ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Finanční audit je známkou o ekonomické činnosti společnosti. Je možností, jak může firma dokázat efektivní hospodaření dodavatelům, potenciálním investorům a v neposlední řadě vlastníkům. Některé firmy mají audit povinný, jiné ho z důvodu prestiže nechávají provést zcela dobrovolně.

Kdo má povinnost finančního auditu Některým subjektům vyplývá povinnost auditu ze zákona - bankám, politickým stranám, penzijním fondům nebo nadacím. Podnikatelské subjekty mají povinnost auditu, když splňují dvě z níže uvedených kritérií: - Limitní hodnota aktiv je více než 40 milionů korun - Limitní hodnota čistého obratu je více než 80 milionů korun - Průměrný počet zaměstnanců za dané období přesáhne 50

Akciové společnosti a svěřenecké fondy mají povinnost auditu, i když překračují jen jedno z výše zmíněných kritérií. Provádět audit mají také zahraniční právnické a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, které vedou účetnictví dobrovolně.   Potřebné dokumenty k auditu účetní závěrky Dle velikosti firmy auditor vybere část dokumentů k prozkoumání. Účetní závěrku tvoří účetní výkazy a jejich přílohy. Základními účetními výkazy jsou Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát. Rozvaha představuje souhrn veškerých aktiv a pasiv a je důležitým nástrojem k posouzení finančního zdraví firmy. „Neméně důležitým dokumentem je výkaz zisku a ztráty, tzv. výsledovka, která vypovídá o hospodaření firmy za dané období“ uvádí Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Dalším dokumentem, který bude auditor potřebovat je cash-flow, tedy výkaz peněžních toků. To představuje souhrn finančních pohybů, které firmě peníze přinesly, a také za co je spotřebovala. Cash-flow ukazuje, proč firma nemá fakticky peníze na účtu, přestože generuje zisk.

Auditor se musí s firmou seznámit důkladně Nepostradatelným dokumentem, ze kterého auditor vychází při posouzení účetní závěrky, je obratová předvaha za dané období. Dále bude potřebovat přehled přírůstků a úbytků ve vlastním kapitálu. Je možné, že si auditor vyžádá další firemní dokumenty, jako je společenská smlouva.

V příloze pro auditora jsou uvedena důležitá obecná fakta o účetní jednotce, jako je organizační struktura, vlastníci a řídící orgány. „Firma také nesmí opomenout, že pokud má povinnost auditu, má také povinnost vydávat výroční zprávu a zprávu o vztazích, která musí být také součástí dokumentů,“ upozorňuje Vaněk.

Výsledek auditu Výsledkem auditu je výrok, zda účetní závěrka podává nebo nepodává pravdivý a poctivý obraz o hospodaření firmy. Závěrečná zpráva je určena zejména vlastníkům firmy, mohou do ní ovšem nahlédnout také banky, investoři, obchodní partneři, leasingové společnosti apod. Za výsledek účetní závěrky je odpovědný statutární orgán subjektu. Auditor je odpovědný za výrok o pravdivosti účetní závěrky.

Nedodržení povinnosti auditu V případě, že účetní jednotka má povinnost nechat provést audit, má povinnost také zveřejňovat účetní závěrku, výroční zprávu i výslednou zprávu auditora. Tato povinnost jí vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Za nedodržení této povinnosti ji hrozí pokuta ve výši 3 % z aktiv, tedy minimálně 1,2 milionu Kč. „V případě, že firma nedodržela tuto povinnost několikrát, počítají se i penále za každý rok, kdy účetní jednotka měla auditem projít. Doporučuji tedy si tuto povinnost hlídat,“ uzavírá Jan Vaněk, z účetní firmy Tigra.    

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Autor: Lenka Hošková | Vytvořeno: 15.12.2017

KomentářePro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit