ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Formální komunikace (anglicky Formal Communication) je komunikace oficiální. Je typicky nějakým způsobem kontrolovaná, předepsaná a její forma a náležitosti jsou předem dané.
Formát souboru určuje jakým způsobem bude počítač se souborem pracovat a jaká aplikace bude soubor otevírat. Formát souboru lze obvykle poznat podle přípony souboru. Existuje velké množství různých formátů.
FAO (někdy též F.A.O.) kratka z anglického výrazu For the Attention Of a znamená k rukám.
FYI je zkratka z anglického výrazu For Your Information a znamená pro vaši informaci, na vědomí.
FFF financování je způsob financování podnikání pomocí Family (rodiny), Friends (přátelů) nebo Fools (bláznů).
Padělané doklady totožnosti jsou falešné doklady vyrobené neoprávněně a nezákonně s cílem podvést majitele pravých dokladů nebo jiné osoby.
Firemní pravidla jsou psané instrukce, které umožňují usměrňovat chování, jednání a rozhodování lidí v organizaci.
Finanční gramotnost je jednou z vyšších forem základní gramotnosti a jde pojem schopnost jedince rozumět základním ekonomickým principům, postarat o své osobní finance, zajištění sebe a rodiny, jak nenaletět rafinovaným marketingovým trikům.
Fixní náklady jsou náklady, které přímo nezávisí na objemu vyprodukovaných výrobků nebo poskytnutých služeb.
FTE (Full-time equivalent) je pojem, který se označuje jednotku, kterou se vyjadřuje míra zapojení či kapacita zatížení pracovníka přepočtenou na 100 % kapacitu. Jinými slovy jde o ekvivalent jednoho pracovníka na plný úvazek.
F2F je zkratka z anglického Faca-to-Face a znamená osobně.
Finanční výkazy (Financial Statements) někdy též účetní výkazy je souhrnné označení povinných výkazů zobrazujících základní finanční situaci podniku.
Freemium je označení pro obchodní model poskytování produktů or služeb, který je založený na tom, že základ je zdarma ale rozšířené možnosti jsou zpoplatněné.
Forfaiting je pojem, který označuje odkup (úplatné postoupení) dosud nesplacených pohledávek...
FAQ je zkratka z anglického výrazu Frequently Asked Questions a znamená často kladené otázky. Jedná se o seznam často kladených otázek zákazníků a odpovědí na ně.
Fiskální politika je soubor pravidel a opatření, kterými vláda ovlivňuje makroekonomické podmínky a tedy vývoj ekonomiky státu.
Formální znamená vyhovující požadavkům nebo předpisům a také zdůrazňující formu nebo soulad s normou a zvyklostí.
Fiskální útes (Fiscal Cliff) je pojem pro ekonomický efekt, který hrozí v USA koncem roku 2012, pro bezprecedentní strukturální díru - rozdíl mezi federálními výdaji a příjmy.
Finanční majetek je souhrn všech peněžních prostředků nebo jiných cenných papírů firmy.
Fyzická životnost je doba po které dojde k zastarání, selhání nebo nefunkčnosti nějakého produktu, zařízení, vybavení nebo nemovitosti.
Fyzické opotřebení znamená postupné vzhledové opotřebení, únavy materiálu, zhoršování funkcí, spolehlivosti a snižování výkonu.
Fyzická osoba právní pojem pro člověka, lidskou bytost. Protikladem je právnická osoba, což je firma nebo jiná organizace založená dle práva.
Formální vzdělávání je oficiální vzdělávání pokytované kvalifikovanými lektory, učiteli či školami. Je ukončené nějakou formou certifikátu či osvědčení.
Finanční instituce (Financial Institutions) jsou všechny organizace, jejichž hlavním předmětem činnosti je hospodaření s finančními zdroji nebo cennými papíry.
Finanční účetnictví - sleduje informace za podnik jako celek a je určeno především pro externí uživatele (např. daňové orgány, banky).
Finanční stabilita (Financial Stability), je ekonomický pojem, který označuje finanční rovnováhu.
Hodnoty a normy jsou součástí organizační kultury. Skutečnosti, které jsou v organizaci považovány za významné a důležité, nepsaná pravidla a zásady chování – částečně uvědomovaná rovina kultury. Někdy se používá termín sdílené hodnoty.
Finanční trh je označení té části trhu, ve které se odehrává pohyb finančních zdrojů, peněz, cenných papírů, akcií, dluhopisů, směnek, šeků a dalších finančních derivátů a instrumentů.
Faktura (Invoice, Bill ) je obchodní dokument vystavený prodávajícím kupujícímu za dodané služby nebo zboží.
Falešná faktura je faktura vystavená za zboží nebo služby, které nebyly poskytnuty a ke kterým tedy ani neexistuje objednávka. Jejím cílem je podvod.
Firemní kultura je převládající způsob jednání, chování, oblékání návyků které existují ve firemní komunitě. Je utvářena lidmi, především silnými osobnostmi, leadery ve firmě.
Full time (Fulltime, Full-time job) je anglický neformální výraz pro plný pracovní úvazek, tedy pro pracovní náplň, které je věnováno 100% pracovní doby, obvykle 8 hodin v pracovních dnech.
Flegmatik je typ rozvážného, klidného, pečlivého, mírumilovního ale také pasivního člověka, který se dobře umí ovládat a není rád středem pozornosti.
Finanční audit je nezávislé posouzení finanční výkazů organizace. Jeho cílem je posouzení či potvrzení věrohodnosti finančních výkazů dané účetní jednotky - zdali jsou obrazem skutečného stavu organizace.
Freelancer je označení pro nezávislého profesionála, který se nechává najímat firmami na práci, na kterou se specializuje. Slovo Freelancer pochází z angličtiny.
Funkcionální organizační struktura je jedním z typů organizační struktury. Základem této struktury je uspořádání, kdy má pracovník různé nadřízené pro různé oblasti fungování organizace.
Falešná identita je taková identita osoby za kterou se ukrývá nebo ji ovládáná někdo jiný než kdo je na první pohled uvedený.
Fáze projektu je ucelená část životního cyklu projektu. Typické fáze projektu jsou příprava, plánování, realizace a ukončení.
Favikona (Favicon) je ikona použitá k označení a odlišení internetové stránky. Favikona je ten malý obázek co se zobrazuje na záložce v internetovém prohlížeči při načtení stránky.
Finanční leasing je druh leasingu, jeho podstatou je dlouhodobý pronájem, kdy po skončení doby pronájmu dochází obvykle k odkupu pronajaté věci nájemce.
Formát znamená velikost, rozměr, tvar, syntaxi nebo uspořádání něčeho.
Finance představují jeden typ zdrojů, resp. vstupů do produkčního procesu. Finanční zdroje jsou z ekonomického hlediska součástí aktiv (majetku) organizace.
Faktoring je pojem, který označuje prodej krátkodobých hromadných pohledávek, které nejsou zajištěny, plynoucích z prodeje zboží a služeb předdobou jejich splatnosti.
Fúze společností (Mergers & Acquisitions) je souhrnný pojem, kterým označujeme spoj spojení organizací. Fúze společností mohou proběhnout dvěma základními způsoby - splynutím nebo sloučením.