ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Důvěrné informace (Confidential Information) jsou neveřejné informace, které obsahují citlivé a ceněné údaje a které firma chrání před neoprávněným přístupem, zveřejněním či prozrazením.
Digitální ekonomika je ekonomika založená na rozsáhlém využívání internetu, počítačů a dalších elektronických zařízení.
Deficit běžného účtu platební bilance je záporná hodnota jednoho z národních účtu konkrétního státu.
DDoS je útok na webový server při kterém útočník zaplaví server velkým počtem požadavků z velkého počtu různých míst. Tím ho zablokuje a server na který je útok veden přestane fungovat.
De-facto standard je takový standard, který není vynucený žádným zákonem ale je běžně používaný a uznávaný odbornou komunitou nebo trhem.
Digitální identita je to souhrn informací o osobě (identitě) v digitální podobě.
Má dáti, debet (v účetnictví) je částka, která je napsána ve finančním účtu společnosti na ukazují pokles peněz, které firma dluží nebo zvýšení hodnoty svých aktiv.
Důvěrnost (Confidentiality) je pojem z oblasti řízení bezpečnosti v organizaci. Důvěrnost znamená, že k informacím či datům mají přístup pouze oprávněné osoby.
Povinná platba jednotlivce nebo organizací (firem) odváděná do státního nebo místního rozpočtu stanovená zákonem. Nejznámější je daň z příjmu a daň z přidané hodnoty - DPH (VAT - Value - Added Tax).
Dividenda je pojem, kterým se označují peněžní prostředky vyplácené emitentem (akciovou společností) do rukou akcionáře.
Dluh jsou finanční prostředky které jsou zapůjčené od někoho jiného. Pro firmy je to způsob, jak získat v určitém časovém období dodatečné finanční prostředky.
Dynamická komunitní skupina je dočasné a rychle se měnící uspořádání nějaké sociální skupiny, pracovní skupiny nebo týmu bez pevného řízení.
Digitální stopa jsou všechny informace, které po sobě zanecháme na internetu nebo v aplikacích.
Dotazování (Survey) je jedna z technik sběru dat při výzkumu.
Diverzifikace znamená rozložení nějakého aktiva na širší základnu.
Doba uchování zálohy znamená, po jak dlouhou dobu budou záložní data k dispozici pro případnou obnovu.
Dovednost je pojem, který znamená v praktické činnosti se uplatňující schopnost, či spíše komplex schopností. Dovednosti se rozvíjejí učením na základě schopností.
De jure znamená podle práva. Oproti tomu stojí pojem de-facto, tedy dle skutečnosti.
Daňová zátěž je množství peněz, které jednotivci nebo firmy odvedou na daních státu nebo lokálním autoritám. Daňová zátěž v různých státech, jurisdikcích a je také různá podle příjmu zdaňované osoby.
Datová schránka slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy, jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu.
Digitální podpis je ekvivalent rukou psaného podpisu a používá se k podepsání, tedy potvrzení originality, elektronického dokumentu.
Dostupnost (Availability) znamená, že data jiné zařízení jsou k dispozici v okamžiku jejich potřeby. Vyjadřuje se v procentech dostupného času.
Databáze zákazníků nebo také databáze klientů je seznam současných nebo potenciálních zákazníků obvykle obsahující další detailní informace. Může mít podobu od jednoduchého seznamu na papíře nebo podobu databáze jako součást nějakého CRM software.
Dividendové krytí (Dividend Cover), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který říká, kolikrát je dividenda pokryta na ní připadajícím ziskem a zároveň tak vypovídá o použití zisku na jiné účely.
DNS Spoofing je podstrčení falešné IP adresy doménového jména. V důsledku toho například mohou být uživatelé počítačů přesměrováni na falešné webové stránky.
De-jure standard je nějaký standard, metodika, metoda nebo technologie, která je oficiálně uznávána a respektována státními autoritami přestože není součástí legislativy.
Document je záznam informace na nějakém médiu a v určitém formátu. Je to písemný, obrazový, zvykový nebo jiný mediální záznam informací.
Daňové doklady (Tax documents) jsou všechny dokumenty, faktury, účtenky a podobně, které jsou nutné pro výpočet daně.
Demilitarizovaná zóna (Demilitarized Zone), obvykle se používá zkratka DMZ, je speciální typ počítačové sítě, která se využívá ke zvýšení bezpečnosti komunikace s vnějším prostředím (Internetem) a plní roli firewallu. Servery v demilitarizované zóně nemají povolený přístup do lokální sítě. V případě, že dojde k jejich napadení, útočník nebude moci napadnout servery v lokální síti.
DoS útok (Denial-of-service) je typ útoku na počítač nebo síť, který způsobí zacpání síťového připojení nebo kapacity serveru obrovským množstvím požadavků a tedy způsobí jeho nedostupnost.
Daňový domicil je znamená de-facto daňovou rezidenci. Jde tedy o určení místa, kde platí daně, tedy residence daňového poplatníka (člověka nebo firmy).
Dlouhodobý finanční majetek je ta část majetku, který tvoří finanční podíly organizace v jiných subjektech.
Duševní vlastnictví je například vynález, postup, umělecké dílo nebo počítačový program. Je to výsledek nějaké tvůrčí lidské činnosti ke kterému jsou uznána práva a je nějak uplatnitelný na trhu.
Daň z příjmů právnických osob je daň, kterou jsou zdaňovány příjmy nebo zisk právnických osob (organizací nebo firem).
Dlouhodobý majetek (Fixed Assets) - též stálý, investiční, fixní majetek, stálá aktiva - je takový majetek, který slouží podniku dlouhou dobu (obvykle déle než 1 rok)
Deflace je pokles všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice nebo konkrétní zemi v nějakém časové období.
Distribuční kanál znamená způsob jakým se zboží, produkty nebo služby dostávají k zákazníkovi.
Disruptivní technologie zásadním způsobem překonávají a vytlačují stávající technologie.
Doba provozuschopnosti je využitelná doba zařízení. Je to procento času, kdy je stroj, zařízení nebo infrastruktura funkční a připravena k použití. Opakem je downtime.
Doba splatnosti pohledávek (Average Collection Period, DSO – Day’s Sales Outstanding), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje kolik dní trvá, než jsou pohledávky převedeny na peníze (inkasovány).
Datové úložiště nebo také paměťové médium je nějaký nosič dat, médium, na které lze zaznamenat data, signál nebo informaci. Může být magnetické, elektronické optické nebo fyzikální.
DHCP server automaticky přiděluje IP adresy jednotlivým počítačům a zařízením v síti. DHCP server je obvykle součástí routeru nebo wifi routeru.
Dumping je pojem pro prodej zboží se ztrátou (pod výrobními náklady) nebo pro prodej vyváženého zboží za hranicemi levněji, než v zemi výroby.
Doba návratnosti (Payback Period) udává počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované příjmy vyrovnaly investici, tedy dobu, za kterou se investice bude vracet.
Disaster Recovery znamená obnovení po havárii. Může jít o obnovení provozu firmy, informačního systému, dat nebo infrastruktury.
De-facto znamená podle skutečnosti nebo ve skutečnosti. Oproti tomu stojí pojem de-jure, dle práva.
Dodavatelský řetězec je propojený systém procesů mezi všemi firmami, které stojí mezi základní surovinou a konečným zákazníkem.
Dodávka na klíč je kompletní dodávka, produkt nebo služba předaná zákazníkovi zcela dokončená, vybudovaná nebo instalovaná a připravená k použití.
Dedukce je způsob vyvozování nových, logicky jistých závěrů na základě již známých, obecných faktů, tvrzení či předpokladů.
Data Governance znamená celkové řízení podmínek, obsahu, dostupnosti a kvality dat v organizaci tak, aby vše bylo v souladu s potřebami procesů a s účelem organizace.
DNS (Domain Name Server) je služba, která zajišťuje překlad dobře zapamatovatelné internetové adresy (např. google.com) na skutečnou IP adresu. Díky DNS si nemusíte pamatovat IP adresu ale jen jméno internetové domény.
Digitální nomád je človek, který pracuje nezávisle na lokalitě díky využívání informačních technologií, zjednodušeně řečeno potřebuje jen počítač a připojení na internet. Digitální nomád svoji práci spojuje s cestováním. Typicky se jedná o profese jako vývojář, překladatel, copywriter, bloger a podobně.
DKIM (DomainKeys Identified Mail) je technika pro ověřování pravosti zaslaného mailu. Používá se proti falšování odesílatele mailu.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je síťový protokol, který zajišťuje automatické přidělení IP adresy a ostatních parametrů potřebných k připojení počítače do sítě.
Deglobalizace je trend snižování globálního propojení firem a vzájemné závislosti mezi firmami i státy. Je to opak globalizace, tedy deglobalizace posiluje místní, lokální firmy a také soběstačnost států.
Demo verze slouží k předvedení možností daného produktu, ale je nějakým způsobem omezena. Může být omezena časovým obdobím nebo rozsahem svých funkcí.
Datová suverenita znamená že data podléhají zákonům země ve které jsou fyzicky uložena.
Dichotomická otázka je otázka, která umožňuje pouze jednu ze dvou možných odpovědí (např ano-ne)
Podstatou Davidsonova zlomu je zásadní rozdíl mezi charakterem práce vrcholového manažera a prací na nižších stupních řízení.
Digitální certifikát slouží pro ověření totožnosti uživatelů nebo systémů při komunikaci na internetu. Je to soubor dat, který nese informaci o identitě svého majitele.
Dehonestace osob nebo firem patří mezi neetické praktiky v konkurenčním boji, která spočívá ve vypuštění zpravidla nepravdivých nebo polopravdivých informací s cílem poškodit konkrétní osobu nebo firmu. Takové pošpinění může způsobit značné škody na její dobré pověsti či reputaci.
Daň z příjmů fyzických osob je daň, kterou jsou zdaňovány příjmy lidí.
Digitální vyšetřování a trestní stíhání je oblast, ve které hrají hlavní roli elektronické důkazy. Přesnost a integrita elektronických důkazů může rozhodnout, zda je někdo shledán vinným, či nikoli a zda má být stíhán.
Diversity management je koncept a součást strategie řízení lidských zdrojů, který je založený na respektování kulturní, sexuální orientace, rasové, náboženské odlišnosti a rozmanitosti lidí ve firmě. Vychází z boje proti diskriminaci a přináší lepší klima v organizaci. Příliš velký důraz na diversitu může ale naopak vést k diskriminaci většiny nebo potlačování principu rovných příležitostí.
Doba trvání projektu (Project duration) je celkový čas, který zabere určitý projekt od svého spuštěn až po dokončení.
Dodavatel je ta strana obchodního vztahu, která dodává zboží nebo služby. Může to být firma nebo člověk.
Dlužník je ten kdo dluží peníze nebo jejich ekvivalent.
Dlouhodobý hmotný majetek (Tagible Assets) je podskupina majetku, která má hmotný charakter, typicky budovy nebo pozemky. Dlouhodobý hmotný majetek slouží v organizaci dlouhou dobu a buď se postupně opotřebovává nebo u něj nedochází k znehodnocení.
Demarketing je vlastně opak marketingu. Jsou to aktivity k utlumení nadměrné poptávky, tedy omezení poptávky po produktu.
Dohoda o provedení práce je pojem z oblasti personalistiky a lidských zdrojů, který v České republice označuje dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Diskuse je věcný rozhovor, dialog dvou nebo více lidí nad určitým tématem. Cílem diskuse je téma rozebrat z různých stránek, shromáždit argumenty pro případné rozhodnutí.
Dialog je rozhovor dvou nebo více lidí. Jeho účelem je vzájmenou diskusí získat hlubší vhled do tématu nebo zalezení společného stanoviska. Vyžaduje otevřenost a schopnost vnést vlastní názor. Jeho opakem je monolog.
Doba životnosti je časový úsek po který je daná věc používaná nebo fungující. Je to klíčový parametr životnosti.
Daňová rezidence je příslušnost daňového poplatníka (člověka nebo firmy) k daňové povinnosti v konkrétním jednom státě. Zde je pak daňovým rezidentem. Jinými slovy se jedná o země nebo stát, kde jste (nebo firma) rezidentem pro daňové účely.
Dohoda o pracovní činnosti je pojem z oblasti personalistiky a lidských zdrojů, který v České republice označuje dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Domácnost je souhrnné označení všech lidí žijících ve společném bytě nebo domě.
DPH (Daň z přidané hodnoty), obvykle se používá zkratka DPH je jedna z nepřímých daní, řadí se též mezi spotřební daně. Princip daně z přidané hodnoty spočívá v tom, že organizace odvádí DPH z rozdílu mezi vstupy a výstupem.
Daňové přiznání v překladu tax return (tax report, declaration of taxes) je pojem představující povinnost plátce daně odvést daň správci daně, který je příslušný místu zdanění.
Data jsou získané a zachycené údaje popisující realitu. Jsou to fyzicky zaznamená fakta nebo výsledky pozorování reality, poznatky, informace, znalosti a vědomosti.
Pojem diskontinuita zavedl do managementu Peter F. Drucker, když v roce 1968 vydal knihu „Věk diskontinuity“.
Doba obratu zásob (Inventory Turnover), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich spotřeby (suroviny, materiál) nebo do doby jejich prodeje (zásoby vlastní výroby).
Dluhopisový trh (Bond Market) je označení pro finanční trh, který nabízí a prodává dluhopisy. Zahrnuje všechny subjekty, které vydávají, prodávají nebo jinak obchodují s dluhopisy.
Daňová soustava České republiky je pojem z oblasti ekonomiky a financí, který v České republice označuje soustavu daní státu.
Digital governance je taková forma governance, která aktivně podporuje a využívá moderní digitální technologie.
Dceřiná společnost (Subsidiary, Subsidiary company, Daughter company) je společnost ovládaná a vlastněná nebo částečně vlastněná jinou společností, která se nazývá jako mateřská společnost.
Dvou-faktorová autentizace je takový způsob ověření identity člověka, který využívá dvě na sobě nezávislé informace nebo věci k tomu, aby se daný člověk mohl přihlásit nebo aby někam mohl vstoupit.
Dostupný obsloužitelný trh (Served Available Market nebo Serviceable Addressable Market, SAM) je podíl celkového trhu, který mohou naplnit nebo obsloužit všechny firmy, které nabízejí určité konkrétní řešení, produkt nebo službu.
Dlouhodobý nehmotný majetek je podskupina majetku, která nemá hmotný charakter, například software, autorská práva.
Digitální propast (Digital Divide), někdy též Informační propast. Většinou se nepřekládá a používá se anglický pojem Digital Divide. Je to pojem pro rozdělení společnosti (lidí) na ty, kteří mají přístup k moderním informačním a komunikačním technologiím a na ty ostatní, kteří tyto možnosti a znalosti nemají.
Náklady z rozsahu vyjadřují opak úspor z rozsahu. Jde o negativní efekt zvyšování nákladů z důvodů špatně řízené, zbytnělé a velké organizace.
Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditiors Payment Period), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje dobu (ve dnech), po kterou zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny (podnik využívá bezplatný obchodní úvěr).