ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Daň z příjmů fyzických osob (Income Tax)
Daň z příjmů fyzických osob je daň, kterou jsou zdaňovány příjmy lidí.

Daň z příjmů fyzických osob (Income Tax) je daň, kterou jsou zdaňovány příjmy lidí. .

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou:

  • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6)
  • Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7)
  • Příjmy z kapitálového majetku (§ 8)
  • Příjmy z pronájmu (§ 9)
  • Ostatní příjmy (§ 10)

Příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou.

Některé příjmy jsou od daně osvobozené, jejich výčet je uveden v § 4, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3 zákona. Jedná se např. o:

  • Příjmy z prodeje rodinného domu, bytu nebo spoluvlastnického podílu, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem
  • Příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor (nespadajících do předchozího bodu), přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let
  • Příjmy z prodeje movitých věcí (kromě příjmů z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku)
  • Příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, státní sociální podpory, peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle zvláštního zákona, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a všeobecného zdravotního pojištění
  • Stipendia

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Pro fyzické osoby, které mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují (alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce), se jejich daňová povinnost vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pro ostatní fyzické osoby (nebo ty, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy) se jejich daňová povinnost se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky.

Plátcem daně je každý zaměstnavatel (fyzická nebo právnická osoba), který má povinnost vybírat nebo srážet daň nebo zálohy na daň z příjmu vyplaceného poplatníkovi.

Jaký má dopad daň z příjmů fyzických osob na podnikání?

Pokud se na tuto daň díváme z pohledu podniku - zaměstnavatele, vystupuje zde podnik v roli plátce daně. Jeho povinností je vypočítat a odvést zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků zúčtovaných nebo vyplacených zaměstnanci za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období a to pro všechny své zaměstnance. Zaměstnanci vypočtenou zálohu srazí při připsání mzdy nebo platu a provede odvod srážkové daně správci daně (finančnímu úřadu) do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala povinnost provést srážku daně. Výpočet daně a daňového zvýhodnění provádí pro každého zaměstnance, který nemá povinnost podat daňové přiznání, za každý kalendářní rok.

Dále zaměstnavatel provádí jednou ročně vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 17.12.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí