ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Select Perspective

Select Perspective je objektově orientovaná metodika vytvořená v letech 1994-1995 firmou Select Software Tools, určená pro modelování, vývoj a údržbu středních a velkých informačních systémů. Metodika využívá standard Unified Modeling Language (UML) doplněný o modelování business procesů (Business Process Modeling – BPM) a modelování datových struktur, pro které není UML vhodným jazykem. Metodika je dostupná v anglickém jazyce v podobě on-line knihovny nazvané Process Mentor. Zde jsou podrobně popsány všechny fáze projektu tvorby informačních systémů a vysvětleny nástroje pro jejich modelování.

Metodika Select Perspective je založena na těchto základních principech:

 • Přímá vazba k oboru podnikání (Linkage to the business) je nejdůležitějším rysem a odlišností od ostatních metodik. Podle Select Perspective je vždy prvním krokem analýza business procesů. Z toho pak vycházejí další analýzy. Každá změna business procesů se promítne do jejich modelu a díky přímé vazbě pak do struktury informačního systému.
 • Komponentově orientovaný vývoj (Component Based Development – CBD). Celý informační systém je sestaven ze samostatných, znovupoužitelných komponent. Při vývoji nového systému pak můžeme použít některé již hotové komponenty z dřívějších projektů. S rostoucím počtem znovupoužitelných komponent pak klesají náklady na vývoj dalšího nového informačního systému.
 • Paralelní vývoj - vzhledem ke komponentové architektuře může vývoj jednotlivých komponent probíhat do jisté míry nezávisle. Na vývoji informačního systému tak může pracovat současně několik týmů.
 • Iterativní a inkrementální vývoj
 • Architektura založená na službách (Service Based Architekture), převzatá z Microsoft Solution Framework (MSF)

Návrh informačního systému se skládá ze tří fází:

 • Align – uspořádání business požadavků na informační systém
 • Architect – vytvoření komponentově orientované architektury
 • Assemble – vývoj informačního systému

Využití metodiky v praxi:

Cílem první fáze (Align) je zachycení vazeb mezi business procesy a informačním systémem. Nejprve se provádí analýza business procesů, ve kterých jsou identifikovány klíčové funkce, které musí systém obsahovat. Ve druhé fázi (Architect) se rozhoduje o architektuře informačního systému. Třetí fáze (Assemble) se pak zabývá vývojem a nasazením informačního systému.

Součástí metodiky Select Perspective je také balík modelovacích technik označovaný zkratkou LUCID (Linkage to the business; Use case model; Class model; Interaction model; Data model, develop, test & deploy) pokrývající všechny tři oblasti: UML, BPM a datové modelování. Používá se několik různých druhů modelů, z nichž některé jsou povinné a některé volitelné:

 • Diagram hierarchie procesů (Process Hierarchy Diagram) představuje statický pohled, který se používá pro grafické znázornění vztahů mezi business procesy – začátek analýzy
 • Diagram procesních řetězců (Process Thread Diagram) znázorňuje vnitřní strukturu business procesů
 • Diagram typových úloh (Use Case Diagram) znázorňuje požadavky na klíčové funkce, které musí informační systém obsahovat
 • Diagram tříd (Class Diagram) představuje statický pohled na strukturu informačního systému
 • Diagram spolupráce objektů (Object Collaboration Model) je dynamický pohled na třídy objektů
 • Stavový diagram (State Transition Diagram) popisuje chování tříd, které mají složitější životní cyklus
 • Model interakce objektů (Object Sequence Diagram) popisuje komunikaci mezi třídami
 • ERD - ER diagram (Table Relationships Diagram) slouží pro datové modelování
Další informace a zdroje (Mezinárodní)