ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Marketingové mikroprostředí zahrnuje tyto faktory: firemní prostředí, dodavatelsko-odběratelské vztahy, poskytovatele služeb, charakter cílového trhu, konkurenci a vztahy s veřejností.
Měkké faktory řízení organizace jsou takové prvky, které existují díky přítomnosti lidí v organizaci.
Sociální psycholog organizace Robert L. Katz identifikoval tři okruhy manažerských dovedností: technické dovednosti, lidské dovednosti, koncepční dovednosti.
Henry Mintzberg definoval manažerské role na základě pozorovaní práce mnoha vedoucích pracovníků. Celkem stanovil deset druhů rolí ve třech skupinách.
Manažerské účetnictví (Management accounting) - slouží bezprostředně pro efektivní řízení podniku a jeho vnitropodnikových útvarů (středisek).
Mapa procesů nebo také procesní model je přehledné členění všech procesů a činností v organizaci. Mapa procesů člení obvykle procesy dle přidané hodnoty v organizaci na hlavní procesy, řídící procesy a podpůrné procesy.
Marketingové makroprostředí zahrnuje podle Kotlera a Armstronga tyto faktory: demografické prostředí, ekonomické prostředí, přírodní prostředí, technologické prostředí, politické prostředí a kulturní prostředí.
Mezní náklady jsou náklady potřebné na vyrobení dodatečné jednotky výstupu (výrobku, služby).
Míra krytí dluhového břemene, obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje kolikrát celkový zisk pokryje úrokové platby a splátky jistiny.
Myšlení (Thinking) zahrnuje rozumové procesy a funkce jako je rozhodování, řešení problémů, usuzování, tvořivost, inteligence apod.
Mateřská společnost, Holdingová společnost též (Holding company, Parent company) je společnost vlastnící jednu nebo více dceřiných společností, které řídí nebo ovládá.
Měna (Currency) je forma peněz konkrétního státu. Měna jsou státem uznané peníze obíhající uvnitř státu nebo měnové unie.
Mediální pokrytí (Media Coverage) znamená rozsah přítomnosti v médiích, jinými slovy publicitu v médiích. Znamená to jak často se dané téma, osobnost, produkt nebo firma objevuje v médiích a s jakým dopadem na cílovou skupinu (zákazníky, čtenáře, posluchače atp.)
Mediální obraz je to, jak firma nebo člověk působí v médiích, speciálně v masmédiích. Je to jak jej ostatní vnímají na základě mediálních článků nebo reklamy, které se v médiích objevují.
Model procesu je grafické znázornění jednoho konkrétního procesu, tedy zobrazení toho, jak jsou jednotlivé aktivity nebo kroky procesu za sebou, kdo je vykonává, co k tomu potřebuje a podobně. Je to vlastně popis toku práce, workflow.
MRR (Monthly Recurring Revenue) je ukazatel, který vyjadřuje měsíční obrat z pravidelných výnosů.
Média jsou veškeré prostředky komunikace, kde se čtenář může něco poslechnout, přečíst, vidět nebo jinak dozvědět. (od novin až po televizi)
Místní firma (anglicky Local business) je jakákoliv firma, která poskytuje zboží, produkty nebo služby místní populaci a s využitím místích zdrojů.
Manažerské funkce, resp. činnosti představují asi nejklasičtější způsob klasifikace práce manažerů. Řídící práce se podle tohoto pojetí dělí na jednotlivé funkce, resp. činnosti.
MTBF (Mean time between failures) je ukazatel kvality, který vyjadřuje statistickou spolehlivost komponenty nebo systému. Je to teoretická veličina založená na statistice a laboratorních testech.
Marketingové náklady jsou všechny náklady, které firma vynaloží v souvislosti se svou propagací, prezentací nebo jinou podporou prodeje svých služeb nebo výrobků.
Míra samofinancování investic označuje schopnost podniku financovat plánované investice z vlastních zdrojů.
Manažerská gramotnost je označení pro základní vzdělanost v oblasti managementu a řízení, tedy znalost základních postupů, metod, technik plánování, organizování, vedení lidí, komunikování, rozhodování a řešení problémů.
Majetek podniku (business asset), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje aktiva podniku či hospodářské prostředky. Majetek podniku je souhrn prostředků, které podnik využívá při své hospodářské činnosti.
Memorandum o porozumění je smluvní dokument, který předběžně vymezuje obsah budoucí smlouvy mezi dvěma stranami.
Mezní užitek je pojem, který označuje, o kolik se změní celkový užitek při změně spotřeby statku (výrobku, služby) o jednotku. S růstem spotřebovávaného množství statku má mezní užitek tendenci klesat (zákon klesajícího mezniho užitku).
Marketingová komunikace zahrnuje veškerou komunikaci od firmy směrem k současným nebo potenciálním zákazníkům.
Man In The Middle (MITM) je druh útoku na bezpečnost uživatele, při kterém útočník potají zasahuje do komunikace mezi dvěma subjekty a to tak aby věřili že komunikují pouze spolu.
Medvěd (Bear) je označení pro investora nebo investory, kteří předpokládají pokles cen na trhu.
Trojúhelník projektového řízení je vyjádření tří základních parametrů, kterými je měřen úspěch projektu, tedy čas, rozpočet projektu a kvalita výstupů.
Mediální gramotnost znamená schopnost lidí analyzovat, hodnotit a vytvářet informační sdělení různými způsoby a v různých médiích a formátech.
Morální životnost je doba po kterou daný výrobek ještě spolehlivě funguje, ale už není potřebný nebo není v módě.
Makoekonomie je obor ekonomie, který se zabývá chováním ekonomiky jako celku.
Mikroekonomie je obor ekonomie, který se zabývá ekonomikou konkrétního subjektu (firem, organizace či jednotlivce).
Mikro-nadnárodní firmy jsou malé firmy, které fungují ve více zemích. Na rozdíl od velkých nadnárodních korporací využívají hlavně lidské zdroje a internet namísto politické a finanční síly. Vzestup takových firem umožnily možnosti internetu, IT technologií a soukromého kapitálu.
Mzda (Wage) je pojem pro odměnu poskytovanou organizací pracovníkům za práci. Mzda může mít podobu peněžitého i nepeněžitého (naturální mzda) plnění.
Míra růstu vyjadřuje to, o kolik se zvýší sledovaná hodnota v daném časovém období.
Minimální mzda (Minimum wage) je pojem z oblasti personalistiky a lidských zdrojů, který v České republice označuje nejnižší přípustnou výši odměny za práci v pracovněprávním vztahu.
Míra růstu populace (Population growth rate) je číselné vyjádření přírůstku populace lidí. Aktuálně je globální míra růstu populace zhruba 1,1% za rok.
Manipulace v mezilidské komunikaci je působení na člověka nebo zacházení s informacemi tak, aby vedly k aktivitě chtěné manipulátorem. Obvykle je tím myšleno falešná nebo nepravdivá manipulace či dokonce podvod.
Metadata jsou data, která popisují vlastnosti dat nebo jiného obsahu.
Mobilní web je webová stránka přizpůsobená zobrazení na mobilním telefonu.
Marže je hrubý zisk z prodeje produktů nebo služeb. Marže se vyjadřuje v procentech a znamená navýšení ceny pro koncového zákazníka oproti nákupní ceně od dodavatele.
Minimum Viable Product neboli MVP je produkt s nejmenší možnou funkcionalitou ale takovou aby ho bylo možné používat.
Měnový kurz (též kurz měn, Exchange rate, FX rate) je cena, za kterou je jedna měna vyjádřena nebo vyměněna v jiné měně.
Milník je nějaká významná událost nebo výstup v průběhu projektu. Bývá to konec etapy, výstup předávaný zákazníkovi a podobně.
Melancholik je typ tichého, přemýšlivého, zdrženlivého, pesimistického a rezervovaného člověka.
Management Buy-out (MBO), manažerský odkup, je situace, kdy stávající management společnosti odkoupí kontrolní majetkový podíl ve společnosti, nebo celou společnost od stávajících vlastníků.
Monolog je rozhovor dvou nebo více lidí, přičemž jeden z nich dominuje, jeho aktivita je souvislá, nepřetržitá a ostatní účastníci jsou tak v pasivní roli posluchačů. Jeho opakem je dialog nebo diskuse.
MTTR (Mean time to Repair) je ukazatel kvality, který vyjadřuje průměrný čas za který je možné zařízení nebo komponentu opravit nebo vyměnit. Například baterii v zařízení.
Marketingové řízení je především řízením poptávky. Cílem je poznat a pochopit potřeby zákazníků a ovlivňovat jejich intenzitu, načasování a složení v souladu se strategií organizace.
Marketingové prostředí je prostředí, ve kterém se odehrávají marketingové aktivity organizace. Zahrnuje všechny faktory, které ovlivňují firmu, její výrobní procesy, její technologie, její obchod, chování jejich stávajících i potenciálních zákazníků. V podstatě jde o analogii pojmu okolní prostředí organizace.
Monopol je pojem ekonomické teorie i praxe. Je protipólem dokonalé konkurence. Jde o situaci, kdy nabídku jediného produktu zajišťuje jediná firma.
Market leader je firma, která má největší podíl na trhu v daném odvětví a obvykle také určuje směr trhu.
Management souhlasů je systém procesů a informačních technologií, které umožňují dostat pod kontrolu souhlasy lidí s něčím, typicky se zpracováním jejich osobních, citlivých nebo zdravotních údajů.
Motivační složka je něco, čím firma odměňuje a motivuje pracovníka za jeho práci a pracovní nasazení. Mezi motivační složky patří finanční odměny, (základní mzda, plat a bonusy), podíl na firmě, uznání práce, odměny a dárky a další formální nebo neformální benefity.
Manažer v organizaci je člověk zodpovědný za svěřenou organizační jednotku nebo jinak vymezenou oblast. Úkolem manažera je řídit, tedy plánovat, vést, organizovat, rozhodovat a kontrolovat lidi, procesy a další zdroje ve svěřené odpovědnosti v organizaci.
Poslání nebo mise je vyjádření smyslu a účelu existence organizace. Základním posláním každé organizace je svým zákazníkům poskytovat buď nějakou službu nebo jim prodávat nebo jinak poskytovat svoje výrobky.
Merchandising je podpora a propagace prodeje zboží v maloobchodě. Jeho cílem je zajistit, aby se zboží nacházelo na správném místě, ve správnou dobu a za správnou cenu tak, aby zákazník udělal nákup.
M-Learning znamená vzdělávání pomocí mobilních technologií. Využívá rozšíření zejména chytrých telefonů a tabletů ke vzdělávání.
Maticová organizační struktura (také projektová struktura) je jedním z typů organizačni struktury. Základem organizační struktury je klasická vertikální liniová struktura, která je kombinována s horizontálně fungujícími ad-hoc vytvářenými týmy, které se věnují například speciálním projektům.
V současnosti je koncept meritokracie chápán pozitivně jako organizační uspořádání, v němž jsou pracovníci povyšování na základě svých výsledků
Medvědí trh je výraz pro stav finančních trhů, kdy ceny cenných papírů klesají nebo se předpokládá jejich pokles.
Podstrčení MAC adresy (MAC spoofing) je neoprávněná záměna, zfalšování MAC adresy síťového zařízení.
Metakognice – schopnost jedince přemýšlet a uvažovat o vlastních myšlenkových procesech, především s cílem zlepšit své kognitivní schopnosti.
Mezinárodní finanční instituce jsou finanční instituce založené dvěma a více státy, které fungují dle mezinárodního práva. Jejich akcionáři jsou většinou vlády. Mezinárodní finační instituce mají výlučné postavení na finančním trhu.
Myšlenková setrvačnost je tendence zůstávat u dříve zformulovaného názoru, víry či výběru něčeho.
Maketa (anglicky Mockup) je označení pro model budoucího produktu, ve skutečné velikosti nebo zmenšený a bez plné funkčnosti. Mockup se využívá zejména pro reálné zhodnocení designu - pro názornou ukázku jak bude budoucí výrobek vypadat, tedy pro účely prezentace, ukázky a podobně.
Manažerské dovednosti je pojem označující požadované dovednosti současného manažera. Zejména jde tyto dovednosti: plánování, organizování, vedení lidí, komunikování, rozhodování, řešení problémů a další.
Marketing označuje všechny činnosti, procesy, snahy a metody prezentování, propagování, prodeje služeb nebo produktů firmy.
Management Buy-in (MBI) je situace, kdy kontrolní majetkový podíl v společnosti od stávajících vlastníků nakoupí manažerský tým z jiné firmy a nahradí současný manažerský tým.
Metriky - synonyma indikátory, ukazatele. Metriky jsou způsoby a nástroje měření. Metrika (indikátor) vyjadřuje stav určitého systému, například jeho kvality, efektivnosti a nabývá při tom různých hodnot. Při řízení se používají indikátory také pro definici a dosahování cílů (případně jejich žádoucích hodnot).
Měnová politika nebo monetární politika je ovlivňování a řízení dodávky peněz, ovlivňování míry inflace a kurzu měny v daném státě, zemi nebo společenství. Měnovou politiku provádí obvykle centrální banka.
Manažerské rozhodnutí znamená rozhodnutí odpovědného člověka (manažera) v určité situaci a které jednoznačně určuje směr vývoje určitým směrem.