ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Hot swap znamená výměna, nahrazení nebo připojení komponent nějakého systému bez nutnosti jeho vypnutí. Jinými slovy výměna za provozu.
Honorář je finanční odměna, kterou dostává autor za užití výsledků jeho duševního vlastnictví nebo nebo vlastník za užití jeho majetku.
HCM (Human Capital Management) je zkratka pro řízení lidského kapitálu a zahrnuje všechny procesy řízení a rozvoje lidských zdrojů.
Hospodářský rok (fiskální rok) je ekonomický pojem, který označuje účetní období, které začíná prvním den jiného měsíce, než je leden.
Hlavní kniha (General Ledger, ) je souhrn všech účtů, které se používají v organizaci (respektive v účetní jednotce) tedy všechny účetní operace.
Hospodářské středisko (Profit center) je označení pro organizační jednotku uvnitř firmy, na kterou jsou evidovány náklady i výnosy a která je odpovědná za zisk.
Hodnota značky označuje přidanou hodnotu, díky které konkrétní značka dokáže ovlivnit rozhodování zákazníka a motivovat ho k nákupu.
Harmonogram je označení pro časový plán, který obsahuje posloupnost provedení jednotlivých aktivit v rámci nějaké naplánované akce, nejčastěji projektu (viz Harmonogram projektu), nebo strategie. Harmonogram ale může být obecně vytvořen pro jakoukoliv akci s nějakým cílem.
Hlavní procesy jsou ty procesy organizace, jejichž předmětem je výroba zboží nebo poskytování služeb zákazníkům.
Pojem hardware označuje technické komponenty počítače nebo informačního systému.
Hiearchie strategií popisuje uspořádání a vzájemné vztahy globální strategie a dílčích strategií organizace. Jednotlivé strategie jsou hierarchicky uspořádány a logicky provázany na úrovni vizí, poslání, cílů i metrik.
Holismus a redukcionismus jsou dva protikladné přístupy v teorii systémů, která se využívá i v teorii řízení.
Hrubé rozpětí je pojem, který označuje tržby po odečtení variabilních nákladů. Ukazatel udává, kolik procent z každé koruny tržeb tvoří příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku.
Hardware jako služba (Hardware as a Service) – hardwarové zdroje jsou zpřístupňovány jako služba, jsou dynamicky škálovány a jejich výkon či kapacita jsou přizpůsobovány potřebám zákazníka, pro službu je dojednána SLA.
Harmonogram projektu je označení pro časový plán projektu, který obsahuje posloupnost provedení jednotlivých činností, plánovaná data plnění těchto činností a klíčové milníky projektu.
HDD (Hard Disk Drive) je označení pro tradiční pevné disky, které ukládají data na rotující plotny pomocí magnetického záznamu. Stále jsou nejlepší volbou v poměru cena - úložná kapacita.
Hospodárnost (Economy), vyjadřuje „dělat věci hospodárně (úsporně)“ a označuje obecně snahu vedoucí k minimalizaci vynaložených zdrojů, zejména finančních zdrojů.
Hotovostní platba (anglicky Cash Payment) je taková platba, která proběhne prostřednictvím fyzických peněz (hotovosti). Při ní se tedy musí osobně potkat kupující, který předá peníze prodávajícímu za služby nebo produkty které koupil.
Hrubý domácí produkt (HDP) – (GDP - Gross Domestic Product) - je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území.
Hierarchie je uspořádání prvků ve vzájemné nadřazenosti a podřízenosti. Vždy platí, že nějaký prvek je nadřízený jinému a naopak.
Hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy a náklady.
Hlavní proud (Mainstream) je označení stylu nebo názoru kterým se řídí nebo který zastává většina lidí. Mainstream existuje téměř ve všech oblastech, například v hudbě, politických názorech, názorech v masmédiích, vedeckých názorech a podobně.
Homeostáze je pojem, který v teorii systémů označuje udržování rovnováhy mezi vnitřním prostředím systému a jeho okolím.
Hyperkonkurence se objevuje ve chvíli, kdy technologie nebo nabídky firem jsou natolik nové, že standardy a pravidla vzájemného soupeření firem jsou teprve vytvářeny, čímž vznikají konkurenční výhody, které nejsou dlouhodobě udržitelné.
Hodnotová nabídka pro zaměstnance (Employee value proposition, EVP) znamená sadu toho, co nabízí firma nebo jiná organizace svým zaměstnancům výměnou za jejich loajalitu, dovednosti a schopnosti.
Heslo je řetězec slov, znaků nebo něčeho jiného, který slouží k ověření uživatele, protože on je jediný, kdo ho zná.
Hotovost, hotové peníze (Cash, oběživo) jsou peníze ve své fyzické podobě, tedy ve formě bankovek nebo mincí. Hotové peníze mají vždy podobu konkrétní měny.
Masmédia, neboli hromadné sdělovací prostředky jsou všechna média, která zasahují co největší obecenstvo (celosvětově, celostátně apodobně). Mezi masmédia patří zejména televize, online média na internetu, rozhlas a tisk.
Hrozba (Threat) je pojem používaný v řízení rizik pro označení zdroje nějaké negativní události, síly, osoby či aktivity, která chce nebo může poškodit nějakou hodnotu. Někdy se též používá pojem nebezpečí. Hrozba má nežádoucí vliv na bezpečnost nebo může způsobit škodu, ztrátu, nežádoucí změnu, či jiný nežádoucí jev.
Hrubý zisk (anglicky Gross Profit) je rozdíl mezi čistými tržbami a náklady prodaného zboží. Hrubý zisk obvykle zahrnuje výdaje na odpisy, ale nezahrnuje daně.
Hoax je označení pro poplašnou nebo nepravdivou zprávu, informaci, jejímž cílem je zpravidla vyvolat řetězové šíření.