ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Administrativní dovednosti jsou takové dovednosti, které jsou zapotřebí k vykonávání administrativních, kancelářských činností.
Akceptace, podstoupení nebo retence rizika znamená, že identifikované riziko přijmeme a neučiníme žádná jiná opatření. Neuděláme žádnou akci, protože jsme schopni akceptovat dopad rizika - jednoduše řečeno to riskneme.
Androdidaktika je teorie výuky dospělých. Jejím předmětem jsou zejména metody a organizační formy používané při vzdělávání dospělých.
Ad-hoc znamená účelový, za určitým účelem, pro konkrétní případ. Opakem je univerzální.
Akcie je majetkový cenný papír, který potvrzuje podíl na základním kapitálu akciové společnosti jeho držitele - akcionáře.
Ambientní marketing je druh marketingu, který používá neobvyklé, originální formáty a média a je často založený na překvapení nebo humoru. Řadí se mezi formy guerilla marketingu.
Agendový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem, který je jednoznačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v příslušném agendovém informačním systému nebo základním registru, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy a je užíván výlučně k jednoznačnému určení fyzické osoby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl přidělen.
Absolutní ukazatele jsou stavové a tokové veličiny tvořící obsah účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow)
Amortizační kalendář (Amortization Schedule) je splátkový kalendář. Je to přehled jednotlivých dílčích splátek, jimiž je postupně splácen úvěr či jiný dluh.
Administrativní práce je taková práce fe firmě, jejímž předmětem je podpora fungování organizace. Zjednodušeně řečeno je to papírování. Administrativní práce se obvykle odehrává v kanceláři a využívá počítače, papíry nebo jiné informační technologie.
Autorské právo (Copyright) chrání práva autora k jeho dílu, tedy výsledek jeho originální práce - typicky vědecké, odborné, umělecké či literální dílo.
Analýza je proces rozčlenění či rozboru složitějšího celku nebo skutečností na jednodušší části.
Autorizovaná osoba je osoba oprávněná nebo zmocněná vykonat určitou činnost a to na základě zmocnění, autorizace, kvalifikace nebo jiného druhu oprávnění
Absolvent je člověk, který úspěšně ukončil studium na škole nebo v nějakém kurzu.
Autentizace znamená ověření identity nějakého subjektu. Jinými slovy autentizace je zjištění zdali je daný subjekt ten, za který se vydává.
Autorizace (oprávnění) znamená povolení k nějakému úkonu nebo operaci.
Adresář nebo také složka slouží k uspořádání souborů na počítači nebo na disku. Složky s dokumenty si vytváří sám uživatel tak, aby se se svých vlastních souborech vyznal a také aby definoval kdo do které složky může.
Akontace je mimořádná a zvýšená finanční splátka, která je placena na začátku doby splácení.
RTB (Real time bidding) je aukční nákup reklamních ploch displejové reklamy který probíhá v reálném čase.
Analytické cookies jsou informace o tom, jak návštěvníci využívají webovou stránku nebo webovou aplikaci v průběhu návštěvy. Sbírají statistické, ne osobní informace. Slouží ke zlepšování výkonnosti a rychlosti stránky nebo aplikace.
ARPC (Average Revenue Per Customer) je ukazatel průměrné tržby na zákazníka. Tedy kolik firma v získá v tržbách na průměrném zákazníkovi. Typicky se ARPC udává za měsíc nebo za rok.
Administrátor je člověk, který je odpovědný za správu něčeho a k tomu má příslušné pravomoci nebo oprávnění.
Auditní stopa (anglicky Audit trail,Audit log) je obvykle automaticky a chronologicky zaznamenaná sada záznamů o aktivitách, činnostech někoho nebo něčeho. Auditní stopa slouží jako důkazní materiál o tom že se něco stalo nebo někdo něco udělal.
Agendový informační systém Registru práv a povinností - Působnostní, používá se zkratka AIS RPP Působnostní, sloužící pro správu agend, rolí a působností.
Angel Investor (někdy též Business Angel) je označení pro člověka, který samostatně investuje kapitál do podniků nebo projektů s velkým růstovým potenciálem. Andělský investor je v podstatě individální obdoba rozvojovového či rizikového kapitálu (viz Venture Capital).
Audit je přezkoumání určitých činností, informací a dat s cílem prověřit jejich platnost a spolehlivost. Výsledkem auditu je auditorská zpráva. Audit vždy provádí nezávislá a kvalifikovaná osoba, která se nazývá auditor.
ARR (Annual Recurring Revenue) je ukazatel, který měří roční obrat z pravidelných výnosů.
Anketa (anglicky Opinion poll) je průzkum názorů lidí formou několika volných dotazů na dané téma. Patří mezi volnější způsoby průzkumu názorů - nemá statistické vyhodnocení a proto se výsledky ankety nepoužívají pro rozhodování.
Avalový úvěr je pojem, který označuje ručitelský úvěr a je poskytovaný bankou. Banka jím poskytuje záruku, že v případě platební neschopnosti dlužníka, závazek uhradí.
Stav nízké soudržnosti dané society (v našem případě organizace). Hodnoty a normy nejsou respektovány ani dodržovány.
Agilní projektové řízení je interaktivní způsob řízení projektů. Charakteristické je vytváření průběžných prototypů a jejich upřesňování a schvalování zákazníkem.
Akční plán je stanovení jednotlivých kroků, které musí být vykonány, aby bylo dosaženo vytčeného cíle. Říká kdo, co kdy má udělat.
Arbitráž (Arbitrage) je pojem z oblasti obchodu - používá se pro označení obchodní praktiky pro prodej a nákup aktiva na různých trzích (časově nebo místně oddělených) s využitím rozdílu v jejich cenách.
Koncept adhokracie předjímá nebyrokratické, pružné a tvořivé organizační uspořádání, kdy se organizační struktura pružně proměňuje podle aktuálních úkolů, situace a potřeb organizace do různých forem.
Akciová společnost je typ obchodní společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité hodnotě.
Aktiva (Assets) je pojem označující majetek podniku či hospodářské prostředky.
Součást organizační kultury. Jde o umělé lidské výtvory či výrobky. Vnější manifestace kultury, zřetelně uvědomovaná.
Cílem asertivity je prosadit se bez jakékoli zbytečné agresivity, něco jasně tvrdit a stát si na svém. Jde o prosazování vlastních zájmů při respektování zájmů jiných osob.
API ekonomika je označení pro pozitivní efekt využíván API rozhraní mezi aplikacemi na podnikání a efektivní fungování firem. API je rozhraní, které umožňuje, aby mezi sebou mohly komunikovat dvě různé aplikace.
Akciový trh (Stock Market) je označení pro všechny burzy, trhy a subjekty, kteří obchodují z akciemi nebo je vydávají.
Aktivační poměr (Plowback Ratio), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje velikost zisku reinvestoovaného zpět do podniku.
Akcionář (Shareholder) je společník (podílník) akciové společnosti. Velikost jeho podílu je vyjádřena počtem a jmenovitou hodnotou jím držených akcií k celkovému počtu akcií firmy.
Angličtina (Anglický jazyk) je v současné době dominantní celosvětový jazyk požívaný pro mezinárodní komunikaci v obchodě, letectví, vědě, informačních technologiích, diplomacii a dalších oblastech.
ASAP je zkratka z anglického výrazu As Soon As Possible a znamená co nejdříve, jak to půjde, v nejkratším možném termínu.