ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
PageRank (někdy též Page Rank) označuje hodnotu (na stupnici 0-10) každé jednotlivé webové stránky, která je spočtena alogirtmem vyhledávání společnosti Google.
Průměr (Mean) znamená průměrnou hodnotu z několika různých hodnot. Počítá se jako střední hodnota z nějaké sady čísel.
Kontaktní místo je člověk, oddělení nebo nějaké technologické zařízení či software, které pro zákazníka vyřizuje a koordinuje všechny jeho požadavky, náměty, stížnosti a podobně.
Potřeby zákazníků (anglicky Customer needs) jsou to, co zákazníci potřebují nebo chtějí. Tyto potřeby se firmy snaží uspokojit pomocí nabídky svých produktů nebo služeb.
Právní předpis je základní stavební kámen legislativy. Je to jeden konkrétní soubor pravidel, je to konkrétní právní norma, například zákon, nařízení, vyhláška a podobně.
Pharming je pojem pro podvodný útok, jehož cílem je vylákat důvěrné informace od uživatele prostřednictvím ovládnutých webových stránek.
Pracnost je doba potřebná k dokončení nějakého úkolu nebo činnosti.
Porucha, je pojem, který označuje přerušení funkce nebo plynulého provozu.
Profylaxe označuje preventivní prohlídku nebo preventivní ochranu.
Přebytek výrobce (Producer Surplus) je pojem ekonomické teorie, který označuje rozdíl mezi tržní cenou produktu a částkou, kterou minimálně by výrobce byl ochoten vyrábět
Podnikání (Entrepreneurship) je označení pro soustavnou samostatná činnost převodu inovací, financí a podnikatelského nápadu do ekonomických statků a dosažení zisku.
Příležitost v managementu rizik, je pojem, který označuje pozitivní podnikatelské riziko.
Počítačová síť je spojení dvou a více zařízení (počítačů) tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat.
Provozní dokumentace ve firmě znamená jakýkoliv dokument, který popisuje způsob provádění procesů a činností nebo se jich jinak týká.
Plat (Salary) je pojem pro odměnu poskytovanou zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Plat má podobu peněžitého plnění je zpravidla fixní a pravidelný a vyplácí na na základě zaměstnanecké smlouvy.
Pracovní postup (Work instructions) popisuje detailním způsobem, jak má být nějaká aktivita, proces nebo operace provedena.
Práce v týmu vyžaduje koordinaci a spolupráci jednotlivých členů v týmu. Je pro ni typická koordinace výstupů práce.
Home Office je anglický pojem pro možnost pracovat z domova. Home Office patří mezi často používaný zaměstnanecký benefit.
Pracovní prostředí je místo, kde pracovníci vykonávají svoji práci. Pro některá povolání je to kancelář, pro jiná výrobní hala, nebo třeba veřejné prostranství.
Cash flow (CF), česky peněžní tok, je rozdíl mezi peněžními příjmy a peněžními výdaji za sledované období, ve výkazu CF jsou uvedeny tedy skutečné hotovostní toky.
Poměr tržní ceny akcie ke cash flow na akcii, obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje stupeň ocenění cash flow firmy na trhu cenných papírů.
Provozní náklady (OPEX - Operational Expenditures) - jsou veškeré náklady organizaqce vynaložené na zajištění provozu, nákup materiálu, služeb a dalších zdrojů.
Přenesení rizika je jednou ze strategií, jak se lze vypořádat s riziky. Přenést nebo přesměrovat riziko lze na jinou firmu nebo je možné riziko ošetřit formou pojištění.
Philip Kotler a Kevin Lane Keller rozlišují pět kategorií nabídek - Ryze hmotné zboží, Převažující hmotné zboží s doprovodnými službami, Hybridní, Převažující služba s doprovodným zbožím, Ryzí služba.
Proklik (Clickthrough) je pojem z oblasti internetové reklamy a označuje kliknutí na odkaz (link), které uživatele dovede na cílovou webovou stránku.
Podznačka (anglicky Sub-brand) je značka, která patří do nějaké rodiny značek a je podřízená jedné zastřešující značce (umbrella brand). Příklady pod-značek jsou Google Play, Google Docs, Google Maps atd - všechny patří pod zastřešující brand Google.
Pákový efekt (Leverage), někdy též finanční páka je ekonomický pojem pro efekt, kdy investor obchoduje na finančním trhu nejen se svým vlastním kapitálem, ale zejména s využitím dodatečného cizího kapitálu.
Podpůrné procesy jsou všechny procesy, jejichž jediným cílem je zajistit fungování hlavních procesů a chodu organizace.
Podvojné účetnictví (Double Entry Bookkeeping System) je systém účtování určený pro podnikatele zapsané v obchodním rejstříku a pro všechny, kteří se rozhodnou vést své účetnictví v tomto systému.
Počítačový červ je škodlivý počítačový program, který je schopen automatického vytváření vlastních kopií a jejich rozesílání na jiné počítače.
Pasiva (Liability), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje v širším smyslu veškerý kapitál podniku (vlastní a cizí zdroje), v užším pojetí (např. anglosaských) je pojem používán pouze pro cizí zdroje, ze kterého je financován jeho majetek (aktiva).
Moderní GIS díky použití počítačů a výkonných algoritmů, založených na pokročilé matematice a statistice, umožňují odpovídat na otázky, které by bez GIS prakticky nešly efektivně řešit.
Podnik (Enterprise) je pojem, kterým se nazývá organizace založená a podnikající za účelem zisku.
Popis pracovního místa je jednou z klíčových činností v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů. Obvykle zahrnuje vymezení klíčových atributů pracovního místa.
Politika ochrany soukromí je dokument, který popisuje a vysvětluje, jakým způsobem organizace zachází s osobními daty svých zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, uchazečů o práci a dalších osob.
Pravomoc typicky představuje právo (resp. práva) pracovníka požívat volnost rozhodování. Pravomoc má být jasně vymezena v popisu pracovního místa.
Pravomoc a odpovědnost - v řízení musí být obě složky vyváženy, jinak nemůže vedoucí pracovník dosahovat vytčených cílů. Vyvažování pravomocí a odpovědností je důležitou součástí organizování.
Prostý text je takový text (v počítači), který obsahuje pouze znaky (typicky písmena a číslice) bez dalšího formátování.
Právo EU je společné právo, které je uplatňováno na území Evropské Unie pomocí různých právních aktů a dokumentů.
Projekt je časově ohraničená a ucelená sada činností a procesů, jejímž cílem je zavedení, vytvoření nebo změna něčeho konkrétního. Projekt je třeba určitým způsobem řídit.
Proforma faktura je dokument o množství a ceně, který zasílá prodejce kupujícímu dopředu před dodáním služeb nebo zboží.
Příjem je přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Příjmy a výdaje jsou základní hodnotové veličiny sledované v souvislosti se řízením peněžních toků (cash flow).
Příjmy jsou peněžní toky v organizaci (cash flow) – jedná se o přírůstky peněz. Oproti tomu výnosy jsou hmotné toky v peněžním vyjádření – tedy nemusí se ihned jednat o přírůstky peněz.
Příručka jakosti, někdy též Příručka kvality je základní dokument systému managementu kvality dle normy ISO 9001, který souhrnně popisuje systém managementu kvality podle této normy v organizaci.
Plánovaná údržba je takový druh údržby, který se provádí na základě předem stanoveného plánu a cílem předcházet selhání nebo poruchám.
Pracovní morálka je způsob jakým se lidé staví ke své práci, jak plní své pracovní povinnosti. Je ovlivněna osobností konkrétního člověka a jeho motivací.
Jde o cílevědomou, účelnou a užitečnou lidskou činnost, která za pomoci jiných výrobních faktorů (resp. materiálních zdrojů, informací a znalostí) produkuje výrobky nebo služby.
Právo (anglicky Law) představuje soubor právních norem, pravidel (příkazů, zákazů a dovolení) pomocí kterých společenství (stát, země, unie, a podobně) upravuje přípustné jednání a vzájemné vztahy svých členů, lidí a právnických osob.
Počítačový virus je škodlivý počítačový program, jehož cílem je ohrozit, poškodit, nebo zničit data.
Překlenující epistemologie se kromě vlastnictví znalostí soustředí na schopnost použít je jako nástroje.
Přímé daně jsou pojem, který označuje zdanění příjmů nebo majetku vztažené jmenovitě k poplatníkovi.
Poskytovatel služby (service provider) je subjekt, který poskytuje službu zákazníkovi.
Prospect je označení pro potenciálního zákazníka, tedy někoho, kdo nějakým způsobem reagoval na marketingovou aktivitu, kdo projevil zájem o produkt.
Pracovní skupina (anglicky Working group) je druh sociální skupiny, která vzniká na pracovišti. Jde tedy o vnitřně a funkčně propojený celek minimálně dvou spolupracovníků, kteří mají přinejmenším jeden společný cíl.
Preventivní údržba je takový druh údržby, která se provádí průběžně, ještě před výskytem poruchy.
Počítačová gramotnost je jednou z vyšších forem základní gramotnosti a jde pojem pro komplexní znalost a základní schopnost práce s informačními technologiemi a digitálními přístroji - tedy zejména s osobními počítači a všemi moderními zařízeními včetně mobilních telefonů, přehrávačů, nahrávačů, tabletů a podobně.
Počítačová bezpečnost je součást informační bezpečnosti zaměřená na bezpečnost související s informačními a komunikačními technologiemi.
Prototyp je první vzorový výrobek, který byl vyrobený jako jeden kus k ověření jeho vlastností v praxi.
Poplatník daně je osoba (člověk nebo firma), jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Poplatník je povinný platit daně.
Pracovní doba je doba, po kterou pracovník vykonává svoji práci za kterou je placený. Obvyklá pracovní doba je 8 hodin denně, 5 dní v týdnu.
Plán je sada zamýšlených aktivit pomocí kterých chceme dosáhnout nějakého cíle (například plán projektu) nebo je to rozvržení jednotlivých prvků v nějakém systému (například architektonický plán) nebo zamýšlených cílových hodnot nějakých ukazatelů výkonnosti (například finanční plán).
Penzionování je jedna z personálních činností. Zahrnuje zajištění odchodů pracovníků do důchodu
Příjemce (anglicky Receiver) je ta strana komunikace, která je cílem komunikace, tedy která ji přijémání komunikaci od druhé strany. Ta se nazývá odesílatel (anglicky Sender).
Prožívání patří mezi základní psychologické kategorie. Jde o uvědomovaný nepřetržitý sled (tok) psychických zážitků.
Přidaná hodnota je rozdíl mezi výrobou a výrobní spotřebou.
Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii (Price Earings Ratio), obvykle se používá zkratka P/E, je pojem, který označuje kolik jsou ochotni akcionáři zaplatit za 1 Kč zisku na akcii.
Programové prohlášení je oficiální znění mise organizace.
Provozní efektivnost je schopnost firem fungovat na denní bázi nákladově efektivním způsobem, tedy úsporně a zároveň kvalitně.
Přímé zahraniční investice (FDI) je pojem pro přímé investice do obchodní společnosti nebo do podnikání investorem z jiné země.
Peníze (Money) jsou platidlo, které je směnitelné za zboží a služby.
Poměr ceny a tržeb na akcii (Price to Sales Ratio), obvykle se používá zkratka P/S, je pojem, který označuje aktuální cenu akcie vztaženou k celkovým prodejům na akcii.
Plán osobního rozvoje (někdy též Plán osobního rozvoje zaměstnance) je pojem používaný v řízení lidských zdrojů. Jde o dokument nebo seznam různých činností směřujících ke zvýšení kompetencí pracovníka.
Propouštění je personální činnost. Existují dva způsoby propouštění z důvodu nadbytečnosti.
Peníze z vrtulníku (Helicopter money) je měnová a ekonomická ekonomická politika států (a centrální bank), při které dochází k tištění velkých objemů peněz a jejich rozdělování soukromému sektoru (lidem, firmám).
Průměrná doba návratnosti udává, za jakou dobu by mělo dojít ke splacení počáteční investice (při rovnoměrné realizaci hotovostních toků).
Platba (Payment) je převedení finančních prostředků nějaké osobě, příkladem je platba za služby, platba faktury, zaplacení splátky úvěru a podobně. Platba může proběhnout v hotovosti nebo bezhotovostně.
Přímé náklady (Direct Costs) jsou takové náklady, které lze přiřadit konkrétnímu nákladovému objektu.
Produktové portfolio je označení souhrnu všech výrobků, zboží nebo služeb poskytovaných zákazníkům. Je to kompletní nabídka všech produktů.
Převzetí (Takeover) je pojem, kterým označujeme převzetí podniku na základě koupě.
Průmysl 4.0 je označení pro automatizaci výroby a změny na trhu práce, které to s sebou přinese. Je založený na rozmachu digitalizace, robotizace a automatizace.
Projekt na klíč (Turnkey project, Turnkey delivery) je pojem pro takový projekt (dodávku), při kterém je dodavatel odpovědný zákazníkovi kompletně za celý výsledek a předává jej výsledek zákazníkovi zcela dokončený a připravený k použití.
Platební kalendář (Payment Schedule) je přehled jednotlivých splátek konkrétního úvěru, půjčky nebo jiných finančních závazků.
Prior Art znamená všechno, co je veřejně známo před podáním patentu. Pokud tomu tak je, nemůže být daná věc patentována.
Představenstvo je kolektivní orgán vybraný nebo volený vlastníky, jehož úkolem je dohlížet na aktivity organizace.
PIN znamená Personal Identification Number a je to číslo, pomocí kterého se člověk nebo uživatel systému ověřuje. PIN se používá například při vstupu do telefonu, při platbě kartou a podobně.
Přebytek spotřebitele (Consumer Surplus) je pojem z ekonomické teorie, který označuje rozdíl mezi částkou, kterou by kupující byl ochoten maximálně zaplatit za určité množství a částkou, kterou skutečně platí (tržní cena).
Prioritní akcie jsou ty akcie, u kterých mají jejich majitelé právo na výplatu pevné dividendy ale na druhou stranu nemají volební práva.
Právnická osoba (anglicky Juridical person, legal person) znamená ve většině států firmu, obchodní společnost či jiný typ organizace založený dle práva. Jejím protikladem je fyzická osoba, tedy člověk.
Předplatné (anglicky Subscription) je pravidelná platba za nějaký produkt nebo službu (například noviny, software). Platí se předem, typicky měsíčně.
Lump sum payment (Paušální suma) je jednorázová platba finančních prostředků, jejíž výše je předem dána a známá.
Pracoviště je místo, kde pracovník vykonává svoji práci, kde pracuje. Může to být kancelář, tovární hala, vozidlo nebo také domácnost (home office). Pracoviště má každý pracovník specifikované ve své pracovní smlouvě.
Progresivní daň je taková při které s rostoucími příjmy roste sazba daně. Jinými slovy čím vyšší příjmy máte, tím více budou zdaněny. Progresivní daň je typická u daně z příjmů fyzických nebo právnických osob.
Paket (Packet) je blok dat přenášený v počítačových sítích.
Podřízený dluh je nějaký dluh, který je podle smlouvy nebo jiných pravidel uspokojen až po uspokojení jiného dluhu, tedy druhý nebo další v pořadí.
Plátce daně je osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.
Provozní výnosy jsou výnosy (příjmy, tržby) pocházející z hlavní činnosti dané firmy.
Page view znamená jedno zhlédnutí webové stránky návštěvníkem webu.
Právní osoba (nebo jen osoba) je právní pojem, který zahrnuje jakéhokoliv člověka nebo organizaci (firmu, sdružení, státní organizaci atd.) mající svá práva a povinnosti.
Pretexting je podvodná technika, jejíž cílem je získat z oběti osobní nebo jiné důležité informace. Pretexting je založený na předem připraveném a částečně pravdivém příběhu tak, aby vyvolal v oběti důvěru.
Peněžní prostředky podniku, zkratka se obvykle nepoužívá, je pojem, který označuje část aktiv podniku, která má podobu hotovosti, vkladů u peněžních ústavů (krátkodobých) a ekvivalentů peněžních prostředků (cenin, šeků, poukázek na zboží či služby).
Peněžní trh (Money Market) je pojem používaný pro označení té části finančního trhu, ve které se odehrává půjčování aktiv s krátkodobou splatností (do jednoho roku), na úvěrovém (dluhovém) principu.
Public Private Partnership znamená poskytování veřejných služeb v partnerské spolupráci veřejného sektoru a soukromé firmy.
Pojem plýtvání se v podnikovém managementu používá především v souvislosti s metodami řízení kvality, jako jsou Lean či KAIZEN či konceptu 3E.
Plochá organizace je taková organizace, která má nízký počet stupňů řízení.
Podíl na zisku je jednou z forem od motivační odměny pracovníků za jejich dobrou výkonnost. Podíl na zisku může být vyplácen formou mzdy (platu) jako variabilní složka mzdy nebo formou akcií.
Povědomí o značce (Brand awareness) znamená kolik lidí zná konkrétné značku, produkt, firmu. Budování povědomí je jedním ze základních cílů marketingu, PR a brandingu.
Podřízenost vyplývá z nějaké hierarchie, je to vztah podřízeného, níže postaveného nebo méně důležitého prvku vůči nadřízenému nebo výše postavenému.
PPI (Pay per Impression) je obchodní model pro platbu za reklamu na internetových stránkách. Inzerent platí za počet zobrazení reklamního banneru (ne za proklik).
Pasivní příjem je takový příjem peněz, u kterého není třeba vynakládat žádné nebo jen malé úsilí nebo který nevyžaduje přítomnost nebo aktivní práci. Příkladem je příjem z pronájmu, z licencí, z úroků a podobně.
Business Proces je tok práce nebo činností.
Přípona souboru je tři znaky dlouhý doplněk jména souboru udávaný za tečkou. (například .pdf nebo .jpg ). Každý formát souboru má svoji příponu.
Plná moc je jednostranné potvrzení o tom, že jedna osoba (zmocněnec) může v konkrétním právním jednání zastupovat druhou osobu (tzv. zmocnitele).
Politika jakosti (politika kvality) je termín používaný normou ISO 9001 - je to prohlášení nebo závazek managementu zabývat se kvalitou (jakostí) a dále ji zvyšovat.
Pozornost (Attention) je pojem označující psychický kognitivní proces umožňující zaměřit vnímání určitým směrem.
Pracovní role je souhrn pracovních úkolů při vykonávání určité práce (procesů, úkolů, činností).
Proces je postupný tok dějů, stavů, aktivit nebo práce.
Porucha osobnosti je trvalá povahová odchylka od normálního chování.
Prohlášení o ochraně osobních údajů je veřejný dokument, prohlášení o tom, jak organizace přistupuje k ochraně a zpracování osobních dat. Prohlášení by mělo být jasné, stručné a dostupné všem, kterých se týká.
Produkty jsou výstupy produkčního procesu a podle své podstaty se dělí na materiální produkty (výrobky) a nemateriální produkty (služby).
Projektový tým je označení pro všechny osoby podílející se na realizaci projektu.
Psychika (lidská) patří mezi základní psychologické kategorie, Jde o souhn psychických jevů (obsahů a funkcí) jako je vnímání, myšlení, emoce, temperament, motivy, postoje, inteligence, jednání a chování apod.
Provoz jsou všechny činnosti a aktivity, které se týkají každodenních rutinních činností ve firmách. Jeho opakem je rozvoj, který se naopak týká hlavně směrování toho, kam se firma bude ubírat.
Právní předpisy jsou dokumenty vydané jednostranně orgány veřejné moci a upravují nebo usměrňují chování a jednání lidí , firem a dalších entit v dané zemi nebo státě. Někdy se též používá označení legislativa. Může se jednat o zákony, vyhlášky, směrnice, nařízení a podobně.
Portfolio je původně latinský výraz, který v podnikání znamená sestavu, set či soubor něčeho.
Počítačový cluster (Computer Cluster) je funkční seskupení či sdružení počítačů, které se navenek jeví jako jeden počítač – výhodou je efektivnější využití i správa zdrojů
Pohledávka je právo jedné osoby (věřitele) na plnění určitého závazku (dluhu) osobou druhou (dlužníkem). Mají úvěrový charakter a uvádějí se v aktivech rozvahy.
Pracovní skupina (Work Group) a pracovní tým (Work Team) jsou pojmy označující možné formy sociálních skupin na pracovišti. Pracovní skupina je druh sociální skupiny. Pracovní tým je organizovaná skupina zaměřená na společný pracovní úkol.
Produkční proces je označení pro transformaci (přeměnu) vstupů (lidské práce, finančních zdrojů, materiálu, nemateriálních zdrojů, infrastruktury a dalších) na výstupy, které mají nějakou hodnotu.
Projektově orientovaná organizace je organizace, ve které se značná část jejích procesů a činností odehrává formou projektů.
Metoda Průměrná procentní výnosnost, obvykle se nepoužívá zkratka, udává, kolik procent investovaného kapitálu se ročně průměrně vrátí.
Průměrný roční výnos je poměr všech cash flow spojených s investicí a počtem let životnosti investice.
Přístupová práva znamenají úroveň oprávnění zaměstnance nebo uživatele systému k něčemu přistoupit, něco využívat. Přístupová práva se udělují obvykle na základě oprávnění, svolení nebo svěřených pravomocí.
Projektové výnosy jsou výnosy na základě výstupů nebo výsledků projektu. Jsou obvykle nepravidelné a nárazové.
Metoda Průměrný výnos z účetní hodnoty (Accounting-Based Profitability Measures), obvykle se používá zkratka ABPM nebo celý název, se vypočítá jako poměr odhadovaných zisků a průměrné čisté účetní hodnoty investice.
Počítačový program je sada instrukcí nebo algoritmů, které jsou sepsané v nějakém konkrétním programovacím jazyce a které vykonávají v počítači nějaké operace.
Podíl na trhu (tržní podíl) znamená procento jaké má firma nebo konkrétní produkt z celkového objemu prodeje na trhu.
Pravý úhel je polovina přímého úhlu, značí se 90° . Pravý úhel například svíraj strany čtverce.
PPA (Pay per Action) je jeden z jeden z modelů plateb za reklamu na internetu. Je to platba za nějakou žádanou akci (typicky objednávka, registrace nového klienta a podobně).
Poptávka (Demand) je pojem ekonomické teorie. Poptávka je množství statků nebo zdrojů na trhu, které je kupující (zákazník) ochoten pořídit za určitou cenu, v určitý čas a na určitém místě.
Pracovní pozice (pracovní místo) je místo v organizační struktuře, na kterém je zaměstnaný konkrétní člověk.
Počítač je zařízení, které prostřednictvím instrukcí zpracovává logické nebo aritmetické operace. Sestává se z minimálně jedné jednotky, která provádí výpočet (procesor) a paměti, která uchovává výsledek (data).
Pojem Partnership se používá buď pro označení typy právní osoby (založené dle legislativy) nebo pro vztah dvěma organizacemi nebo lidmi, kteří spolupracují.
Pracovní náplň (Job duties) je popis všech podstatných činností, úkolů či procesů, které pracovník na daném pracovním místě vykonává.
Propagace znamená šíření informací o něčem s cílem uvedení propagované věci (např. značky, produktu, služby, firmy) v obecnou známost.
Positioning statement je krátký a výstižný popis toho, jak konkrétní produkt (brand) naplňuje potřeby zákazníka. Může obsahovat o vymezení od konkurence - tedy jak je naplňuje lépe než konkurence.
Producent (anglicky Producer) je fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje zemědělské produkty nebo produkuje suroviny.
Půjčka je poskytnutí peněz nebo něčeho jiného na předem stanovenou dobu.
Postoj (Attitude) patří mezi základní psychologické pojmy. Jde o hypotetický konstrukt reprezentující pozitivní nebo negativní přístup někoho k něčemu (resp. někomu jinému).
Program se v managementu používá pro označení souboru souvisejících projektů a organizačních změn, které byly, jsou či budou spuštěny za účelem dosažení strategických cílů a získání přínosů, které organizace chce dosáhnout.
Plánování zdrojů je jednou z plánovacích aktivit jejímž cílem je zajistit dostatečné množství zdrojů v odpovídajícím množství a kvalitě.
PEG poměr (price to earnings to growth ratio), obvykle se používá zkratka PEG, je pojem, který označuje poměr podílu tržní ceny akcie k zisku na akcii a růstu zisku.
Public Relations (PR) je souhrnný pojem pro záměrné aktivity organizace vůči veřejnosti, které slouží zájmům organizace.
P/N nebo také jen p/n je zkratka pro Part Number, tedy unikátní označení konkrétního typu výrobku, jeho modelu, zboží nebo dílu. S/N nebo s/n je sériové číslo, které označuje jeden konkrétní výrobek - takové číslo musí být úplně unikátní.
Phishing je pojem pro podvodný útok, jehož cílem je vylákat důvěrné informace od uživatele prostřednictvím falešného e-mailu nebo webových stránek.
Presales označuje všechny činnosti, procesy a aktivity které se provádějí předtím, než je získaný zákazník nebo než je produkt vypuštěný na trh. Typicky zahrnuje analýzu potřeb zákazníka, návrhy technických řešení a tvorbu nabídek a variant řešení.
Prezentace znamená předvedení někomu něčeho. Prezentace může mít formu ukázky, demonstrace, videoukázky, vystoupení před publikem, prezentace pomocí webu a podobně. Jejím cílem je něco ukázat, motivovat nebo přesvědčit posluchače o něčem.
Patent je právní ochrana vynálezu, která jeho majiteli zaručuje ochranu jeho duševního vlastnictví.
Pojem Porfolio je v projektovém řízení pojem pro sadu projektů či programů.
Pseudonym je zástupné jméno (krycí nebo umělecké) po kterým člověk vystupuje a komunikuje s ostatními lidmi namísto svého skutečného jména. Pseudonym pomáhá skrýt totožnost člověka.
Příjmový doklad (Receipt) je formální, obvykle písemné potvrzení o přijetí nějaké hodnotné věci, typicky peněžního obnosu.
Průkaz totožnosti (anglicky Identity document) je dokument, kterým prokazujete, že vy jste skutečně vy. Je to například občanský nebo řidičský průkaz, tedy jakýkoliv dokument, kterým prokazujete svoji totožnost.
Par Value je anglické označení pro čistou nominální cenu akcie, dluhopisu či jiného cenného papíru.
Postoj zákazníka (anglicky Customer attitude) znamená jak je zákazník vnímá značku nebo výrobek nebo službu, co si skutečně myslí a jak vnímá jejich hodnotu pro sebe.
Potřeba je člověkem pociťovaný nedostatek něčeho co chce, něčeho nezbytného v daný okamžik. Potřeba je spouštěčem, hybatelem a motivátorem chování a například i nákupního rozhodování.
Prodejní cena je konečná cena pro zákazníka. Je to to, co zákazník zaplatí. Prodejní cena je obvykle nějak stanovena trhem, jeho poptávkou a nabídkou, tedy za kolik jsou zákazníci daný produkt ochotni kupovat.
Politika znamená nějakou sadu pravidel, které si organizace nebo stát určí a následuje je. Na rozdíl od strategie je politika dlouhodobě platná a nemá konkrétní cíl k dosažení.
Zatímco strategie je soustředěná na dosažení určitého konkrétního cíle, politika je širší pojem - nastavuje sadu pravidel, které si organizace určí a následuje je.
Programovací jazyk je pojem označující jazyk, který slouží k tvorbě počítačových programů (nebo též Software).
Psychologická smlouva je pojem, který označuje soubor vzájemných očekávání a povinností mezi pracovníky organizace a organizací.
Protiopatření (nebo jen opatření) je cokoliv, co je navrženo za účelem snížení rizik, zvýšení kvality, výkonnosti nebo bezpečnosti. Může to být změněný proces, technický prostředek, organizační opatření nebo změna postupu.