ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Best Practice, překládá se jako nejlepší praxe, osvědčená praxe, je pojem pro osvědčené postupy, procesy či osvědčené metody řízení, pomocí kterých se ve více organizacích dosáhlo dobrých výsledků a používají se proto jako doporučení pro ostatní.
Onboarding je proces nástupu a adaptace nových zaměstnanců, který jejich rychlou orientaci a začlenění do firmy, týmu spolupracovníků i pracovního procesu.
Netiketa je nepsaná sbírka pravidel a zásad slušného lidského chování na internetu při práci s počítačem, tabletem nebo telefonem.
Nominální hodnota akcie je hodnota uvedená na akcii. Liší se od tržní hodnoty.
Nákladovost (anglicky Total Cost Ratio, TCR) je ukazatel celkové efektivnosti firmy. Vypočítá se poměrem celkových nákladů a celkových výnosů.
Neformální vzdělávání je souhrný pojem pro veškeré vzdělávání mimo klasické školní nebo jiné profesní vzdělávání. Je to vzdělávání, které probíhá celý život formou získávání zkušeností, zkoumání, poučování se z chyb, mentoringu zkušenějších lidí a podobně.
Nabídka je pojem ekonomické teorie. Je to souhrn nabízených statků na trhu, kde se potkává s poptávkou zákazníků.
Nefunkční požadavky popisují jak by systém, produkt nebo služba měly fungovat v kontextu jeho použití. Například požadavky na výkonnost, bezpečnost, provoz atd. Doplňují funkční požadavky.
Nákladové středisko je označení pro organizační jednotku uvnitř firmy, na kterou jsou evidovány náklady a která ale negeneruje (přímo) žádné výnosy.
Nominální hodnota je hodnota uvedená na cenném papíru a může lišit od jeho tržní hodnoty.
Národní účty jsou vrcholná soustava národohospodářských bilancí státu (nebo země).
Nákupní objednávka je obchodní dokument, který vystavuje nakupující strana dodávající straně. Nákupní objednávka obsahuje množství, cenu a specifikaci služeb nebo zboží, které má být dodáno.
Nepřímé daně se označují také jako daň ze spotřeby, protože daň je zahrnuta v ceně zboží (statků) nebo služeb.
NAT (Network Address Translation) je funkce routeru v počítačové síti, která umožňuje překládat IP adresy mezi firemní počítačovou sítí a internetem.
Náhrada (kompenzace) je něco, co dostaneme za způsobenou škodu nebo odvedenou práci.
Nativní aplikace je označení pro aplikaci, která je vytvořená pro konkrétní platformu, například pro Android, IOS, Windows a podobně. Na žádné jiné platformě nativní aplikace nelze spustit.
Náklady na služby (Service costs) jsou všechny náklady spojené s nákupem služeb. Většinou se jedná o přímé výdaje vynaložené za nákup služeb (například IT služby, vedení účetnictví, za údržbu).
Neetické chování je takové, které porušuje obecně uznávané hodnoty a normy ve společnosti nebo v konkrétní organizaci.
Neorganický růst firmy je takový, při kterém se firma rozšiřuje pomocí akvizic jiných firem.
Nařízení EU (EU Regulation) je nejsilnější právní akt evropského práva. Nařízení jsou pro členské státy EU závazná a přímo použitelná bez nutnosti přijímat zákony na úrovni jednotlivých států.
Neformální organizační struktura zahrnuje osobní vztahy, vazby a interakce lidí v organizaci, vzniklé přirozeně, neformálně a neoficiálně. Odehrávají se přirozeným, neformalizovaným způsobem mimo rámec formální organizační struktury.
NLP (neuro-lingvistické-programování) je psychoterapeutická metoda sloužící k odstranění špatných či destruktivních způsobů našeho jednání, myšlení a cítění.
Nástupnictví (anglicky Succession Planning) je proces, při kterém je určen nástupce pro určitou klíčovou pracovní pozici a poté je na ni postupně připravován tak, aby změna byla pro firmu co nejhladší.
Návštěvník webu je někdo, kdo navštívil webovou stránku a strávil na ní nějaký čas. Návštěvník může být anonymní nebo identifikovaný a může navštívit stránku jednou nebo opakovaně.
Nová ekonomika je označení současného světa, ekonomického systému ve kterém žijeme a který je založen na využívání znalostí a internetu.
NOA (Net Operating Assets) - čistá operační aktiva, je majetek firmy, který slouží k dosažení provozního zisku. Tvoří je čistý pracovní kapitál a stálá provozní aktiva.
Nákupní požadavek je jedním ze spouštěčů nákupního procesu. Je buď automaticky generovaný systémem, nebo jej vytváří konkrétní pracovník, pokud potřebuje něco objednat.
Nižší management (anglicky Lower management) řeší operativní, každodenní úkoly přímo mezi zaměstnanci. Je to nejnižší úroveň managementu organizace, například vedoucí projektového týmu.
Nadnárodní korporace (Multinational corporation, používá se zkratka MNC) je podnik, firma se sídlem v jedné zemi, která svoji činnost provozuje ve více zemích nebo státech prostřednictvím zahraničních, vlastněných nebo kontrolovaných dceřiných společností.
Neproduktivní práce (anglicky Unproductive labour) je taková práce, která firmě nepřináší přímou hodnotu, tedy nepodílí se na vytváření produktů. Typicky je to práce na podpůrných a řídicích procesech, administrativní práce a podobně.
Náklady znamenají vyjádření peněžní hodnoty všech spotřebovaných vstupů při produkci výrobků nebo služeb.
Nepřímé náklady jsou takové náklady, které nelze přiřadit konkrétnímu nákladovému objektu.
Downtime je čas, během kterého je systém, stroj, zařízení nebo infrastruktura nedostupná (mimo provoz).
Nezajištěný dluh (Unsecured debt) je dluh u kterého dlužník neručí ještě jiným svým majetkem. Z pohledu věřitele je takový dluh s větším rizike a proto má obvykle vyšší úrok než dluh zajištěný.
Nominální data jsou taková data, u nichž platí pouze to, že dvě hodnoty jsou různé.
Nakupující je zákazník, který udělal nákup u prodejce. Kupující je ta strana, která platí za služby nebo produkty prodávajícímu.
Náhradní plán, alternativní plán, záložní plán nebo také plán B (anglick Contingency Plan) je záložní plán pro případ, kdy nastane nežádaná situace, například katastrofa, pohroma nebo třeba neočekávané výdaje.
Náklady obětované příležitosti představují hodnotu nejhodnotnějšího statku, činnosti, alternativy, která musí být obětována ve prospěch zvoleného statku, činnosti, alternativy.
Neverbální komunikace (Nonverbal communication) je pojem sociální psychologie. Označují se jím veškeré mimomoverbální složky komunikace.
NDA (Non-disclosure agreement) je smlouva mezi dvěma stranami, které si chtějí za nějakým účelem vzájemně zpřístupnit informace a chtějí omezit předání zpřístupněných věcí třetí straně.
Notace označuje formální prostředky pro popis reality.