bude ubírat.
Pretexting je podvodná technika, jejíž cílem je získat z oběti osobní nebo jiné důležité informace. Pretexting je založený na předem připraveném a částečně pravdivém příběhu tak, aby vyvolal v oběti důvěru.
Peněžní trh (Money Market) je pojem používaný pro označení té části finančního trhu, ve které se odehrává půjčování aktiv s krátkodobou splatností (do jednoho roku), na úvěrovém (dluhovém) principu.
Pojem plýtvání se v podnikovém managementu používá především v souvislosti s metodami řízení kvality, jako jsou Lean či KAIZEN či konceptu 3E.
Plochá organizace je taková organizace, která má nízký počet stupňů řízení.
Pohledávky z obchodního styku (anglicky Credit Sales) vznikají z běžného obchodního styku vůči odběratelům. Jsou to dosud neuhrazené faktury za dodané zboží nerbo služby.
Povědomí o značce (Brand awareness) znamená kolik lidí zná konkrétné značku, produkt, firmu. Budování povědomí je jedním ze základních cílů marketingu, PR a brandingu.
Podřízenost vyplývá z nějaké hierarchie, je to vztah podřízeného, níže postaveného nebo méně důležitého prvku vůči nadřízenému nebo výše postavenému.
Přípona souboru je tři znaky dlouhý doplněk jména souboru udávaný za tečkou. (například .pdf nebo .jpg ). Každý formát souboru má svoji příponu.
Platební kalendář (Payment Schedule) je přehled jednotlivých splátek konkrétního úvěru, půjčky nebo jiných finančních závazků.
Pozornost (Attention) je pojem označující psychický kognitivní proces umožňující zaměřit vnímání určitým směrem.
Představenstvo je kolektivní orgán vybraný nebo volený vlastníky, jehož úkolem je dohlížet na aktivity organizace.
Peníze z vrtulníku (Helicopter money) je měnová a ekonomická ekonomická politika států (a centrální bank), při které dochází k tištění velkých objemů peněz a jejich rozdělování soukromému sektoru (lidem, firmám).
Provozní dokumentace ve firmě znamená jakýkoliv dokument, který popisuje způsob provádění procesů a činností nebo se jich jinak týká.
Pracovní postup (Work instructions) popisuje detailním způsobem, jak má být nějaká aktivita, proces nebo operace provedena.
Pohledávka je právo jedné osoby (věřitele) na plnění určitého závazku (dluhu) osobou druhou (dlužníkem). Mají úvěrový charakter a uvádějí se v aktivech rozvahy.
Počítačová gramotnost je jednou z vyšších forem základní gramotnosti a jde pojem pro komplexní znalost a základní schopnost práce s informačními technologiemi a digitálními přístroji - tedy zejména s osobními počítači a všemi moderními zařízeními včetně mobilních telefonů, přehrávačů, nahrávačů, tabletů a podobně.
Právo (anglicky Law) představuje soubor právních norem, pravidel (příkazů, zákazů a dovolení) pomocí kterých společenství (stát, země, unie, a podobně) upravuje přípustné jednání a vzájemné vztahy svých členů, lidí a právnických osob.
Pasiva (Liability), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje v širším smyslu veškerý kapitál podniku (vlastní a cizí zdroje), v užším pojetí (např. anglosaských) je pojem používán pouze pro cizí zdroje, ze kterého je financován jeho majetek (aktiva).
Peněžní prostředky podniku, zkratka se obvykle nepoužívá, je pojem, který označuje část aktiv podniku, která má podobu hotovosti, vkladů u peněžních ústavů (krátkodobých) a ekvivalentů peněžních prostředků (cenin, šeků, poukázek na zboží či služby).
Philip Kotler a Kevin Lane Keller rozlišují pět kategorií nabídek - Ryze hmotné zboží, Převažující hmotné zboží s doprovodnými službami, Hybridní, Převažující služba s doprovodným zbožím, Ryzí služba.
Počítačový cluster (Computer Cluster) je funkční seskupení či sdružení počítačů, které se navenek jeví jako jeden počítač – výhodou je efektivnější využití i správa zdrojů
Podnik (Enterprise) je pojem, kterým se nazývá organizace založená a podnikající za účelem zisku.
Politika jakosti (politika kvality) je termín používaný normou ISO 9001 - je to prohlášení nebo závazek managementu zabývat se kvalitou (jakostí) a dále ji zvyšovat.
Poměr tržní ceny akcie ke cash flow na akcii, obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje stupeň ocenění cash flow firmy na trhu cenných papírů.
Poskytovatel služby (service provider) je subjekt, který poskytuje službu zákazníkovi.
Jde o cílevědomou, účelnou a užitečnou lidskou činnost, která za pomoci jiných výrobních faktorů (resp. materiálních zdrojů, informací a znalostí) produkuje výrobky nebo služby.
Pracovní role je souhrn pracovních úkolů při vykonávání určité práce (procesů, úkolů, činností).
Pracovní skupina (Work Group) a pracovní tým (Work Team) jsou pojmy označující možné formy sociálních skupin na pracovišti. Pracovní skupina je druh sociální skupiny. Pracovní tým je organizovaná skupina zaměřená na společný pracovní úkol.
Prohlášení o ochraně osobních údajů je veřejný dokument, prohlášení o tom, jak organizace přistupuje k ochraně a zpracování osobních dat. Prohlášení by mělo být jasné, stručné a dostupné všem, kterých se týká.
Pravomoc a odpovědnost - v řízení musí být obě složky vyváženy, jinak nemůže vedoucí pracovník dosahovat vytčených cílů. Vyvažování pravomocí a odpovědností je důležitou součástí organizování.
Produkční proces je označení pro transformaci (přeměnu) vstupů (lidské práce, finančních zdrojů, materiálu, nemateriálních zdrojů, infrastruktury a dalších) na výstupy, které mají nějakou hodnotu.
Projektově orientovaná organizace je organizace, ve které se značná část jejích procesů a činností odehrává formou projektů.
Projektový tým je označení pro všechny osoby podílející se na realizaci projektu.
Propagace znamená šíření informací o něčem s cílem uvedení propagované věci (např. značky, produktu, služby, firmy) v obecnou známost.
Propouštění je personální činnost. Existují dva způsoby propouštění z důvodu nadbytečnosti.
Prožívání patří mezi základní psychologické kategorie. Jde o uvědomovaný nepřetržitý sled (tok) psychických zážitků.
Průměrná doba návratnosti udává, za jakou dobu by mělo dojít ke splacení počáteční investice (při rovnoměrné realizaci hotovostních toků).
Metoda Průměrná procentní výnosnost, obvykle se nepoužívá zkratka, udává, kolik procent investovaného kapitálu se ročně průměrně vrátí.
Poptávka (Demand) je pojem ekonomické teorie. Poptávka je množství statků nebo zdrojů na trhu, které je kupující (zákazník) ochoten pořídit za určitou cenu, v určitý čas a na určitém místě.
Průměrný roční výnos je poměr všech cash flow spojených s investicí a počtem let životnosti investice.
Metoda Průměrný výnos z účetní hodnoty (Accounting-Based Profitability Measures), obvykle se používá zkratka ABPM nebo celý název, se vypočítá jako poměr odhadovaných zisků a průměrné čisté účetní hodnoty investice.
Překlenující epistemologie se kromě vlastnictví znalostí soustředí na schopnost použít je jako nástroje.
Příručka jakosti, někdy též Příručka kvality je základní dokument systému managementu kvality dle normy ISO 9001, který souhrnně popisuje systém managementu kvality podle této normy v organizaci.
Psychika (lidská) patří mezi základní psychologické kategorie, Jde o souhn psychických jevů (obsahů a funkcí) jako je vnímání, myšlení, emoce, temperament, motivy, postoje, inteligence, jednání a chování apod.
Pracovní doba je doba, po kterou pracovník vykonává svoji práci za kterou je placený. Obvyklá pracovní doba je 8 hodin denně, 5 dní v týdnu.
Pracovní pozice (pracovní místo) je místo v organizační struktuře, na kterém je zaměstnaný konkrétní člověk.
Právní předpisy jsou dokumenty vydané jednostranně orgány veřejné moci a upravují nebo usměrňují chování a jednání lidí , firem a dalších entit v dané zemi nebo státě. Někdy se též používá označení legislativa. Může se jednat o zákony, vyhlášky, směrnice, nařízení a podobně.
Plán osobního rozvoje (někdy též Plán osobního rozvoje zaměstnance) je pojem používaný v řízení lidských zdrojů. Jde o dokument nebo seznam různých činností směřujících ke zvýšení kompetencí pracovníka.
Počítač je zařízení, které prostřednictvím instrukcí zpracovává logické nebo aritmetické operace. Sestává se z minimálně jedné jednotky, která provádí výpočet (procesor) a paměti, která uchovává výsledek (data).
Předplatné (anglicky Subscription) je pravidelná platba za nějaký produkt nebo službu (například noviny, software). Platí se předem, typicky měsíčně.
Lump sum payment (Paušální suma) je jednorázová platba finančních prostředků, jejíž výše je předem dána a známá.
Pracovní náplň (Job duties) je popis všech podstatných činností, úkolů či procesů, které pracovník na daném pracovním místě vykonává.
Progresivní daň je taková při které s rostoucími příjmy roste sazba daně. Jinými slovy čím vyšší příjmy máte, tím více budou zdaněny. Progresivní daň je typická u daně z příjmů fyzických nebo právnických osob.
Page view znamená jedno zhlédnutí webové stránky návštěvníkem webu.
Práce z kanceláře se týká takových profesí, jejich práce se odehrává především za počítačem nebo s papíry. Pracoviště je buď kancelář nebo lze takovou práci vykonávat částečně vzdáleně nebo z domova (home office).
Prostý text je takový text (v počítači), který obsahuje pouze znaky (typicky písmena a číslice) bez dalšího formátování.
Přenesení rizika je jednou ze strategií, jak se lze vypořádat s riziky. Přenést nebo přesměrovat riziko lze na jinou firmu nebo je možné riziko ošetřit formou pojištění.
Pozornost zákazníka (anglicky Customer Attention) je jedna z klíčových věcí o kterou usilují marketingoví a další obchodní aktivity firmy. Získání pozornosti zákazníka je nutný první krok pro jakékoliv další marketingové a obchodní aktivity.
Právní předpis je základní stavební kámen legislativy. Je to jeden konkrétní soubor pravidel, je to konkrétní právní norma, například zákon, nařízení, vyhláška a podobně.
Plánovaná údržba je takový druh údržby, který se provádí na základě předem stanoveného plánu a cílem předcházet selhání nebo poruchám.
Profylaxe označuje preventivní prohlídku nebo preventivní ochranu.
Plná moc je jednostranné potvrzení o tom, že jedna osoba (zmocněnec) může v konkrétním právním jednání zastupovat druhou osobu (tzv. zmocnitele).
Porucha osobnosti je trvalá povahová odchylka od normálního chování.
Postoj (Attitude) patří mezi základní psychologické pojmy. Jde o hypotetický konstrukt reprezentující pozitivní nebo negativní přístup někoho k něčemu (resp. někomu jinému).
Program se v managementu používá pro označení souboru souvisejících projektů a organizačních změn, které byly, jsou či budou spuštěny za účelem dosažení strategických cílů a získání přínosů, které organizace chce dosáhnout.
Plánování zdrojů je jednou z plánovacích aktivit jejímž cílem je zajistit dostatečné množství zdrojů v odpovídajícím množství a kvalitě.
Preventivní údržba je takový druh údržby, která se provádí průběžně, ještě před výskytem poruchy.
Půjčka je poskytnutí peněz nebo něčeho jiného na předem stanovenou dobu.
Počítačový program je sada instrukcí nebo algoritmů, které jsou sepsané v nějakém konkrétním programovacím jazyce a které vykonávají v počítači nějaké operace.
Prioritní akcie jsou ty akcie, u kterých mají jejich majitelé právo na výplatu pevné dividendy ale na druhou stranu nemají volební práva.