ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Emoce patří mezi základní psychologické kategorie. Jsou to subjektivní citové prožitky (např. radost, strach, překvapení) a jejich doprovodné fyziologické změny (např. tlak, tep apod.).
Ekonomická bublina je nenormální, nečím zvláštním způsobená odchylka cen na trhu, která se liší od jejich skutečné nebo očekávané hodnoty. Bývá způsobena například spekulací.
Ekonomická rovnováha je stav při kterém jsou nabídka a poptávka ve vyrovnaném stavu.
E-mailová adresa (anglicky e-mail address) je údaj, který v e-mailové zprávě určuje adresáta nebo odesílatele e-mailové zprávy.
Early majority (Časná většina) je podle Teorie šíření inovací označení pragmatických typů lidí, kteří přijímají inovace nadprůměrně snadno a rychle, ale nejsou to lídři.
Evidence organizační struktury je vedení informací o uspořádání vztahů mezi jednotlivými organizačními jednotkami a pracovníky v rámci organizace.
Empatie je schopnost porozumět emocím a motivům druhého člověka.
e-Learning je pojem používaný pro elektronické vzdělávání, tedy vzdělávání s využitím IT a software. e-Learningové vzdělávání využívá různý multimediální obsah, jako jsou prezentace, texty, odkazy, video, animované sekvence, hlasové komentáře, sdílené pracovní plochy, vlastní poznámky, testy, atd.
Emitent je osoba, která vydává nebo prodává nějaké cenné papíry.
Extrovert je člověk, který je společenský, hovorný, komunikativní a snadno navazuje kontakty.
Etika (z řeckého ethos – mrav) zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy.
EQ je zkratka pro emoční kvocient a znamená vyčíslení míry emoční inteligence člověka podle psychologických testů.
Eskalační proces je proces při kterém se vyřešení nějaké situace posouvá na vyšší úroveň řízení nebo odbornosti, protože tuto situaci není možné vyřešit na nižší úrovni.
Exit je plánované opuštění, ukončení nebo výstup z firmy, trhů nebo smluvního vztahu. Nejčastěji se používá pro označení prodeje podílu ve firmě.
Emisní ážio je rozdíl mezi nominální hodnotou akcií a jejich tržním kurzem.
EBT (Zisk před zdaněním) je finanční ukazatel hospodářského výsledku firmy před odečtením daně z příjmů.
Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) je pojem, který označuje výsledek hospodaření před zdaněním a úroky. Posuzuje výkonnost podniku bez ohledu na zvolený způsob financování (úrok) a zdanění.
Etiketa je soubor pravidel společenského chování, které určují způsob očekávaného chování v určité situaci, v určitém kulturním prostředí nebo sociální skupině.
Explicitní znalosti jsou takové znalosti, které mohou být vyjádřeny ve formálním jazyce, snadno se předávají druhým, snadno se zpracovávají pomocí informačních technologií a jsou přechovávány v databázích.
Ekologická rizika v managementu rizik, jsou pojmem, který označuje rizika spojená s ekologií.
Ekonomický růst je vzestup hodnoty zboží a služeb v dané ekonomice (např. zemi, státu)
Emoční inteligence (Emotional Intelligence - EI) je lidská schopnost zacházet s emocemi, empatií a spolupracovat se svým sociálním okolím.
Elevator Pitch (nebo Elevator Speech) je anglický neformální výraz pro stručné představení společnosti, produktu, projektu či startupu potenciálnímu obchodnímu partnerovi nebo investorovi.
Ekonomika předplatného je pojem popisující ekonomické prostředí ve kterém se firmy z tradičního modelu, kde se platí za produkt posouvají do obchodního modelu založeného na předplatném.
Exit strategie je dopředu naplánovaný způsob ukončení nějaké situace. Stanovuje jako další postup při dosažení nějakého strategického cíle.
Elasticita (elasticity) je pojem ekonomické teorie pro citlivost nabízeného či poptávaného statku na jeho cenu.
Evidence majetku je přehled majetku firmy se základními informacemi o něm. Obsahuje obvykle takové informace o majetku, aby mohla být prováděna plánovaná i reaktivní údržba.
Early adopter je typ zákazníka, který je ochoten zkoušet a používat nové věci a je ochoten riskovat nebo strpět nepohodlí jen aby mohli používat produkt s předstihem.
Etapa projektu je určitá část projektu která se odvíjí od jeho harmonogramu. Etapy jsou obvykle nějaké dílčí výstupy projektu ukončené milníkem.
Etalon je standard pro měření. Může to být prototyp nebo nějaký model, podle kterého se řídíme nebo poměřujeme skutečnost.
Ekonomika sdílení (Sharing Economy) je pojem pro ekonomický model založený na sdílení, půjčování, pronájmu či výměnách produktů mezi lidmi nebo firmami.
Enterprise Architecture - Jde o formální popis architektury organizace a jejích klíčových prvků, který se často používá v informatice.
e-Business (někdy též eBusiness) je pojem pro označení elektronického podnikání, tedy využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) a výhod internetu v podnikání.
Existují čtyři modely elektronického obchodování, které využívají prostředí internetu a možnosti moderních informačních a komunikačních technologií.
Efektivnost je účinnost vložených zdrojů a užitek jimi získaný na výstupu. Jinými slovy se jedná o poměr vstupů a výstupů nějaké činnosti či systému. Efektivní systém má malé ztráty.
Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added), obvykle se používá zkratka EVA, je pojem, který označuje v současnosti velmi významné hodnotové měřítko výkonnosti podniku.
Ekonomická vzácnost je fundamentální pojem ekonomické teorie. Ekonomická vzácnost je hlavní charakteristika ekonomických statků, které jsou na rozdíl od volných statků pro spotřebitele ekonomicky vzácné což vede k ochotě za ně zaplatit.
Ekonomický zisk je celkový výnos kapitálu snížený o náklady na kapitál.
Ekonomika znamená hospodaření nějakého subjektu (např. organizace) a jeho výsledky. Také jde o samostatnou ekonomickou vědní disciplínu (podniková ekonomika apod.).
Enterprise Application Integration (EAI) - přístup, technologie a služby umožňující systémovou integraci.
ERP - Enterprise Resource Planning, překládáno jako plánování podnikových zdrojů nebo jako plánování zdrojů organizace. Jde o způsob řízení a plánování zahrnující veškeré zdroje spojené s celou organizací (podnikem).
eSkills označují schopnost pracovat s počítačem a s informacemi v elektronické podobě.
Evropská společnost (Societas Europaea), zkratka SE je typ akciové společnosti, která je založena Evropským právem.
Export (vývoz) v ekonomice státu je makroekonomický pojem pro celkový objem produktů a služeb nakupovaný zahraničními subjekty.
Externality jsou obvykle nezamýšlené důsledky určité ekonomické činnosti. Náklady za ně nenese jejich původce (producent), ale jiné subjekty. Tržní subjekty z hlediska tržních sil nic nemotivuje k odstraňování externalit.
Etické chování je takové chování, které je v souladu se všeobecně přijímanými a uznávanými soubory pravidel slušnosti a chování v dané firmě, zemi, státu nebo společnosti. Je ovlivněno kulturou okolního prostředí.
Evidence zaměstnanců jsou všechny informace vedené o zaměstnancích organizace.
End-to-end šifrování je způsob ochrany komunikace před třetí stranou, např. před odposlechem. Takto zašifrovaná komunikace probíhající mezi dvěma stranami (odesílatel a příjemce) je čitelná pouze pro tyto dvě strany.
Externí, vnější faktory jsou takové, které firma nemůže ovlivnit a musí se jim přizpůsobit.
Úspory z výroby ve velkém znamenají snižování nákladové ceny jednoho výrobku v důsledku snížení nepřímých nákladů.
Emise akcií znamená vydání akcií podniku s cílem zvýšit základní kapitál.
e-Government (někdy též eGovernment) je pojem pro využití různých nástrojů, metod a informačních a komunikačních technologií s cílem zlepšit veřejné služby pro podniky a občany.
EULA je zkratka pro End User Licence Agreement, což je licenční ujednání uzavírané před nákupem konkrétního software (programu) mezi zákazníkem a tvůrcem či výrobcem toho software.
Eisenhowerův princip je technika určování priorit úkolů v rámci sebe-organizování rozhodovací práce manažera (typicky vrcholového).
Ethernet je technologie pro lokální místních sítí (LAN) s využitím kabelového spojení.
E2E je zkratka End-to-End a znamená pouze mezi dvěma stranami.