ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Globalizace je pojem používaný v celé řadě významů a různě definovaný. Většinou znamená, že politika, ekonomika, společnost, technologie, legislativa a životní prostředí kdekoli na světě získávají a mají v nějakém smyslu celosvětový (globální) dopad nebo charakter.
GIS je informační systém schopný pracovat s prostorovými daty. Základem systému je geodatabáze uchovávající prostorová data.
G2G (Government to Government) je pojem používaný pro označení vztahů mezi organizacemi veřejné správy.
gTLD (Generic Top Level Domain) je zkratka pro obecné domény, které nejsou spojené s žádným konkrétním státem (například .com, .net, .org, .info)
Osobní údaje (Personal Data) dle GDPR jsou jakékoli informace o konkrétním člověku (tzv. subjektu údajů), pomocí kterých může být konkrétní člověk identifikován. Typickým osobním údajem je jméno, příjmení, adresa bydliště, věk, pohlaví a podobně.
Governance je pojem pro aktivity reprezentující vůli vlastníků případně dalších zájmových skupin (stakeholders). Governance tvoří vrstvu mezi vlastníky a managementem organizace a zajišťuje ochranu zájmů vlastníků.
G2C (Government to Citizen) je označení vztahů mezi veřejnou správou a občanem. Někdy se používá zkratka C2G (Citizen to Government) s prakticky shodným významem.
Skupinový chat (Groupchat) umožňuje textovou a silně interaktivní komunikaci skupiny lidí v reálném čase. Je to verze chatu, který je určený pro více lidí a pro vytvářený různých tématických pracovních skupin.
Zpracovatel osobních údajů (Data Processor) je dle GDPR subjekt (osoba, úřad, firma), který zpracovává osobní údaje jménem správce osobních údajů. Například to může být účetní firma, firma zpracovávající mzdy nebo marketingová firma zpracovávající data zákazníků.
Subjekt údajů je podle GDPR konkrétní člověk, jehož osobní data jsou zpracovávána.
Závazná podniková pravidla (Binding Corporate Rules, BCR) je podle GDPR sada pravidel a principů, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních dat při mezinárodním předávání údajů v rámci koncernu.
Souhlas podle GDPR je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů (člověk) dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů.
Citlivá osobní data (Sensitive personal data) jsou podle GDPR speciální kategorie osobních dat, která podléhají zvláštní ochraně. Jsou to například informace o zdravotním stavu, sexuální orientaci, trestních deliktech, pravomocném odsouzení, rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání nebo členství v odborech.
Gemba je japonský výraz z oblasti řízení kvality pro reálné pracovní prostředí, pracoviště - tedy místo, kde vzniká hodnota.
Geodatabáze, česky též prostorová databáze, je pojem, který označuje databázi uchovávájící prostorová data.
Správce osobních údajů (Data Controller) je dle nařízení GDPR firma, úřad nebo osoba, která nese odpovědnost za zpracování osobních údajů.
Go-to-market strategie je akční plán vstupu na nějaký trh. Může to být vstup s novým produktem na existující trh nebo vstup na zcela nové trhy s existujícím produktem.
Záznamy o činnostech zpracování osobních informací podle GDPR jsou informace o tom, jaké činnosti zpracování osobních údajů organizace vykonává, jaké osobní informace vede, proč je vede, kde a jak je uchovává a kdo k nim může.
G2B (Government to Business) je pojem používaný pro označení vztahů mezi organizacemi (subjekty) veřejné správy a podniky.
Guerilla marketing je forma marketingu a propagace využívající netradiční a neotřelé metody, díky kterým se snaží dosáhnout maximálního efektu zároveň s minimálními náklady.
Gramotnost je pojem používaný pro schopnost člověka číst, psát a počítat. Gramotnost vyjadřuje schopnost porozumět a orientovat se v textu, schopnost podepsat se a schopnost základních počtů.
Příjemce je dle GDPR osoba, které jsou osobní údaje poskytnuty.
Goodwill je pojem používaný pro trhem oceňovanou hodnotu podniku (výrobku nebo služby), která zvyšuje jeho celkovou hodnotu nad rámec sumy jeho fyzických aktiv.