ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Audit
Audit je přezkoumání určitých činností, informací a dat s cílem prověřit jejich platnost a spolehlivost. Výsledkem auditu je auditorská zpráva. Audit vždy provádí nezávislá a kvalifikovaná osoba, která se nazývá auditor.

Audit znamená přezkoumání určitých činností, informací a dat s cílem prověřit jejich platnost a spolehlivost. Výsledkem auditu je auditorská zpráva. Audit vždy provádí nezávislá a kvalifikovaná osoba, která se nazývá auditor. Ten může být externí (najatý auditor) nebo interní (pracovník firmy) podle druhu a povahy auditu. Účelem auditu je například zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti. V některých případech je účelem auditu objektivně zhodnotit fungování procesů nebo lidí ve firmě.

 • Interní audit -  je vykonávaný člověkem nebo útvarem uvnitř organizace (interní auditor)
 • Externí audit - je prováděn externím subjektem (auditorem, auditorskou firmou, státními orgány apod.)

Kromě finančního auditu, který je asi nejznámější, existují i audity v dalších oblastech, jako je audit dopadů na životní prostředí, technický audit na kvalitu výrobků nebo bezpečnost procesů a podobně. Pro audity platí ve většině zemí státem stanovená pravidla.

Výsledkem práce auditora je auditorská zpráva.

Jaké druhy auditů existují?

 • Finanční audit nebo také audit účetních výkazů prověřuje správnost finančních výkazů organizace
 • Audit kvality nebo také audit systému řízení kvality prověřuje systém řízení kvality v organizaci dle předem stanovených kritérií. Zpravidla se provádí dle některé z norem ISO
 • Ekologický audit nebo také audit dopadů na životní prostředí prověřuje shodu s požadavky na ochranu životního prostředí
 • Audit informačního systému nebo také IT audit prověřuje hardware, software, informace, bezpečnost nebo provozní dokumentaci informačního systému
 • Bezpečnostní audit (Security Audit) prověřuje systém řízení bezpečnosti v organizaci
 • Technický audit prověřuje kvalitu výrobků
 • Procesní audit prověřuje procesy v organizaci
 • Manažerský audit prověřuje úroveň řízení nebo stupeň zralostí řízení organizace
 • Strategický audit
 • Forenzní audit (Forensic Audit)
 • Energetický audit
 • a další

Nejznámější a nejvíce formální i z mezinárodního hlediska  je finanční audit. Vychází ze zákonů příslušného státu nebo mezinárodních standardů (např. SOX, IAS/IFRS). Je prováděn certifikovaným auditorem. Z časového hlediska existují audity roční nebo průběžné, z hlediska šíře a hloubky záběru existují audity selektivní nebo komplexní.

K čemu slouží auditor?

Primárně slouží  ke zjištění stavu nezávislou a kvalifikovanou osobou (auditorem). Důvodů pro provedení auditu je v praxi celá řada, je vždy důležité znát účel auditu a komu je určen. Výsledky externího auditu jsou určeny pro vlastníky (např. akcionáře), investory, veřejnost, státní orgány a další zájmové skupiny. V některých případech audit nařizuje zákon. Oproti tomu interní audit slouží top managementu organizace jako součást vnitřní kontroly (například proti podvodům) pro nebo optimalizaci (optimalizaci procesů, organizace a či řízení). Audit je tak využíván k prověření skutečného stavu, jako podklad k rozhodování a provádění změn.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 06.03.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí