ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Křížný nebo také křížový prodej (cross-selling) je obchodní taktika, jejíž cílem prodat více zboží nebo služeb doporučením souvisejícího zboží.
Katalog služeb je popis portfolia (nabídky) služeb poskytovatele.
Klíčové cílové KGI ukazatele jsou předem nastavené ukazatele procesních cílů, které ukazují, čeho má být procesem dosaženo (definují cíl).
Klíčové kvalifikace (Core Skills) je pojem, který zavedl německý pedagog Dieter Mertens pro znalosti, schopnosti a dovednosti nutné k výkonu povolání.
Kompetence a kompetentnost jsou v praktickém použití téměř synonyma. Kompetence jsou předpoklady či schopnost vykonávat nějakou činnost, situaci či profesi, zatímco kompetentost (přídavné jméno) je schopnost konkrétního pracovníka.
Kompetentnost je pojem označující předpoklady konkrétního člověka pro výkon určité práce, činnosti, profese či místa. Jde tedy o schopnost konkrétního člověka danou práci,činnost, profesi nebo místo zvládnout.
Komunikační vzorce jsou pojmem sociální psychologie. Jde o strukturu komunikačních vazeb v pracovním týmu a její hodnocení z hlediska efektivnosti komunikace a spokojenosti členů skupiny.
KPI (Key performance indicators) jsou indikátory, ukazatele či metriky výkonnosti přiřazené procesu, službě, organizačnímu útvaru, celé organizaci, které vyjadřují požadovanou výkonnost (kvalitu, efektivnost nebo hospodárnost).
Kreativita (Creativity) patří mezi základní psychologické kategorie v oblasti myšlení. Znamená tvořivost, schopnost hledat nové myšlenky, nápady, řešit problémy novým, neotřelým způsobem.
Kultura zahrnuje veškeré kolektivní i individuální výtvory určité lidské civilizace.
Kvalita (nebo též jakost) je pojem pro zpravidla kladné vlastnosti výrobku nebo služby. Kvalitní výrobek nebo služba je tak v souladu s požadavky zákazníků nebo standardů.
Know-how je znalost jak něco dělat dobře. Je to unikátní znalost bez které nelze danou věc napodobit.
Kompetence (lze v překladu používat též pojem způsobilost nebo schopnost) znamená nejčastěji předpoklady či schopnost vykonávat nějakou činnost, situaci či profesi. Kompetence tedy znamená způsobilost zvládat určitou pracovní pozici, umět ji vykonávat, být v příslušné oblasti kvalifikovaný, mít potřebné vědomosti a dovednosti.
Komunikace je předávání a sdílení informací.
Kyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying) je druh šikany, který se odehrává prostřednictvím telefonu, počítače a internetu.
Klíč je nástroj, který je určený k odemykání zámku.
Konkurenční výhoda je vše, co dává firmě dočasně náskok před konkurencí.
Kancelář (anglicky Office) je pracovní prostor, místnost ve které se odehrává administrativní práce. Pracovníci v kanceláři pracují obvykle s počítači nebo s papíry.
Klastr firem je označení pro vzájemně spolupracující a různým způsobem propojené firmy a instituce v jednom regionu. Typicky jsou v klastru propojené firmy, jejich dodavatelé, výzkumné instituce, univerzity a podobně.
Klíčový zákazník (anglicky Key account) je označení pro významného a důležitého zákazníka. Klíčoví zákazníci jsou zpravidla ti, kteří firmě přinášejí největší výnosy či obrat a péče o ně (tzv. key account management) je tedy větší než u ostatních zákazníků.
Korespondence je vzájemná komunikace prostřednictvím dopisů.
Kvalifikační deficit je pojem používaný v v personalistice a řízení lidských zdrojů. Vznikne po porovnání osobní kvalifikace člověka (uchazeče) s požadavky kvalifikačního profilu profese nebo pracovního místa. V případě shody, kvalifikační deficit nevznikne.
Konec životnosti (nebo konec životního cyklu) znamená konec výroby nebo konec podpory produktu nebo služby.
Kritická masa zákazníků je takový počet zákazníků, který umožní firmě nebo produktu soběstačně, udržitelně fungovat bez vnějších investic.
Krytí fixních plateb, obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje, zda má podnik dostatečné příjmy použitelné na úhradu závazků vůči investorům a věřitelům.
Kariéra je pojem používaný v v personalistice a řízení lidských zdrojů pro označení profesní dráhy jedince, ať už celoživotní nebo i určité části jeho života. Jde o postup směrem k jinému statusu (společenskému i v organizační struktuře), jinak postavenému pracovnímu místu, jinému sociálnímu postavení spojenému s jinou prestiží, podílem na moci, příjmy apod.
Kyber pronásledování (Cyberstalking) je úmyslné a zlovolné pronásledování, zastrašování a obtěžování jiné osoby přes internet.
Koncept produktu (anglicky Concept of Product) je nějaký návrh ještě neexistujícího produktu nebo služby vytvořený tak, aby budoucí zákazník mohl získat co nejlepší představu o tom, jak bude budoucí produkt vypadat. Koncept produktu může mít podobu skicy, počítačového nebo fyzického modelu. Cílem konceptu je získat nejlepší možnou zpětnou vazbu zákazníka o tom, jestli produkt bude splňovat jeho představy a potřeby.
KRI (Key Risk Indicator) je indikátor či metrika používaný pro zhodnocení míry úrovně a míry rizika.
Korespondenční vzdělávání (někdy Korespondeční studium) je vzdělávání založené na tištěných studijních materiálech, které jsou studentovi zasílány poštou. Lze říci, že bylo první generací distančního vzdělávání.
Kampaň je usilování ve prospěch něčeho.Marketingová kampaň jsou aktivity ve prospěch organizace (např. firmy) s cílem upozornit na její výrobky a služby, propagovat je a podpořit jejich prodej.
Katalog veřejných služeb je popis nabídky nebo rozsahu služeb poskytovaných státem, jiným veřejnoprávním subjektem (např. městem) nebo jiným poskytovatelem, který veřejné služby poskytuje.
Konkurenční terén nebo také konkurenční krajina (Competitive Landscape) je přehled nebo mapa konkurenčních firem nebo konkurenčních produktů. Je výsledkem analýzy konkurence.
Krátkodobé cizí zdroje (anglicky Current Liabilities) je krátkodobý kapitál se splatností do jednoho roku.
Kontextová reklama je taková reklama, která se zobrazuje u souvisejícího obsahu.
Kontext znamená souvislost něčeho - významu, událostí, dějů, podmínek. Když je něco v kontextu tak to navazuje na své okolí nebo jiné souvislosti.
Klasický nebo také tradiční marketing zahrnuje všechny marketingové činnosti, které jsou prováděny tradiční cestou, mimo internet. Opírá se o klasická média - zejména televizi, rozhlas, tištěné noviny a časopisy, telefonii a velkoplošné reklamní billboardy.
Komodita je pojem pro výrobek (zboží) či surovinu, který je na trhu obchodován bez rozdílů v kvalitě.
Kauzalita znamená zákonitou souvislost jevů, z nichž jeden je příčina a druhý následek.
Konzumní společnost upřednostňuje materiální hodnoty, je postavena na velké spotřebě, výrobě, prodeji a kupování zboží a služeb.
Konvergence znamená sbližování, sbíhání či přibližování. Může se jednat o vlastnosti různých objektů, procesů či produktů. Opakem konvergence je divergence.
Katastrofa (Disaster) je pojem pro náhlou událost nebo velkou nehodu, která způsobila velké škody na životech lidí, na majetku, na informacích, na životním prostředí nebo na jiných zdrojích či aktivech organizace.
Kmenová data jsou data o zákaznících, dodavatelích, obchodních partnerech, majetku, lidských zdrojích, produktech, materiálech, projektech a dalších věcech. Popisují objekty, jejich vlastnosti a parametry.
Kyberprostor je nehmotný svět, virtuální realita počítačového světa internetu. Jinými slovy je kyberprostor veškerý internet jako takový.
Kurzovní nebo také měnové riziko vzniká při zahraničním obchodu možností nevýhodné změny kurzu cizí měny vůči měně ve které firma obchoduje.
Koeficient (anglicky Coefficient) je číslo kterým je násobena jiná hodnota. Je to násobitel.
Klubové statky jsou pojmem, který označuje statky na rozhraní mezi soukromými a veřejnými statky. Základní rysy jsou nerivalitnost spotřeby a vylučitelnost ze spotřeby.
Konsignační sklad je fyzický sklad materiálu, polotovarů nebo dokončených výrobků u nevlastníka zboží (např. odběratele, obchodního zástupce nebo komisionáře) vlastněný dodavatelem.
Kvalitativní data jsou nečíselná data pomocí kterých popisujeme slovně kvalitu věcí a jevů.
Kvantitativní data jsou číselné charakteristiky, pomocí kterých definujeme nebo měříme věci nebo jevy. Někdy se používá pojem tvrdá data.
Keylogging je typ kybernetického útoku, při kterém útočník sleduje stisknuté klávesy na vašem počítači. Může tak například zaznamena vaše heslo nebo jiné citlivé údaje.
Kvalifikační profil je pojem používaný v v personalistice a řízení lidských zdrojů. Používá se zpravidla v souvislosti se stanovením struktury kvalifikace pro konkrétní profesi, pracovní místo apod. Definuje jednotlivé požadované kvalifikace (vzdělání, praxi, speciální zkoušky, certifikáty,..)
Konkurence je proces střetu různých zájmů různých tržních subjektů na různých typech trhů.
Kalendář (anglicky Calendar) zobrazuje čas členěný do jednotlivých hodin, dnů, týdnů, měsíců, roků nebo jiných časových úseků. Je důležitý pro plánování času a koordinaci týmu a je proto nezbytnou součástí řízení úkolů, organizování, plánování a koordinování práce ve firmě. V kalendáři lze dobře zobrazit jednotlivé schůzky, úkoly, jednání, termíny splnění a podobně.
Formy zisku, které se používají ve finanční analýze, jako EBIT, EAT, NOPAT, ekonomický zisk.
Kvalita produktu (anglicky Product quality) znamená sadu vlastností určitého produktu, která je očekávaná a chtěná ze strany zákazníků. Společně s cenou je kvalita produktu jedním z důvodů, kvůli kterému zákazníci udělají své nákupní rozhodnutí směrem ke konkrétnímu produktu.
Competitive edge znamená, že má firma velkou konkurenční výhodu oproti ostatním, má velký náskok a výrazně svoji konkurenci převyšuje.
Krádež identity (anglicky Identity theft) je podvodné jednání, při které nám podvodník odcizí něco, čím prokazujeme naši totožnost a může se tak vydávat za nás.
Kontokorentní úvěr je úvěr k běžnému bankovnímu účtu klienta, který umožňuje opakovaně přečerpat finanční prostředky až do výše povoleného (sjednaného) úvěrového rámce.
Kapitál označuje zdroje financování, které podnik používá pro zajištění své činnosti.
Konverzní poměr nebo také míra konverze (Conversion rate) je poměr celkových návštěvníků určité webové stránky a těch, kteří udělají nějakou požadovanou akci (obvykle nákup). Udává se v procentech.
Kompetentní znamená oprávněný nebo způsobilý. Kompetentní člověk má znalosti, schopnosti a dovednosti a případně také oprávnění něco dělat.
Komunikační technologie (anglicky Communication technology) jsou všechny technologie, které umožňují přenos dat, hlasu, obrazu, zvuku nebo jiných forem přenosu informací.
Konzistence znamená jednotnost, soudržnost, spojitost, tuhost, pevnost, hutnost.
Kompatibilní software znamená, že je možné ho spouštět na určité verzi nebo platformě operačního systému. Například aplikace napsané pro Windows nejsou kompatibilní s platformou Android.
Kybergrooming znamená vytváření důvěrného vztahu pachatelem s cílem vyvolání falešné důvěry oběti a její vylákání na schůzku, jejímž cílem je oběť pohlavně zneužít.
Kapitálový trh (Capital Market) je pojem používaný pro označení té části finančního trhu, ve které se odehrává pohyb cenných papírů (securities). Na kapitálovém trhu je předmětem obchodován í střednědobý a dlouhodobý kapitál, tedy kapitál s nízkou likviditou.
Korporace (Corporation) je pojem pro obchodní společnost založenou dle práva konkrétního státu, která má samostatnou právní subjektivitu oddělenou od svých vlastníků. Přesný význam slova korporace se v jednotlivých státech (jurisdikcích) liší.
Krize je označení pro období způsobené negativní událostí, kdy jsou významně ovlivněny či ohroženy výsledky nebo dokonce existenci organizace.
Kapitalismus je společensko - ekonomický systém založený na volném trhu, soukromém vlastnictví výrobních prostředků s maximálním využití zdrojů k dosažení zisku.
Kvalifikace je pomocí praxe nebo učení nabytá schopnost či dovednost. Bývá často formálně doložena nějakým certifikátem, zkouškou nebo osvědčením.
Koncese (Concession) je pojem zahrnující oprávnění k provozování výdělečné činnosti – živnosti udělené na základě prokázané způsobilosti nebo právních předpisů.
Kvantový bit (Qubit) je jednotka informace v kvantové informace. Je odvozená od klasického bitu, na rozdíl on něj může nabývat hodnot 0 a 1 ale i obou zároveň (to se nazývá jako superpozice).
Kickoff meeting je první jednání v rámci projektu nebo prezentace plánu a postupu projektu pro klienta. Na kickoff jednání se probírá zejména časový plán projektu, odpovědnost za výstupy a role jednotlivých členů projektového týmu.