ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Korporátní strategie (Corporate Strategy)
Korporátní nebo firemní strategie je hierarchicky nejvyšší strategický plán organizace, který definuje cíle organizace a způsoby jejich dosažení.

Korporátní strategie nebo také Firemní strategie (anglicky Corporate strategy) je hierarchicky nejvyšší strategický plán organizace, který definuje firemní cíle a způsoby jejich dosažení v rámci strategického řízení.

Je to dlouhodobá, jasně definovaná vize směřování firmy nebo organizace. Pomáhá stanovit celkové hodnoty organizace, stanovuje cíle a motivuje pracovníky k jejich dosažení. Stanovuje základní plán toho, čeho má být dosaženo a kdy. To říká pomocí strategických cílů a základních milníků jejich dosažení. Korporátní strategie je ovšem také kontinuální proces, který musí být schopen vhodně reagovat na měnící se podmínky a okolí - situaci na trhu.

Musí zasahovat a ovlivňovat všechny aspekty organizace a celé její portfolio.

Co by měla korporátní strategie zahrnovat a pokrývat?

Součástí strategie by měla být jasně pojmenovaná vize a poslání. Při zpracování strategie se používají četné analytické techniky (viz PESTLE, SWOT, VRIO). Při implementaci se používá například BSC.

Korporátní strategie ovlivňuje jakým způsobem firma vytváří hodnoty. To znamená, že musí pokrývat jak výsledky - tedy produktové portfolio, tak předpoklady - zdroje a organizační aspekty.

  • Produktové portfolio je základem pro směřování celé firmy. Firma musí mít jasno v tom, co chce dodávat, komu to chce dodávat, jaké jsou klíčové konkurenční výhody, cenová strategie a mnoho dalších věcí. Ty bývají buď součástí korporátní strategie nebo jsou detailně rozpracované v samostatných, ale podřízených strategických dokumentech jako jsou obchodní strategie, marketingová strategie a podobně.

  • Firemní zdroje jsou nezbytné k dodávce produktů. Korporátní strategie musí zahrnovat alespoň základní zhodnocení existujících zdrojů (např. pomocí VRIO) a plán jak budou nové zdroje získávány tak, aby bylo možné dosáhnout vytčených strategických cílů. Opět je tento popis buď součástí korporátní strategie jako takové nebo je detailně rozpracován v dílčích strategických dokumentech (strategie lidských zdrojů, finanční strategie, IT strategie a podobně). Právě zdroje jsou klíčovým omezením fungování firem. Někdy se firmy potýkají s nedostatkem finančních zdrojů, někdy nemají dostatečné technologie, někdy nemohou třeba získat stavební povolení k výstavbě výrobní haly. Nejvíce limitujícím zdrojem ale bývají lidé - nedostatek vhodně kvalifikovaných pracovníků je nejčastějším důvodem nedosažení obchodních cílů firmy.1

  • Organizační model pak říká, jak nastavit procesy, organizační strukturu a celkové principy fungování tak, aby bylo cílů dosaženo. Je třeba mít vhodně nastavená pravidla fungování, politiky, směrnice, organizační strukturu, systém řízení a pravomoci a odpovědnosti lidí tak, aby efektivně podporovaly dosažení stanovených cílů. V tomto směru platí, že neexistuje optimální model - vždy je třeba mít systém řízení a jeho organizaci postavenou tak, aby vhodně využíval zdroje, kulturu a celkovou situaci v organizaci a na trhu. To co v jedné firmě skvěle funguje může druhé firmě způsobit problémy.

Korporátní strategie tedy ve své šíři musí nejen definovat směr obchodu - tedy obchodní, tržní a finanční cíle, ale také co musí firma udělat pro to, aby obchodních cílů dosáhla. Do jakých zdrojů musí investovat a jak je musí organizovat. Jaké profily lidí potřebuje, které kompetence musí rozvíjet a jak to zužitkovat do rozvoje svého podnikání.

Někdy se rozlišuje globální strategie jako všeobecný plán a specializované strategie věnované konkrétním oblastem fungování organizace (finanční nebo personální strategie apod.).

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.04.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí