ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Management

.jpg

Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita

Nové, druhé aktualizované vydání monografie Jaromíra Vebera a kolektivu jeho spolupracovníků Management, kterou s podtitulem Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita edičně připravilo nakladatelství Management Press (váz., 736 str., doporučená cena 820 Kč), koncepčně navazuje na předchozí úspěšné monumentální dílo a dále prohlubuje (a aktualizuje) jeho hlavní důrazy – management je univerzální disciplína, která je v moderní společnosti relevantní nejen pro podnikatelské subjekty, ale stejně tak i pro ostatní druhy a typy organizací, a to včetně organizací neziskových a orgánů a institucí veřejné správy, přičemž prvořadým účelem a klíčovým imperativem řízení organizací je odpovědná správa a efektivní využívání, rozvíjení a zhodnocování disponibilních zdrojů organizace (organizační jednotky) a zajišťování její současné a budoucí prosperity. Snahou autorského kolektivu bylo obsáhnout oba pohledy – prezentovat tradiční témata na úrovni soudobých poznatků a přehledně uvést nebo alespoň zmínit vše nové, co je podstatné pro další vývoj managementu. Zároveň si klade i další ambiciózní cíle: zpracovat publikaci o managementu, která by sloužila při výuce na vysokých školách a zároveň poskytovala užitečné poznatky pro praxi, přičemž publikaci současně adresuje jak manažerům v podnikových organizacích, tak i vedoucím pracovníkům (manažerům) neziskových organizací a orgánů veřejné správy.

Oproti původnímu vydání autoři podstatně změnili strukturu i obsah publikace a její text rozdělili do čtyř částí.

První část je zaměřena na základy managementu a přináší výklad základních manažerských aktivit (funkcí), jak jsou obvykle pojímány v učebnicích managementu. Samostatně je rozvedena funkce organizování (a správy společností), závěrečná pasáž první části je věnována stručnému přehledu vývoje managementu jako disciplíny, a to s akcentem na současný vliv globalizace na management a na úlohu manažera v mezinárodním prostředí.

Druhá část je věnována provoznímu managementu. Soustřeďuje se na problematiku managementu produktového portfolia, pojednává o úloze standardizace, která by měla nalézt svůj odraz v normativní základně řízení, jsou naznačeny hlavní směry, jimiž by se mělo ubírat řízení provozních činností firmy, přičemž pochopitelně nemůže být opomenut tlak na management kvality, environmentálních souvislostí a důsledků činnosti firmy a bezpečnosti práce.

Obsahem třetí části publikace jsou vybrané soudobé manažerské přístupy, jako jsou strategický management, management změn, procesní řízení, řízení vztahů se zákazníky, management rizika. Větší prostor byl poskytnut i otázkám posilování identity firmy a společenské odpovědnosti firem. Poslední, čtvrtá část knihy je zaměřena na úsilí o prosperitu organizací. Výklad se soustřeďuje na faktory, které ovlivňují prosperitu organizace, prezentovány jsou i netradiční názory na měření a hodnocení výkonnosti firmy a závěr části je věnován doporučením, jak předcházet krizovému vývoji, popř. jak řešit krizovou situaci firmy. Každou z částí knihy uzavírá výstižné a hutné shrnutí hlavních myšlenek, což spolu s množstvím obrázků, schémat a tabulek a věcným rejstříkem přispívá k přehlednosti knihy a k snadné orientaci v ní. Soupis nejdůležitější literatury ke každé části pak poskytuje vodítko k případnému dalšímu hlubšímu studiu. Užitečnou součástí publikace je i seznam manažerských výrazů, resp. výkladový slovníček častých anglických pojmů užívaných v managementu.