ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Rozvaha, bilance (Balance sheet)
Rozvaha, bilance (Balance sheet), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje soupis majetku podniku v peněžním vyjádření z hlediska jeho formy a zdrojů financování k určitému časovému okamžiku. Rozvaha vždy dává pouze statický pohled na stav v podniku.

Rozvaha, bilance (anglicky Balance sheet) je výkaz, který označuje soupis majetku podniku v peněžním vyjádření z hlediska jeho formy a zdrojů financování k určitému časovému okamžiku. Jedná se o okamžikové, stavové ukazatele.

Hospodářský úspěch podniku závisí kromě technické vyspělosti i na obchodní zdatnosti manažerů. Významnou součástí obchodní zdatnosti podniku je udržení majetkově-finanční stability. Majetkově-finanční stabilitou rozumíme schopnost podniku vytvářet a trvale udržovat správný vztah mezi majetkem (aktivy) a používaným kapitálem (pasivy). Rovnováhu mezi majetkovou a finanční strukturou podniku popisuje rozvaha podniku. Rozvaha podniku je písemný přehled o majetku podniku či organizace a jeho zdrojích k určitému datu. Obvykle se sestavuje ve tvaru bilance „T“, jejíž levá (majetková) část se označuje jako „aktiva“ (Assets) a pravá (kapitálová) jako „pasiva“ - kapitál (Liabilities+Equity).

rozvaha-pet-zakladnich-segmentu

Jak vypadá a k čemu je Rozvaha v praxi? 

Rozvaha by měla být strukturována tak, aby přehledně ukazovala, co podnik vlastní (tj. strukturu majetkovou) a z jakých zdrojů tento majetek pořídil (tj. strukturu kapitálovou). Další údaje, které lze z rozvahy vyčíst jsou jeho finanční situace (hospodářský výsledek jako saldo mezi aktivy a pasivy) , stupeň zadlužení, likvidity aj. Nepodává však informace o tvorbě hospodářského výsledku. To zajišťuje výsledovka (výkaz zisku a ztrát).

Rozvaha je sestavována minimálně ke konci účetního období jako konečná (výroční) rozvaha. Je možné ji však sestavovat častěji (půlročně, čtvrtletně nebo měsíčně) jako řádné (běžné) rozvahy. Rozvahu je také nutné sestavovat při mimořádných událostech jako např. založení podniku – počáteční rozvaha, změně právní formy podniku, fúzi, rozdělení podniku, likvidaci, sanaci, konkurzu, vyrovnání). Taková rozvaha se nazývá mimořádná rozvaha.

Výsledovka s rozvahou a s doplňující přílohou tvoří roční závěrku. Podniky s majetkovou účastí (20%) v jiné společnosti sestavují tzv. konsolidovanou účetní závěrku.

Každá hospodářská operace vyvolává změny v položkách rozvahy a to jak na pravé tak i na levé straně. Tento bilanční princip (Σ aktiv = Σ pasiv), tj. že každá změna je zachycována dvakrát, je základem i pro soustavu účtů podvojného účetnictví.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 25.07.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí