ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat

Obchodní podmínky inzerce, propagace a dalších služeb na internetovém serveru ManagementMania.com

(dále jen „obchodní podmínky“)

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatelem portálu Managementmania.com (dále jen „portál“) je společnost Educius z.s. Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel je oprávněn poskytovat na uvedeném serveru reklamní plochy, inzerci a další služby. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a jednotlivých Zadavatelů reklamy, inzerce a propagace a zákazníků služeb (dále jen “Zákazník”).

1.2. Formy reklamy, a odpovídající aktuální nabídce publikované na stránkách Managementmania.com (dále jen podle kontextu “Reklama” nebo “Služby”).

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Reklamu anebo Služby na portálu lze objednat na základě písemné objednávky na stránce portálu s náležitostmi nezbytnými pro uzavření smlouvy, tj. zejména, údaje o Zadavateli, Název obchodní firmy, IČ, DIČ, sídlo, fakturační adresa, kontaktní osoba včetně telefonu, e-mailu, a další nezbytné údaje nezbytné pro realizaci Reklamy nebo poskytnutí Služeb.

2.3. Objednávka, je návrhem na uzavření smlouvy musí být doručena Provozovateli v dostatečném předstihu dnů před požadovaným termínem spuštění Reklamy anebo Služeb.

2.4. Provozovatel návrh na uzavření smlouvy přijme nebo odmítne nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení objednávky. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí návrhu Provozovatelem. Přijetí Provozovatelem může být realizováno on-line prostřednictvím systému Provozovatele.

3. FORMÁT A OBSAH

3.1. Podklady pro zveřejnění Reklamy odpovídající uzavřené smlouvě musí splňovat podmínky Provozovatele pro příslušný reklamní formát včetně velikosti v obrazových bodech, datové velikosti, cílové URL adresy a dalších podmínek, které Provozovatel Zákazníkovi sdělí.

3.2. Není-li v konkrétní uzavřené smlouvě se Zákazníkem uvedeno jinak, podklady musí být doručeny Provozovateli nejméně 3 pracovní dny přede dnem, kdy má být Reklama spuštěna.

3.3. V případě pozdní úhrady ceny Reklamy nebo pozdního, neúplného nebo nekvalitního dodání podkladů, nebude doba Reklamy prodloužena o dobu odpovídající prodlení Zákazníka a Zákazník nemá nárok na vrácení zaplacené ceny, nebo její poměrné části.

3.4. Zákazník odpovídá za obsah, pravdivost obsahu, technickou a grafickou kvalitu veškerých podkladů Reklamy jako celku. Zákazník odpovídá za soulad Reklamy a veškerých podkladů s příslušnými právními předpisy upravujícími obsah a ztvárnění reklamy.

3.5. Objednáním Reklamy dává Zákazník Provozovateli souhlas s šířením reklamních prvků a prohlašuje, že před uzavřením smlouvy k poskytování Reklamy na cílové URL řádně a úplně vypořádal všechna práva vůči třetím osobám. Dále prohlašuje, že je nositelem veškerých autorských práv k předaným podkladům potřebným k zveřejnění v dodané podobě a že neporušuje práva žádného jiného oprávněného subjektu.

3.6. Uzavřením smlouvy uděluje dále Zákazník Provozovateli souhlas s použitím ukázek Reklamy v rámci propagace služeb Provozovatele.

3.7. Zákazník je odpovědný Provozovateli a dalším oprávněným subjektům za škodu způsobenou technickou, grafickou nebo právní závadností Reklamy, zejména tím, že zveřejněním Reklamy bylo porušeno právo autorské, právo k ochranné známce či jiného duševního vlastnictví.

3.8. Provozovatel má právo odmítnout návrh na uzavření reklamní smlouvy od takové smlouvy odstoupit, zejména v případech Reklamy: o jejíž obsah je v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy či etickým kodexem reklamy nebo ohrožuje veřejný pořádek; v případě rozporu mezi Zákazníkem a Provozovatelem o tom, zda Reklama splňuje některou z uvedených podmínek, rozhoduje názor Provozovatele;

  • která je svým obsahem, kvalitou anebo formou neslučitelná se zájmy Provozovatele;
  • která neodpovídá aktuální nabídce Provozovatele nebo je rozsahem nereálná;
  • u níž má důvodné pochybnosti, zda Zákazník disponuje všemi potřebnými právy (zejména autorskými či k ochranné známce) nutnými k zveřejnění Reklamy, a to do doby než Zákazník tato svá práva Provozovateli hodnověrně prokáže;
  • jestliže má vůči Zákazníkovi nebo inzerentovi pohledávky po lhůtě jejich splatnosti;
  • podklady nesplňují podmínky pro zveřejnění Reklamy.

3.9. Provozovatel má právo odmítnout zveřejnění reklamy a zveřejňování zastavit pokud některá z výše uvedených skutečnosti vyjde najevo až v průběhu poskytování Reklamy.

3.10. Provozovatel je povinen Zákazníka informovat o tom, že odmítá zveřejnit jeho Reklamu nebo, že již poskytovanou Reklamu přestal zveřejňovat s uvedením důvodu, který ho k takovému rozhodnutí vedl.

4. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Není-li mezi Provozovatelem a Zákazníkem dohodnuto jinak, cena Reklamy anebo Služeb ceně uvedené v platném ceníku Provozovatele pro příslušnou Službu nebo reklamní formát. Platný ceník Provozovatele je zveřejněn na serveru ManagementMania.com nebo je na vyžádání zaslán Zadavateli.

4.2. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré ceny Reklamy a Služeb uvedeny vždy bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

4.3. Není-li v konkrétní uzavřené smlouvě̌ se Zákazníkem uvedeno jinak, cena za Reklamu anebo Služby je hrazena na základě výzvy k úhradě (proforma faktury) předem. Provozovatel nezahájí poskytování Reklamy anebo služeb do doby jejího uhrazení.

4.4. Zaplacením se rozumí okamžik připsání finančních prostředků na účet Provozovatele.

4.5. V případě prodlení s úhradou faktur či proforma faktur je Provozovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1% (slovy: jedné desetiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

4.6. Provozovatel je oprávněn nezahajovat poskytování Reklamy anebo Služeb do okamžiku úplného zaplacení ceny. Doba trvání Reklamy anebo poskytování Služeb se o dobu odpovídající prodlení Zákazníka neprodlužuje.

5. STORNO PODMÍNKY

5.1. Pokud má Zákazník zájem zrušit již uzavřenou smlouvu před sjednaným začátkem poskytnutí Reklamy anebo Služeb, je povinen tak učinit písemně a své oznámení o zrušení smlouvy doručit Provozovateli. Dnem doručení tohoto oznámení Provozovateli se smlouva považuje za zrušenou, přičemž platí následující storno podmínky:

5.1.1. při zrušení smlouvy ve lhůtě 30 a více kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Reklamy anebo Služeb je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli 30% z ceny Reklamy anebo Služeb uvedené ve smlouvě;

5.1.2. při zrušení smlouvy ve lhůtě 14 až 29 kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Reklamy anebo Služeb je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli 50% z ceny Reklamy anebo Služeb uvedené ve smlouvě;

5.1.3. při zrušení smlouvy ve lhůtě 10 až 14 kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Reklamy anebo Služeb je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli 80% z ceny Reklamy anebo Služeb uvedené ve smlouvě;

5.1.4. při zrušení smlouvy v době kratší 10ti kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Reklamy anebo Služeb je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli 100% z ceny Reklamy anebo Služeb uvedené ve smlouvě.

5.2. V případě ukončení smluvního vztahu z jakéhokoli důvodu se vzájemně poskytnutá plnění nevrací.

6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ŠKODU

6.1. V případech, kdy v těchto obchodních podmínkách není stanoveno jinak, odpovídá Provozovatel pouze za škodu, která vznikla porušením povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek, resp. dalších smluvních ujednání souvisejících. Celková úhrnná náhrada škody, je v souladu s platnými právními předpisy omezena na částku odpovídající ceně Reklamy anebo Služeb zaplacené Zadavatelem na základě konkrétní objednávky.

7. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

7.1. Smluvní vztah založený podle těchto podmínek je možné ukončit kdykoli písemnou dohodou stran.

7.2. Smluvní vztah založený podle těchto podmínek je možné ukončit odstoupením od smlouvy anebo její výpovědí, ze strany Poskytovatele v případě, že Zákazník porušuje tyto Podmínky nebo podmínky příslušné Služby nebo autorská práva. Poskytovatel je oprávněn, podle vlastního uvážení, v případě podezření z porušování podmínek zamezit přístupu Zákazníka do systému Poskytovatele a to i bez předchozího upozornění.

7.3. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti okamžikem odeslání písemného oznámení Provozovatele o odstoupení.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy se vzájemně poskytnutá plnění nevrací.

8. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

8.1. Je-li v těchto obchodních podmínkách požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití elektronické pošty (e-mailu); u úkonu uskutečněného prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) však jen za předpokladu, že druhá strana potvrdila přijetí takového e-mailu (za potvrzení přijetí se přitom nepovažuje automatická odpověď poštovního serveru apod.). Provozovatel i Zákazník jsou povinni na žádost druhé strany potvrdit datum a čas přijetí e-mailu druhé strany. Dále je za písemnou formu považováno vyplnění dat v on-line formuláři pro zadání Reklamy anebo Služeb, pokud takovou možnost Portál nabízí.

8.2. Provozovatel i Zákazník se zavazují, že nevyužijí pro sebe a neposkytnou žádné třetí osobě důvěrné informace, které jí budou zpřístupněny v rámci vztahu založeného objednáním Reklamy anebo Služeb, nebo návrhem na uzavření smlouvy podle těchto obchodních podmínek.

8.3. Odchýlit se od těchto obchodních podmínek je možné jen písemnou dohodnou stran.

8.4. Objednáním anebo využitím Služeb Zákazník souhlasí se zpracováním předaných údajů Provozovatelem a to i případných osobních údajů. Nakládání s osobními údaji Provozovatelem bude vždy v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Zákazník je kdykoli oprávněn svůj souhlas se zpracováním jím poskytnutých údajů odvolat písemným sdělením Provozovateli. Poskytovatel je oprávněn údaje, které mu Zákazníci poskytnuli využít pro marketingové účely, zejména pro nabídky výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, tj. zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky.

8.5. Objednáním Reklamy anebo Služeb Zákazník akceptuje v plném rozsahu tyto obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky jsou take nedílnou součástí smluv uzavřených mezi Provozovatelem a Zákazníkem. V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a smlouvou či jinou písemnou dohodou uzavřenou mezi Provozovatelem a Zákazníkem má přednost obsah uzavřené písemné smlouvy anebo dohody.

8.6. Tyto obchodní podmínky internetovém serveru Managementmania.com“ jsou platné a účinné od 1. 1.2013.