ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Paměť patří mezi základní psychologické pojmy. Jde o jednu ze základních psychických funkcí. Znamená schopnost zachytit (recepce), uchovat (retence) a vyvolat (reprodukce) informaci.
LIBOR (London InterBank Offered Rate) je mezibankovní úroková sazba, za kterou si banky poskytují úvěry na londýnském mezibankovním trhu.
Logický rámec řízení lidských zdrojů zahrnuje všechny personální činnosti.
Lombardní úvěr (Lombard Loan) je pojem, který označuje krátkodobý úvěr zajištěný movitou zástavou
Licence je oprávnění něco vykonávat nebo moci něco používat.
LAN, lokální počítačová síť je síť uvnitř firem, budov, kanceláře, domácnosti. Skládá se z připojených zařízení, z rozvodů signálu (obvykle kabelem nebo vzduchem přes wifi) a aktivních prvků (nejdůležitější je router).
LASER je světlo zesílené stimulovanou (vynucenou) emisí záření. Paprsek laserového světla je díky usměrněný a velmi úzký. Slovo LASER je akronym Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Lead Management je označení pro kompletní proces získávání nových zákazníků.
Likvidita (Liquidity) je ekonomický pojem, který označuje schopnost či možnost prodeje aktiv (Assets) na finančním trhu bez dopadu na pokles jejich ceny při samotném prodeji.
Likvidita z cash flow, je ukazatel, který označuje schopnost podniku splácet své splatné závazky z vytvořených peněžních prostředků. Ukazatel je odvozen z ukazatelů likvidity.
Likvidnost, je ekonomický pojem, který označuje míru obtížnosti transformace majetku do hotovostní formy neboli schopnost jednotlivých aktiv přeměnit se rychle a bez větších ztrát na peněžní prostředky.
Liniová organizační struktura je jedním z typů organizačni struktury. Jde o jedno ze základních organizačních uspořádání. Pozice a vztahy nadřízenosti a podřízenosti jsou uspořádány a orientovány vertikálně. Každý nadřízený má jasně přidělené podřízené a každý podřízený má jasně přiděleného nadřízeného.
Leasing je druh finanční služby a v podniku patří mezi cizí zdroje financování. Jedná se o nájem (pronájem) hmotných nebo nehmotných věcí a práv.
Lidský kapitál je součástí intelektuálního kapitálu organizace.
Logistika se zabývá toky zboží, peněz a informací jak mezi dodavatelem a odběratelem, tak také uvnitř jednotlivých firem, a to včetně různých systémů skladování zásob. Účelem celého oboru je tyto toky optimalizovat tak, aby představovaly pro firmu co nejmenší náklady.
Linkbaiting je jedna z technik zlepšení vyhledávání na webu. Jejím cílem je lákání k tomu, aby lidé odkazovali na uvedenou webovou stránku. Cílem je zvyšování návštěvnosti a budování zpětných odkazů.
Lidské zdroje představují jeden typ zdrojů, resp. vstupů do produkčního procesu.
Loajalita znamená věrnost, praktickou ochotu jednotlivce či skupiny osob dodržovat závazky, sliby a dohody vůči osobě nadřízené, vůči organizaci, instituci nebo i přesvědčení.
Legislativní rizika v managementu rizik, jsou pojmem, který označuje rizika spojená s legislativní úpravou podnikání.
Lead (někdy Qualified Lead, Qualified Prospect) je označení pro potenciálního zákazníka, který projevil konkrétní zájem o konkrétní obchodní nabídku.
Late majority (Pozdní většina) je podle Teorie šíření inovací označení konzervativních typů lidí, kteří přijímají inovace až po tom, co se osvědčila u většiny, protože změny přijímají neradi.
Latence je zpoždění. Je to čas mezi nějakou akcí a reakcí. U technologiích je latence jeden z klíčových kvalitativních ukazatelů vnímaných uživatelem.
Legislativa je pojem, který má čtyři významy: Zákonodárná moc, právní řád daného státu, legislativní proces a zákonodárný sbor. Legislativa moderního demokratického právního státu (ve všech čtyřech významech) vychází a je založena na koncepci veřejné moci.