ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Solvency II
Solvency II - směrnice regulace v oblasti pojišťovnictví vydaná Evropskou komisí.

Solvency II - směrnice regulace v oblasti pojišťovnictví vydaná Evropskou komisí.

Základní filozofie je obdobná jako v Basel II. Je založena na třípilířové struktuře. 

První pilíř je technický a obsahuje například pravidla pro výpočet technických rezerv, kalkulaci kapitálových požadavků (jsou definovány dva: MCR - minimální kapitálový požadavek a SCR - solventnostní kapitálový požadavek) a také pravidla pro přípustnost jednotlivých kapitálových nástrojů ke krytí těchto požadavků.

Ve druhém pilíři jsou na pojišťovny kladeny kvalitativní požadavky, například na dostatečně robustní a spolehlivé řídicí a kontrolní systémy (včetně identifikace, vyhodnocování a řízení rizik či vlastní vyhodnocování potřeb kapitálu, tzv. ORSA). Do druhého pilíře také spadají požadavky na osoby ve vedení pojišťovny, u nichž dohledové orgány vyhodnocují jejich vhodnost a způsobilost k řízení pojišťovny. Dohledovým orgánům jsou v této souvislosti dány pravomoci pro dohlížení pojišťoven a příjímání případných nápravných opatření včetně třeba navýšení SCR.

V rámci třetího pilíře jsou upraveny požadavky na zacházení s informacemi - jak vykazování pojišťoven dohledovým orgánům, tak zveřejňování informací pojišťovnou vůči trhu. Od třetího pilíře se očekává posílení transparentnosti a tržní disciplíny v pojistném sektoru.

Důležitou součástí zavedení Solvency II je nutnost identifikace a klasifikace jednotlivých typů rizik, kterým je pojišťovna vystavena. Efektivní řízení společností se totiž čím dál jasněji stává závislým na schopnosti jasného vymezení jednotlivých kategorií rizik, které jsou spojeny s podnikáním a s ekonomickými zájmy společnosti. Základní rizika, kterým jsou pojišťovny vystaveny jsou:

  • Tržní riziko - tržním rizikem se rozumí potenciální ztráta v důsledku změn hodnoty či ceny aktiv způsobených fluktuací úrokových měr, změnou devizových kurzů, cen akcií či komodit.
  • Úvěrové riziko - úvěrové riziko lze vyjádřit jako riziko, že protistrana nedostojí plně svému finančnímu závazku.
  • Riziko likvidity - riziko likvidity je riziko možné ztráty, kterou společnost může utrpět, není-li schopna efektivně vypořádat svá finanční aktiva za účelem vyrovnávání svých finančních závazků.
  • Pojistné riziko - pojistné riziko vyjadřuje nejistotu spojenou s četností, velikostí, ale i okamžikem výplaty budoucích pojistných událostí a objemem souvisejících vedlejších nákladů.
  • Operační rizika - operační riziko je možné definovat jako riziko ztráty v důsledku nedostatečnosti nebo selhání interních procesů, osob, systému nebo kvůli externím událostem.

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 24.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí