ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Online prodej je prodej prostřednictvím internetu, tedy prodej pomocí e-shopů, elektronických tržišť, prodej uvnitř aplikací a podobně.
Obchodní zastoupení je nezávislá firma, obchodní zástupce, který dlouhodobě zastupuje a prodává výrobky, služby či uzavírá smlouvy.
Osobní spis zaměstnance jsou všechny informace vedené k jednomu konkrétnímu zaměstnanci.
Osobnostní vlastnosti (anglicky Personal traits) je soubor všech kladných i záporných vlastností člověka, které se projeví v jeho chování a jednání.
Obchodní společnost, zkráceně též společnost (Company) je pojem, který se obvykle používá pro označení podniku, který má právní subjektivitu. Obchodní společnost je vždy založena v konkrétním státě. Základní typy obchodních společností mají přibližně stejné znaky po celém světě.
Osobní ochranné a pracovní pomůcky, zkratka OOPP (anglicky PPE Personal Protective Equipment) jsou pracovní nástroje nebo části oděvu, které chrání pracovníky před riziky. Patří sem například ochranné brýle, helma, pracovní rukavice, dezinfekce a podobně.
Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje kolikrát je každá položka zásob během roku prodána a opětovně naskladněna.
Obvykle osobnost znamená jedinečné „Já“ člověka se všemi jeho vlastnostmi, zkušenostmi, charakterem, vlohami, schopnostmi a dovednostmi. V tomto pojetí je charakteristická individuální jedinečnost daného člověka, jeho „osobitost“.
Okolní prostředí je tvořeno ekonomikou, životním prostředím, kulturou, technologickým prostředím, legislativou, veřejným sektorem a veřejnou správou.
Odpisy označují peněžní vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku za určité období.
Odpovědnost vyplývá z povinnosti pracovníka plnit činnosti a úkoly dané popisem pracovního místa.
Organizační jednotka je po pracovním místu druhým základním stavebním prvkem formální organizační struktury. Vytváří jedno nebo více pracovních míst propojených vzájemně dohromady.
Odposlech znamená poslouchání neb zachycování cizí komunikace nějakými technickými prostředky bez vědomí odposlouchávané strany.
Ordinální data jsou data, která vyjadřují pořadí.
Organizační struktura je oficiálně kodifikované hierarchické uspořádání vztahů mezi jednotlivými pracovními místy v rámci organizačních útvarů a vztahů mezi útvary v rámci organizace. Zahrnuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti a řeší vzájemné pravomoci (kompetence), vazby a odpovědnost.
Online marketing zahrnuje všechny marketingové činnosti, které organizace provádí prostřednictvím internetu. Jedná se o usměrňování a aktivní ovlivňování podnikání a obchodních aktivit organizace podle potřeb trhu a zákazníků. Je to alternativní pojem pro internetový marketing.
Oligopol je ekonomický pojem pro takovou strukturu trhu, která je charakteristická malým počtem prodávajících. Oligopol vzniká v odvětvích, kde existují bariéry pro vstup nových firem na trh.
Organizace je pojem označující zpravidla organizovanou formální skupinu lidí, kteří mají společné cíle a motivaci, měří vlastní výkonnost a jsou vymezeni vůči okolnímu prostředí.
Každý člověk je občanem nějaké země, státu, města, obce případně jiného územního celku. Státy udělují státní občanství a to podle pravidel příslušného státu. Občan je také zákazníkem veřejných služeb.
Turnover znamená obrat, výnosy ( celkové množství finančních prostředků přijatých firmou) nebo obrátkovost (kolikrát se protočí aktiva).
Obchodní cyklus (anglicky Sales cycle) je časový úsek od prvního kontaktu s potenciálním zákazníkem až po jeho získání. Může být dlouhý hodiny, ale třeba také měsíce nebo roky.
Organizační schéma (synonyma organizační model, organigram) je grafické vyjádření formální organizační struktury podniku nebo organizace.
Oběžný majetek (Current Assets) - krátkodobý, provozní majetek, v rozvaze označený jako oběžná aktiva.
Odvody (anglicky Levies) jsou povinné platby, podobné daním, které se odvádějí státu nebo jiným státním autoritám. Odvody jsou například sociální nebo zdravotní pojištění.
Obrat dlouhodobého majetku (Fixed Assets Turnover), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje efektivnost využívání dlouhodobého majetku a udává, kolikrát se obrátí v tržbách za rok.
Obchodní deficit, je pojem, který označuje rozdíl mezi dobou splatnosti pohledávek a mezi dobou úhrady krátkodobých závazků. Udává počet dnů, které je třeba profinancovat.
Ostatní aktiva - též přechodná aktiva - zachycují zejména zůstatek účtů časového rozlišení nákladů příštích období (předem placené nájmy) a příjmů příštích období (např. provedené a dosud nevyúčtované služby).
On-premises software je takový software, který lze instalovat a provozovat v prostorách zákazníka.
Organický růst firmy je takový růst, když firma roste pouze díky vlastním zdrojům, nabíráním zaměstnanců a z vlastního zisku. Opakem je neorganický růst - díky akvizicím jiných firem.
Oprávněná osoba je člověk, který má pověření, oprávnění, kvalifikaci nebo jiné zmocnění k tomu vykonat určitou aktivitu. Obvykle se jedná o povolení přístupu nebo o oprávnění k vykonání nějakého aktu.
Opce (Option) je pojem, který označuje právo jejího držitele prodat nebo koupit podkladové aktivum.
Obrat aktiv (Total Assets Turnover) je ukazatel, který označuje efektivnost využívání celkových aktiv. Obrat aktiv udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za jeden rok.
Podle obvyklého pojetí se organizační architektura skládá z měkkých a tvrdých prvků. Pojivem mezi nimi je strategie.
Organizační kapitál (strukturální kapitál) je součástí intelektuálního kapitálu organizace.
Organizační klima je atmosféra panující v organizaci, organizačním útvaru, skupině, či týmu.
Jiří Dědina a Václav Cejthamr vymezují organizační komponenty takto: lidé, práce, informace, technologie.
Organizční kultura zahrnuje artefakty, hodnoty a normy, ideje a instituce. V užším pojetí jde víceméně o synonymum pojmu sdílené hodnoty.
Osobní kvalifikace (někdy též kvalifikace osoby či osobní kvalifikační profil) je pojem používaný v v personalistice a řízení lidských zdrojů. Používá se pro popis schopnosti konkrétní osoby vykonávat určitou profesi, povolání apod. Skládá se z jednotlivých kvalifikací, které dotyčná osoba má – vzdělání, praxi, osvědčení, certifikáty apod.
Organigram (někdy též organogram, organizační graf, organizační schéma) je grafické vyjádření organizační struktury.
Obraz firmy (anglicky Company image nebo Corporate image) znamená, jakým způsobem se firma prezentuje na veřejnosti a zároveň jak je vnímaná. Jde tedy o reputaci firmy v jejím vnějším okolí.
Oprávnění uživatelů založené na roli je způsob, jakým se omezují nebo přidělují práva jednotlivým uživatelům systému na základě jim přidělených rolí. Každá role má svůj definovaný rozsah oprávnění.
Offshoring je pojem používaný pro přesunutí činností organizace do jiné organizace v zahraničí.
Odborná stáž pro studenty je pracovní tréning ve firmě pod odborným vedením zástupce firmy.
Obchodní síť (anglicky Sales network) je síť prodejen nebo jiných obchodních zastoupení. Obchodní síť je geograficky rozložená tak, aby vyhovovala zákazníkům a typu jim nabízených produktů nebo služeb. Může to být síť obchodů, velkoobchodů, prodejen, kanceláří a podobně.
Oceňování hodnoty akcií se provádí kvůli předpovídání budoucího vývoje jejich tržní hodnoty a odhadu možností zisku z jejich prodeje či nákupu. Používá se mnoho různých metod.
On-site znamená na místě, tedy obvykle je tím myšleno na pracovišti - například výuka na pracovišti, oprava na pracovišti a podobně.
On-premises znamená, na místě, v prostorách firmy.
Open source (někdy také open source software, zkratka OSS) je software jehož zdrojový kód je poskytnutý ostatním vývojářům k dalším úpravám a to jak na z technického, tak z právního hlediska. Programy označované jako open - source musí být vyvíjené pod některou z licencí, které certifikovala Open Source Initiative.
Obchodní tajemství jsou veškeré informace a skutečnosti, které jsou pro firmu konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích nejsou běžně dostupné.
Ocenění majetku je činnost vedoucí ke stanovení správné ceny majetku vyjádřené peněžní hodnotou. Cena majetku je důležitá pro účetnictví.
Opatření proti praní špinavých peněz - Anti money laundering (AML) - je sada zákonů, procedur a dalších opatření s cílem omezit nebo zastavit nelegální činnosti při praní špinavých peněz, tedy legalizaci výnosů z ilegální činnosti.
Oprava (Repair) je proces nebo sada činností, které vedou k tomu, že poškozená věc je vrácena do původního nebo jinak použitelného stavu. Opravy jsou běžnou součástí provozu a údržby zařízení ve firmách.
Odepsání (anglicky Write-Off) znamená snížení hodnoty majetku (aktiv) na nulu.
Odměna zaměstnance (Employee Compensation) je vše, co zaměstnanec dostává za odvedenou práci. Je to zastřešující výraz pro jeho mzdu (plat), ale také například pracovní prostředí, životní pojištění, placené volno, placenou nemocenskou, pracovní vybavení, služební vůz a další benefity.
Out of the box funkčnost znamená, že výrobek, produkt může fungovat hned po instalaci bez dalších úprav nebo složitějích nastavení. Pojem se používá v informatice v souvislosti se s podnikovými aplikacemi - do jaké míry jsou použitelné hned a nakolik se musí ještě upravovat, customizovat nebo vyvíjet.
Outbound marketing je forma marketingu, která se snaží zaujmout zákazníky pomocí reklamy, tedy odchozí komunikace.
Odměna z dohody je pojem z oblasti personalistiky a lidských zdrojů, který v České republice označuje peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
Obchodní model říká, jak vyděláte peníze. Jinými slovy, z čeho plynou nebo budou plynout vaše příjmy.
Osobní údaje jsou takové informace, které se týkají určité fyzické osoby a na základě kterých lze konkrétního člověka identifikovat (např. jméno, příjmení, e-mail, datum narození, adresa). Nakládání s takovýmito údaji může být vzhledem k právu na soukromí v různých zemích a státech omezováno.
Osobní počítač (personal computer, PC) je takový počítač, který je určený pro jednotlivce, člověka, uživatele.
Odesílatel (anglicky Sender) je ta strana komunikace, která je zdrojem komunikace, která ji odesílá druhé straně. Ta se nazývá příjemce (Receiver).
OEM (Original Equipment Manufacturer) je obchodní termín, který označuje výrobce zařízení, jehož výrobek je prodáván a propagován jinou obchodní značkou.
Obsloužitelný trh, anglicky SOM (Serviceable Obtainable Market) je trh, který je firma schopna reálně dosáhnout, obsloužit či získat s ohledem na jeho velikost, aktivitu konkurence, trendy a další vlivy.
OEM licence je způsob licencování software, kdy je licence k danému software získána koncovým uživatelem současně se zakoupením hardware, například počítače, a není přenosná na jíný počítač.
Opakované výnosy jsou příjmy či výnosy, které jsou založené na pravidelném poskytování služeb.
Ochranná známka je nástroj ochrany duševního vlastnictví. Ochrannou známku lze použít například na logo, název firmy, výrobku nebo služby.
Ohrožení, je pojem, který označuje potenciální nebezpečí, které může, ale také nemusí nastat.
Obsah je jakákoliv informace v psané, zobrazené, řečené nebo jiné formě, která je sdělena svému příjemci. Obsah může být text v dokumentu, blog, ve webové stránce ale také ve fotografii, videu, rozhlasovém vysílání a podobně.
OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná, Sole proprietorship, Sole Trader) je označení pro fyzickou osobu, která podniká, má příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti.