ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Cena je peněžní vyjádření hodnoty výrobků, zboží nebo služeb v určitém jejich objemu, množství nebo kvalitě. Cena je to, co platí zákazník.
Čas je jedna ze základních fyzikálních veličin. Z hlediska organizace a řízení se jedná o jeden ze zdrojů, kterého mají všichni stejně a se kterým je třeba hospodařit, který je třeba řídit.
Cenzura (Censure) je pojem pro aktivní kontrolu a omezování vyjadřování, sdělování nebo publikování informací.
Cíle (Objectives) popisují žádoucí cílové stavy, které chce organizace, organizační útvar, skupina/tým či jednotlivec dosáhnout v určité oblasti. Cíle jsou používány v plánování, a zejména ve strategickém řízením.
Celistvost (Integrity) je pojem z oblasti řízení bezpečnosti v organizaci. Celistvost znamená, že je zajištěna správnost a úplnost informací, že jsou jasně stanoveny pravomoci a práva k pozměňování informací či dat.
Chytré peníze je označení finanční investice od takového investora, který kromě financí přinese do firmy také další znalosti nebo obchodní kontakty.
Cloud je způsob používání software nebo hardware formou služeb a prostřednictvím internetu. Zjednodušeně řečeno je to pronájem formou služby.
Cash flow solventnost, obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatel vystihuje, kolikrát jsou roční příjmy vyšší než dluhy podniku.
Činnost je nějak ohraničená jednotka práce.
Ceteris paribus (za jinak stejných podmínek, ostatní se nemění) je označení podmínky či předpokladu, kdy výsledek je platný pouze pokud se ostatní podmínky nezmění.
Čistý pracovní kapitál označuje oběžná aktiva po odečtení krátkodobých závazků.
Certifikační autorita (CA) je nezávislá a důvěryhodná organizace, která ověřuje, vydává a potvrzuje digitální identitu osob. Ve smyslu ověřování identity v podstatě funguje jako notář.
Charisma je specifická osobní kvalita, přitažlivost pro ostatní a vliv na ně. Uplatňuje se především v leadershipu (vedení).
Cyklus znamená nějakou pravidelně se opakující sadu aktivit, etap, fází, změn, období, a podobně. Je to oběh něčeho, co se opakuje.
Cash flow rentabilita celkového kapitálu, obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje schopnost přijímat úvěry, protože cash flow z provozní činnosti nezahrnuje finanční náklady.
Cílová úroveň rizika je ta, která je určena z rozhodnutí managementu. Je to tedy míra rizika, která je pro management akceptovatelná.
Czech POINT je kontaktní místo - univerzální Podatelna, ověřovací místo a informační centrum veřejné správy České republiky
Chování (Behavior - britská angličtina Behaviour) patří mezi základní psychologické kategorie. Zahrnuje jakoukoli zvnějšku pozorovatelnou lidskou tělesnou aktivitu.
Cash flow na akcii, obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje schopnost podniku vyplácet dividendy. Ukazatel slouží také ke krátkodobému rozhodování o použití kapitálu.
CREXIT je označení pro odchod věřitelů z dluhopisového trhu.
Corporate Governance (někdy zkráceně Governance) je pojem pro aktivity reprezentující vůli vlastníků organizace případně dalších zájmových skupin (stakeholders).
Cross-site scripting (XSS) je útok na webové stránky, při kterém útočník do stránky podstrčí svůj vlastní javascriptový kód, s cílem poškodit vzhled stránky, znefunkčnit ji, obejít bezpečnostní prvky nebo získat citlivé údaje návštěvníků.
Cizinec je člověk, který nemá v zemi nebo státě kde pobývá státní občanství.
Cenotvorba (oceňování) je proces stanovení částky, za kterou bude firma svůj produkt prodávat. Cena se stanovuje na základě výrobních nákladů, značky a kvality produktu, situace na trhu a konkurenční nabídky.
Catfish je označení pro člověka, který se vydává za jiného prostřednictvím sociálních sítí a médií s úmyslem podvést, získat peníze.
CV (Curriculum vitae) je zkratka pro označující Životopis. Jedná se o strukturovaný dokument, který obsahuje základní fakta o vašem dosaženém vzdělání, kvalifikaci a relevantních pracovních zkušenostech.
Call to Action je metoda, kdy návštěvníkovi webových stránek, čtenáři nebo uživateli software podstrčíte tlačítko, formulář nebo jakoukoliv jinou výzvu k nějaké aktivitě, která je od něho žádána.
CAPEX (Capital Expenditures) - zkratka používaná pro pojmenování tzv. kapitálových (investičních) nákladů.
Cíle projektu (anglicky Project objectives) jsou výsledky projektu, kterých je chtěno dosáhnout. Musí být měřitelné tak, aby bylo možné doložit jejich dosažení.
C2C - Consumer to consumer - jeden ze čtyř modelů elektronického obchodování. Iniciativa při něm vychází od spotřebitelů a cílovou skupinou jsou opět spotřebitelé.
Charakteristika okolního prostředí znamená určitou typickou (charakteristickou) vlastnost okolí organizace, vlastnost okolního prostředí organizace. Okolní prostředí soudobých organizací se vyznačuje celou řadou důležitých charakteristik ve všech myslitelných dimenzích (politika, ekonomika, společnost, technologie, legislativa životní prostředí apod.).
Člověkoden je pracovní čas jedné osoby odpovídající jednomu pracovnímu dni, tedy typicky 8 hodin.
Charakter nebo také povaha je morální jádro psychiky a osobnosti člověka.
Part number neboli číslo dílu, číslo výrobku nebo označení modelu je unikátní číslo, pod kterým lze nalézt zcela identické výrobky.
Celoživotní vzdělávání je průběžná a celoživotní snaha získávat nové znalosti a dovednosti na základě osobní motivace.
COTS (Commercial off-the-shelf) je anglická zkratka pro výrobky, které jsou typizované a připravené k prodeji tak, jak jsou.
C-level (vrcholový management, top management, executives) je označení pro nejvyšší úroveň manažerů v organizaci. Někdy se též používá zkratka CxO.
Clo (Customs Duty) je daň která se platí za koupené věci nebo finanční transakce přinesené (importované) do země či státu.
EAT (Earnings after Taxes) – čistý zisk - Jedná se o výsledek hospodaření za účetní období, je již po zdanění a určen k rozdělení mezi vlastníky a podnik.
Cenová politika stanovuje, za jaké ceny bude firma prodávat své služby nebo produkty. Cenová politika se může lišit v závislosti na regionu, na objemu projede (velkoobchod vs. maloobchod) a podobně.
Citlivá osobní data jsou jakákoliv osobní data, jejichž únik, neoprávněné užití nebo zneužití může poškodit konkrétního člověk (subjekt osobních údajů). Újma může být finanční, majetková či psychická.
Chat je neformální konverzace, diskuse, komunikace dvou a více lidí. Odehrává se buď osobně nebo prostřednictvím nějaké aplikace.
Catering je služba gastronomického charakteru. Primárně zahrnuje zajištění jídla a pití na akcích typu konference, obchodní jednání, školení, rauty, bankety, gala večery.
Churn management je trvalá snaha o udržení zákazníka.
Cloudový software je takový software, který lze instalovat a provozovat pouze v cloudu, tedy na nějakém vzdáleném serveru o který se stará jeho provozovatel.
Cholerik je typ aktivního, impulsivního, dynamického a náladového člověka.
CDMA (Code division multiple access) je standard pro digitální bezdrátové připojení, podobný sítím GSM.
CSC (Card Security Code) je třímístné bezpečnostní číslo vytištěné na zadní straně platební karty. Na různých typech karet má různé zkratky, například CVV, CVC, CVC2, CVV2, CID a podobně.
C2B - Customer to Business - jeden z modelů elektronického obchodování. Iniciativa při něm od zákazníků (spotřebitelů) a cílovou skupinou jsou firmy.
Náklady na získání zákazníka (CAC) jsou veškeré náklady spojené se získáním jednoho zákazníka.
Chronologický (anglicky Chronological) znamená v časové posloupnosti za sebou, tedy například minutu za minutou. Chronologicky seřazené události nebo úkoly jsou tak, jak vznikaly nebo jak byly dokončovány.
ccTLD (Country code Top Level Domain) je národní doména daného státu nebo země. Kromě výjimek mají všech země, státu a některé ostrovy své vlastní ccTLD. Například pro Česká repubilka má .cz.
Anglická zkratka z CAPTCHure CHAracters (zachytávání znaků). Jde o metodu řízení přístupu obvykle k webovým stránkám, která umožňuje odlišit přístup člověka od robota (počítačového programu).
Čisté energie zahrnují veškeré technologie výroby, přenosu nebo uchování energie, které jsou méně náročné, efektivnější a zachovávají menší ekologický otisk než ty současné.
Crowdfunding je způsob získávání financí formou sbírky.
Cookies zaznamenávají informace o návštěvě webové stránky nebo aplikace, čili to, jak jste se na stránce nebo v aplikaci jako uživatel choval (co jste zaškrtl, vyplnil, odsouhlasil a podobně).
Bug je chyba v programu, která by měla být odstraněna.
Cílový trh je ta část trhu, na kterou chce firma umístit své výrobky nebo služby.
Claim je krátké reklamní motto, heslo, slogan. Má být výstižné, snadno zapamatovatelné a u zákazníků má vzbudit pozitivní emoci a podpoiřit vlastnost produktu.
CAFM (Computer Aided Facility Management) je systém pro podporu facility managementu, především pro podporu rozhodování, plánování a kontrolu.
Čisté tržby jsou celkové tržby firmy očištěné od vráceného zboží, nákladů na přepravu, odvodů a slev.
CPM (Cost per Mille) znamená cena za tisíc zobrazení. Je to jednotka, v níž se udává cena za reklamu na internetu, která se zobrazuje na webových stránkách. Totéž znamená CPT (Cost per Thousand).
Cash flow úrokové krytí nákladů, obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje schopnost podniku hradit nákladové úroky z vytvořeného cash flow.
CPT (Cost per Thousand) znamená cena za tisíc zobrazení. Je to jednotka, v níž se udává cena za reklamu na internetu, která se zobrazuje na webových stránkách. Totéž znamená CPM (Cost per Mille).
Čistý zisk k rozdělení akcionářům vlastnícím kmenové akcie udává zisk po zdanění a doplnění zákonného rezervního fondu a případném vyplacení dividend vlastníkům prioritních akcií.
Čistý zisk plus úroky po zdanění je pojem, který označuje EAT + Nákladové úroky × (1 – daňová sazba).