ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Organizace, které jsou určené k obecně prospěšné činnosti a nejsou na státu závislé, se nazývají nestátní neziskové organizace. Typickými příklady NNO jsou spolky, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti a především nadace, nadační fondy a náboženské společnosti.

Zisky NNO

Nestátní neziskové organizace nezískávají hlavní část příjmů komerční činností, ale prostřednictvím příspěvků, darů a dotací. Přesto nemají NNO výdělečnou činnost ze zákona zakázanou. Některé ji však mají omezenou. Nadace a nadační fondy vlastním jménem podnikat nesmějí, ale mohou pořádat akce, loterie nebo pronajímat prostory. „Ostatní neziskové organizace mohou vykonávat výdělečnou činnost na základě živnostenského listu. Výdělečná činnost by však neměla převyšovat činnost neziskovou,“ upozorňuje Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Jedním a podstatným způsobem příjmů jsou dary. Je ovšem nutné dodržet formu daru (organizace něco dostane, ale nic neposkytne na oplátku), nebo protislužby (veřejné poděkování, umístění loga apod.) V situacích něco za něco není možné příspěvek prezentovat jako dar, tím pádem podléhá dani z příjmu. Pokud příspěvek je opravdu dar, je předmětem darovací daně. V některých případech mohou být organizace od darovací daně osvobozeny:

●        Bezúplatná nabytí majetku státem registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi

●        Bezúplatné nabytí majetku určeného na činnost obecně prospěšné společnosti

●        Bezúplatně nabytý majetek nadacemi nebo nadačními fondy v souladu s účelem a s podmínkami stanovenými v nadační listině

●        Bezúplatná nabytí majetku, určená na financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy a vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zřízeny k zabezpečování těchto činností a které mají sídlo na území České republiky

Dotaci představuje dar nebo peněžitá úhrada ze strany veřejného sektoru. Hlavními zdroji dotací jsou: rozpočet EU, státní rozpočet ČR, rozpočty územních samosprávných celků (krajů, okresů) a státní fondy ČR. „Dotace v případě neziskových organizací nejsou předmětem zdanění. Zároveň však se částka čerpaná z dotací nesmí objevit v nákladech neziskové organizace, aby nedocházelo ke „zdvojení“ daňové výhody,“ upozorňuje Vaněk.

Náklady NNO

I neziskové organizace se potýkají s výdaji. Mezi časté náklady patří mzdy zaměstnanců (i když často pracují i dobrovolníci), hmotný majetek nebo reklama. Pro řádné a profesionální vedení neziskové organizace je nutné zaměstnávat kvalifikované pracovníky zejména v oblasti účetnictví, marketingu nebo strategického řízení.

Právě využívání experta v oblasti účetnictví může být pro neziskovou organizaci alfou a omegou úspěchu. Na neziskovou organizaci jsou kladeny vysoké nároky z hlediska vedení účetnictví. Jejich účetnictví musí odpovídat jak platným zákonům České republiky, tak požadavkům dotací. „Pro neziskovou organizaci mohou být zmatky v účetnictví likvidační. Externí vedení účetnictví pro ně není tak vysoký náklad, jak se může zdát. Představa, že neziskové firmy si nemohou dovolit účetní firmu, a ta jim účetnictví nepovede, protože jim neziskovka nezaplatí, je mýtus,“ pokračuje Vaněk.

Ani nezisková organizace se neobejde bez placené propagace. Jenže náklady na propagaci mohou být daňově uznatelným výdajem jen v případě, že jsou vydané na dosažení, zajištění a udržení příjmu. „V případě neziskových organizací je možné na náklady na reklamu pohlížet jako na výdaje, které povedou k případným příjmům. Jejich vhodnost pak posoudí správce daně,“ vysvětluje Jan Vaněk ze společnosti Tigra.

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Autor: Lenka Hošková | Vytvořeno: 15.12.2017

KomentářePro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit