ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
IMO je zkratka z anglického výrazu In My Opinion a znamená dle mého názoru. Je obecnější než používaná zkratka IMHO.
Rojová inteligence nebo také inteligence hejna či kolektivní inteligence je inteligence založená na chování živočichů jednoho druhu v hejnu (nebo roji, stádu, skupině) a je vyšší než inteligence jednotlivců uvnitř.
IBAN (International Bank Account Number) je je mezinárodní číslo bankovního účtu používané ve všech zemích Evropské unie umožňující provádět zahraniční platby.
Index ziskovosti (Profitability Index), vyjadřuje poměr přínosů k počátečním kapitálovým výdajům.
IaaS (Infrastructure as a Service) – v překladu infrastruktura jako služba znamená poskytování výpočetního výkonu nebo infrastruktury (hardware) nebo datových úložišť konečným uživatelům, obvykle firmám formou služby, tedy pronájmu.
ICT (Information and Communication Technologies) je zkratka pro Informační a komunikační technologie.
Instituce jsou součástí organizační kultury. Struktury a mechanismy sociálního řádu a kooperace, které usměrňují chování lidí ve společnosti (organizaci).
Informační systém je souhrnné a zjednodušené označení pro podnikové aplikace.
Inteligence je definována jako obecná schopnost jedince vědomě zaměřit své myšlení na nové požadavky, je obecnou duševní schopností adaptace na nové úkoly a podmínky života.
IPO (Initial Public Offering) znamená proces vstupu podniku na burzu cenných papírů a prvotní nabídku svých akcií investorům.
Internetová gramotnost je jednou z vyšších forem základní gramotnosti a jde pojem pro základní schopnost práce se službami internetu. Tedy schopnost vyhledávat informace na webových stránkách, scopnost pracovat s e-mailem, a využívat další služby a možnosti internetu (internetové sociální sítě, diskusní fóra, instant messaging a další) a další možnosti e-business řešení.
IT Governance je označení přístupu a způsobu řízení IT procesů v organizaci, který slaďuje informační systém a všechny informační technologie s globální strategií organizace.
Informační systém podniku tvoří informační technologie, data a lidé. Jeho účelem je uchování a poskytování informací a dat jeho lidem.
ISMS (Information Security Management System) je mezinárodní zkratka pro systém stanovující základní požadavky na bezpečnost všech forem reprezentace informací podle normy ISO27001.
ISSN (International Standard Serial Number) je mezinárodní číselný kód, kterým se identifikují periodické publikace (jak tištěné, tak publikované online).
ISBN (International Standard Book Number) je mezinárodní standardní číslo knihy, což je číselný kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání.
Interoperabilita znamená že různé systémy, stroje či zařízení spolu mohou spolupracovat, společně fungovat nebo si rozumět.
Identita znamená totožnost. Zjednodušeně lze říci, že identita je konkrétní osoba.
IP adresa je adresa každého zařízení připojeného k internetu. Je psaná ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je vždy číslo mezi 0 a 255.
Internet věcí je propojení jednotlivých zařízení prostřednictvím internetu bez aktivní účasti člověka.
IQ je zkratka pro Inteligenční kvocient a znamená vyčíslení inteligence člověka podle standardizovaných inteligenčních psychologických testů. Je to jeden ze způsobů meření inteligence člověka.
Incident je pojem označující nějakou nestandardní či nepříjemnou událost, která vede ke spuštění vnitřních podpůrných procesů.
IP znamená v informatice Internetový protokol (Internet Protocol), což je nejpoužívanější protokol pro komunikaci v počítačových sítích a na celosvětové síti Internetu. Je to množina pravidel popisujících přenos dat prostřednictvím sítě.
Investor je osoba, která chce zhodnotit svoje volné finanční prostředky.
Inflace je ekonomický pojem, je to nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice nebo konkrétní zemi v nějakém časové období.
Informační aktiva jsou definovatelné celky informací, které mají pro organizaci určitelnou hodnotu. Informační aktiva mohou být uložena nebo zachycena na jakémkoliv médiu.
Investice znamená použití finančních prostředků za účelem jejich zhodnocení.
Infrastruktura je soubor základního vybavení, které zajišťuje nebo umožňuje fungování nějakého systému.
Intrapodnikání je využití podnikatelských dovedností a samostatnosti lidí uvnitř velkých organizací a korporací. Jde o využití jejich flexibility, kreativity, samostatnosti a aktivity při řízení a fungování pracovních týmů a inovací.
Insolvence firmy v překladu úpadek je pojem, který popisuje dvě základní situace...
Informační strategie (Information strategy) je označení pro dlouhodobý plán vytvořený k dosažení cílů organizace v oblasti nakládání se znalostmi, informacemi či daty.
Internet je globální počítačová síť, respektive desítky tisíc jednotlivých sítí, které jsou vzájemně propojeny a které umožňují provoz celé řady služeb.
Influencer je vlivná osobnost, jehož názory dokáží ovlivnit nákupní rozhodování a chování zákazníků.
Import (dovoz) je pojem pro produkty a / nebo služeb dovezené z jedné země do druhé.
Investiční kapitál je kapitál firmy, který je použitý pro rozvoj firmy, pro investice do rozvoje produktů nebo firmy jako takové.
Import (dovoz) v ekonomice státu je makroekonomický pojem pro celkový objem produktů a / nebo služeb dovezený na území státu (nebo též země, unie) ze zahraničí.
Insider trading znamená obchodování na základě neveřejných informací. Jde o snahu získat obchodní výhodu nebo o klamání zákazníka na základě informací, které nejsou veřejně známy.
Inkubační doba (Incubation) je pojem označující čas, po který je problém řešen podvědomě, zatímco se myšlení jedince vědomě věnuje jiným aktivitám.
Image firmy je to jak působí firma na své okolí, jak ji ostatní - zákazníci, konkurence, obchodní partneři, zaměstnanci i uchazeči o práci vnímají. Je to postavení firmy v očích ostatních, jaké pocity a emoce v nich firma a její produkty vzbuzují.
Inovace znamená zdokonalení. Obvykle se rozlišují se tyto typy inovací: inovace produktu nebo služby, inovace procesu, organizační inovace, marketingové inovace.
Intelektuální kapitál tvoří zásoby a toky znalostí v organizaci. Intelektuální kapitál organizace v sobě zahrnuje: lidský kapitál, organizační kapitál a sociální kapitál.
Introvert je člověk, který je spíše uzavřený, nutně nevyhledává společnost, je méně komunikativní, empatický a uvážlivý.
Internetový aktivista (Hacktivist) je typ útočníka na internetu, jehož cílem je především poškodit reputaci firem nebo dalších institucí.
Interní nebo také vnitřní faktory jsou takové, které může firma, respektive její management a zaměstnanci sami ovlivnit nebo které oni sami vytváří.
Internetová doména je unikátní jméno konkrétní adresy na internetu, Je to název unikátní adresy, který je podobný adrese bydliště (např www.google.com)
Inbound marketing je forma marketingu, která se snaží zaujmout zákazníky zajímavým a souvisejícím obsahem.
Informace je význam, který člověk přisuzuje údajům nebo datům.
IMHO je zkratka, která se používá v několika různých významech, její výklad proto může být nejednoznačný. Nejčastěji používané významy v obchodní korespondenci jsou In My Humble Opinion nebo In My Honest Opinion.
Insourcing znamená včlenění původně externě zajišťovaných služeb (viz outsourcing), procesů a činností zpět dovnitř organizace.
Ideje jsou součástí organizační kultury. Zafixované představy o fungování reality, zcela samozřejmé názory a myšlenky, nejhlubší a neuvědomělá rovina kultury. Zafixované představy o fungování reality, zcela samozřejmé názory a myšlenky, nejhlubší a neuvědomělá rovina kultury.
Informační gramotnost je jednou z vyšších forem základní gramotnosti a jde pojem pro komplexní znalost a schopnost práce s informacemi a s nimi spojenými.
Inovátor je podle Teorie šíření inovací označení typu lidí dle, kteří chtějí být mezi prvními při zkoušení inovačních produktů. Je to zhruba 2,5% populace.
Interaktivní komunikace je obousměrná, a taková, která probíhá aktivně mězi dvěma stranami navzájem.
Inzerent je osoba nebo organizace, která platí za/podává reklamu. Inzerent volí způsob a formu reklamy (např. médium, obsah apod.).