ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy
Thumb_tfawst08_400x400
Gem Win
Personal Rank 0
|

Curriculum Vitae - Gem Win

Normal_tfawst08_400x400
|


Souhrn

<p><a href="https://gem1.win/"><u>Gemwin</u></a>&nbsp;- S&acirc;n chơi trực tuyến game b&agrave;i vui, kiếm tiền tỷ. Tại đ&acirc;y tập hợp tất cả thể loại game đang được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất hiện nay.</p>
<p>#gemwin #taigemwin #conggamegemwin&nbsp;</p>
<p>Th&ocirc;ng Tin Li&ecirc;n H&ecirc;:</p>
<p>Địa Chỉ: 99 P. Nguyễn Thị Duệ, Y&ecirc;n Ho&agrave;, Cầu Giấy, H&agrave; Nội</p>
<p>Hotline: 023839372</p>
<p>Email: conggamegem1.win@gmail.com</p>
<p>Website: <a href="https://gem1.win/"><u>https://gem1.win/</u></a></p>
<p>Socials:</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/gem1win/"><u>https://www.facebook.com/gem1win/</u></a></p>
<p><a href="https://twitter.com/gem1win"><u>https://twitter.com/gem1win</u></a></p>
<p><a href="https://www.instagram.com/gem1win/"><u>https://www.instagram.com/gem1win/</u></a></p>
<p><a href="https://www.youtube.com/channel/UC6V3dShL6EMM-HEqaX0_Arg"><u>https://www.youtube.com/channel/UC6V3dShL6EMM-HEqaX0_Arg</u></a></p>
<p><a href="https://www.linkedin.com/in/gem1win/"><u>https://www.linkedin.com/in/gem1win/</u></a></p>
<p><a href="https://vi.gravatar.com/gem1win"><u>https://vi.gravatar.com/gem1win</u></a></p>
<p><a href="https://gem1winorg.wordpress.com/"><u>https://gem1winorg.wordpress.com/</u></a></p>
<p><a href="https://www.pinterest.com/gem1win/"><u>https://www.pinterest.com/gem1win/</u></a></p>
<p><a href="https://sites.google.com/view/gem1win/"><u>https://sites.google.com/view/gem1win/</u></a></p>
<p>&nbsp;</p>